.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Podział geodezyjny drogi gminnej

• Autor: Tomasz Ciasnocha

Na podstawie jakich przepisów można dokonać z urzędu podziału geodezyjnego drogi gminnej? Część drogi zostanie przeznaczona do sprzedaży, ponieważ jest zbędna. Czy wymagane jest wydanie postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału, a następnie decyzji o jego zatwierdzeniu, czy tylko samej decyzji?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Podział geodezyjny drogi gminnej

Podział nieruchomości stanowiącej drogę gminną

Zgodnie z art. 97 ust. 3 ustawy z 21.07.1997 r. o gospodarce nieruchomościami „podziału nieruchomości [w tym nieruchomości stanowiącej drogę gminną] można dokonać z urzędu, jeżeli:

 

 1. jest on niezbędny do realizacji celów publicznych;
 2. nieruchomość stanowi własność gminy i nie została oddana w użytkowanie wieczyste”.

 

Zgodność proponowanego podziału nieruchomości z ustaleniami planu miejscowego opiniuje wójt, burmistrz albo prezydent miasta.

Przypadki podziałów dopuszczalnych niezależnie od ustaleń planu zagospodarowania

Wyjątkiem są przypadki podziałów dopuszczalnych niezależnie od ustaleń planu zagospodarowania. Są to:

 

 1. zniesienie współwłasności nieruchomości zabudowanej co najmniej dwoma budynkami, wzniesionymi na podstawie pozwolenia na budowę, jeżeli podział ma polegać na wydzieleniu dla poszczególnych współwłaścicieli, wskazanych we wspólnym wniosku, budynków wraz z działkami gruntu niezbędnymi do prawidłowego korzystania z tych budynków,
 2. wydzielenie działki budowlanej, jeżeli budynek został wzniesiony na tej działce przez samoistnego posiadacza w dobrej wierze,
 3. wydzielenie części nieruchomości, której własność lub użytkowanie wieczyste zostały nabyte z mocy prawa,
 4. realizacja roszczeń do części nieruchomości, wynikających z przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami lub z odrębnych ustaw,
 5. realizacja przepisów dotyczących przekształceń własnościowych albo likwidacji przedsiębiorstw państwowych lub samorządowych,
 6. wydzielenie części nieruchomości objętej decyzją o ustaleniu lokalizacji drogi publicznej,
 7. wydzielenie części nieruchomości objętej decyzją o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej,
 8. wydzielenie działki budowlanej niezbędnej do korzystania z budynku mieszkalnego,
 9. wydzielenie działek gruntu na terenach zamkniętych.

 

Podział nieruchomości dokonuje się w tych przypadkach z urzędu.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Podział nieruchomości położonej na obszarze dla którego brak jest planu miejscowego

W przypadku podziału nieruchomości położonej na obszarze, dla którego brak jest planu miejscowego, opinia dotyczy spełnienia warunków, o których mowa w art. 94 ust. 1, tj. zgodności podziału z przepisami innych ustaw niż ustawa o gospodarce nieruchomościami oraz z warunkami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

 

Opinia wyrażona jest w formie postanowienia, na które przysługuje zażalenie do samorządowego kolegium odwoławczego (SKO). Rozstrzygnięcie SKO może być zaskarżone do wojewódzkiego sądu administracyjnego, a w dalszej kolejności do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Jednak wniesienie środków odwoławczych nie wstrzymuje wykonania postanowienia, chyba że SKO albo sąd na wniosek strony bądź z urzędu wstrzyma wykonanie postanowienia.

 

Postępowanie w sprawie podziału nieruchomości kończy się wydaniem przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta decyzji zatwierdzającej podział.

 

Z art. 93 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynika, iż każdy podział nieruchomości musi zostać poprzedzony wydaniem opinii o zgodności proponowanego podziału nieruchomości z ustaleniami planu miejscowego.

 

W przepisach ustawy o gospodarce brak jest dyspozycji wyłączających obowiązek wydania opinii w przypadku dokonania podziału z urzędu.

 

Taką sytuację przewidywał kiedyś § 4 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1998 r. w sprawie trybu dokonywania podziałów nieruchomości oraz sposobu sporządzania i rodzajów dokumentów wymaganych w tym postępowaniu (Dz. U. z dnia 27 lutego 1998 r.):

 

§ 4. 1. „Pozytywna opinia, o której mowa w art. 93 ust. 4 i 5, stanowi podstawę do opracowania projektu podziału nieruchomości.

 

2. W przypadku dokonywania podziału nieruchomości z urzędu, do opracowania projektu podziału nie jest wymagana opinia, o której mowa w ust. 1”.

 

Rozporządzenie zostało jednak uchylone ustawą z dnia 28.11.2003 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz innych ustaw (Dz. U. z 2004 r. Nr 141, poz. 1492).

 

Takiego zapisu nie zawiera aktualne rozporządzenie regulujące podział nieruchomości z dnia 07.12.2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 268, poz. 2663).

 

Uważam więc, że organ, nawet w przypadku podziału nieruchomości z urzędu, jest zobowiązany najpierw wydać postanowienie z opinią projektu podziału, a dopiero następnie decyzję zatwierdzająca podział nieruchomości.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Tomasz Ciasnocha

Magister prawa, absolwent Uniwersytetu Rzeszowskiego. Aplikację sadową również ukończył w Rzeszowie. Specjalizuje się w prawie administracyjnym oraz cywilnym, na co dzień zajmuje się gospodarką nieruchomościami. Dzięki stałej współpracy z bankiem spółdzielczym doskonale orientuje się w prawie bankowym. Za sprawą pobytu na uniwersytecie katolickim w Angers we Francji oraz stażu w firmie ubezpieczeniowej AXA, również w Angers, poznał dość dobrze prawo francuskie. Językiem francuskim posługuje się w stopniu biegłym. Prywatnie interesuje się ochroną prawną człowieka, w szczególności wynikającą z Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu