.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Przekwalifikowanie nieruchomości przemysłowej na mieszkalną

Jak przekwalifikować grunt przemysłowy z budynkiem na budowlany, z równoczesną zmianą sposobu użytkowania budynku na mieszkalny?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Przekwalifikowanie nieruchomości przemysłowej na mieszkalną

Zmiana przeznaczenia gruntu z przemysłowego na budowlany

Jak rozumiem, Pańska działka została objęta miejscowym planem zagospodarowania, w którym widnieje jako działka przemysłowa.

 

Chcąc zmienić przeznaczenie gruntu, dla którego uchwalony został miejscowy plan zagospodarowania, w pierwszej kolejności należy złożyć wniosek o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Wniosek złożyć należy w urzędzie miasta (gminy).

 

Wniosek powinien zawierać:

 

 • imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy oraz jego adres;
 • rodzaj wnioskowanego przeznaczenia gruntu;
 • określenie nieruchomości lub opis terenu, których dotyczy wniosek;
 • kserokopię lub wyrys z aktualnej mapy ewidencyjnej z oznaczeniem nieruchomości, której dotyczy wniosek;
 • pomocna w podjęciu decyzji może być koncepcja zagospodarowania terenu wykonana na kopii mapy.

 

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (w skrócie ustawa p.z.p.), zmiana planu miejscowego następuje w takim trybie, w jakim jest on uchwalany. Wobec tego, po złożeniu wniosku o zmianę planu zagospodarowania uruchomiona zostaje taka sama procedura jak przy uchwalaniu planu miejscowego.

Procedura i tryb uchwalania planu zagospodarowania oraz udział poszczególnych podmiotów

Procedura i tryb uchwalania planu zagospodarowania oraz udział poszczególnych podmiotów szczegółowo określają art. 14 i dalsze ustawy p.z.p.

 

Procedura zmiany planu zagospodarowania jest długotrwała. W niektórych gminach dokonywana jest tylko raz w roku.

 

Odrębnie należałoby rozpatrywać sytuację, jeśli Pańska działka nie byłaby objęta miejscowym planem zagospodarowania.

 

Konieczne będzie wtedy uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy ze względu na zmianę sposobu użytkowania budynku.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Warunki zabudowy a zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego

Zgodnie bowiem z art. 59 ust. 1 i 2 ustawy p.z.p., w sytuacji gdy brak jest planu miejscowego, zmiana zagospodarowania terenu polegająca na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, wymaga ustalenia, w drodze decyzji, warunków zabudowy. Odnosi się to także do zmiany zagospodarowania terenu, która nie wymaga pozwolenia na budowę, z wyjątkiem tymczasowej, jednorazowej zmiany zagospodarowania terenu, trwającej do roku.

 

Ustawa reguluje też w sposób szczegółowy warunki, które należy spełnić, aby uzyskać decyzję o warunkach zabudowy. Zgodnie z art. 61 ust. 1 wydanie decyzji o warunkach zabudowy możliwe jest jedynie w przypadku łącznego spełnienia kilku warunków: co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana; teren ma dostęp do drogi publicznej; istnieje uzbrojenie terenu lub plany jego wykonania; teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.

 

Organ na wydanie decyzji o warunkach zabudowy ma 30 dni.

Zmiana sposobu użytkowania budynku

Kolejnym krokiem jest zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego. W Pana przypadku z budynku wykorzystywanego na cele przemysłowe – na budynek mieszkalny.

 

W tym celu należy dokonać zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania właściwemu organowi (starostwo powiatowe).

 

Przez zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego w myśl art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane rozumie się w szczególności podjęcie bądź zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki:

 

 • bezpieczeństwa pożarowego,
 • bezpieczeństwa powodziowego,
 • pracy,
 • zdrowotne,
 • higieniczno- sanitarne,
 • ochrony środowiska,
 • wielkości lub układu obciążeń.

Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego

W zgłoszeniu należy określić dotychczasowy i zamierzony sposób użytkowania obiektu lub jego części. Do zgłoszenia należy dołączyć:

 

 • opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej i sąsiednich nieruchomościach, z oznaczeniem części obiektu budowlanego, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania;
 • zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego oraz jego konstrukcję, wraz z danymi techniczno-użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby, również danymi technologicznymi;
 • oświadczenie, o posiadanym tytule prawnym do nieruchomości;
 • zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ostateczną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 • ekspertyzę techniczną, wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności (uprawniona osoba oceni, czy w danym budynku można zamieszkać i czy będzie potrzebne ewentualne wykonanie robót budowlanych – jaki będzie ich zakres. Jeżeli roboty nie będą wymagały pozwolenia na budowę, to wystarczy samo zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania.);
 • w zależności od potrzeb – pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane odrębnymi przepisami.

 

Zmiany przeznaczenia budynku można dokonać po upływie 30 dni od daty doręczenia zgłoszenia organowi. Chyba że organ wniesie w tym czasie sprzeciw w drodze decyzji.

 

Podsumowując:

 

Chcąc dokonać zmiany przeznaczenia gruntu (dla którego uchwalony jest miejscowy plan zagospodarowania) z przemysłowego na budowlany – należy złożyć wniosek o zmianę miejscowego planu zagospodarowania terenu w urzędzie gminy.

 

Następnie, aby zmienić przeznaczenie budynku na mieszkalny, konieczne jest zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania w starostwie powiatowym, uzyskawszy wcześniej m.in. konieczne ekspertyzy i w razie konieczności pozwolenie na budowę.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Ewa Szczepanik-Kurowska

Ukończyła Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji w Warszawie. Mgr prawa zatrudniona w biurze podatkowym. Specjalizuje się w prawie budowlanym, farmaceutycznym i podatkowym. Członkini Koła Naukowego Prawa Podatkowego przy Katedrze Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 3 plus 8 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu