Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak zablokować gminną inwestycję drogową - ulica dwa metry od domu?

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 19.11.2020

Mieszkam w gminie wiejskiej, mój dom położony jest przy ślepej uliczce, przy której stoi jeszcze 6 domów. Gmina zawiadomiła mnie, że zamierzają poszerzyć tę ulicę kosztem mojej działki. Otrzymałam w tej sprawie postanowienie wójta o pozytywnym zaopiniowaniu podziału działek, co dla mnie oznacza, że mój dom od ulicy będzie dzieliło tylko 2 metry! Czy mogę w jakiś sposób zablokować budowę tej drogi? Kiedy interweniowałam w tej sprawie, urzędnicy zasłonili się planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym 8 lat temu i stwierdzili, że mogłam wtedy zgłaszać sprzeciw i że sama jestem sobie winna. Sytuację utrudnia fakt, że gmina różnymi sposobami uzyskała zgodę na podział i zakup działek od 5 z 7 sąsiadów. Zostałam tylko ja i drugi sąsiad. Byłam z tym u wójta, ale stwierdził, że taki jest plan zagospodarowania, a gmina już rozpoczęła tę inwestycję i nic nie można zmienić. Czy rzeczywiście nic już w tej sprawie nie da się zrobić? [dołączam dokumenty w sprawie]


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak zablokować gminną inwestycję drogową - ulica dwa metry od domu?

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

W gminie, w której położona jest Pani nieruchomość, obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a skoro tak, to podział nieruchomości zgodny z zapisami planu niestety jest zasadniczo niemożliwy do zablokowania.

 

Zgodnie z art. 93 ust. 1, ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518, z późn. zm.) – podział nieruchomości musi być zgodny z planem miejscowym zarówno pod względem przeznaczenia terenu, jak i możliwości zagospodarowania wydzielonych działek gruntu. Organ właściwy do wydania opinii zobowiązany jest w szczególności do zbadania celu podziału oraz zamierzonego przeznaczenia i zagospodarowania działek powstałych w wyniku podziału. Oznacza to, że przy zatwierdzeniu projektu podziału organ musi przede wszystkim uwzględnić przeznaczenie terenu, określone w planie miejscowym, i z tego punktu widzenia ocenić, czy projekt realizuje to przeznaczenie, a także, czy służy temu przeznaczeniu. Dodatkowym kryterium dopuszczalności zatwierdzenia projektu podziału, z punktu widzenia jego zgodności z planem, jest określona wprost przez ustawodawcę konieczność badania możliwości przyszłego zagospodarowania nowo utworzonych działek, właśnie zgodnie z celem i przeznaczeniem nieruchomości w planie miejscowym. Intencją takiego rozwiązania jest to, aby podział nieruchomości nie niweczył celów planowania przestrzennego i sposobów racjonalnego wykorzystania gruntów określonych w planie miejscowym.

 

Na etapie opiniowania wstępnego projektu podziału w kontekście ustaleń miejscowego planu, organ zobowiązany jest do dokładnej analizy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Obejmować ona przy tym musi zarówno część tekstową, jak i graficzną miejscowego planu. Jedynie ustalenia oparte o analizę całości – przewidzianych w planie miejscowym – rozwiązań uznać można za miarodajne dla oceny projektu podziału z pozycji planu miejscowego. Ponieważ uchwała w sprawie miejscowego planu – będąc aktem prawa miejscowego – jest źródłem prawa powszechnego, przy interpretacji ustaleń miejscowego planu organ stosować musi te same reguły wykładni, jakie obowiązują przy interpretacji przepisów prawa.

 

Zgodność podziału działki z planem zagospodarowania przestrzennego

Organ w ramach dokonywanej oceny zgodności podziału z ustaleniami planu musi udzielić odpowiedzi na pytanie, czy proponowany projekt podziału służy realizacji celu i przeznaczenia określonego w planie, a więc czy projekt podziału stwarza hipotetyczną możliwość realizacji celu i przeznaczenia terenu określonego w planie miejscowym po zatwierdzeniu podziału nieruchomości. Ocena ta powinna dotyczyć całości nieruchomości, tj. każdej z działek, która miałaby powstać na skutek podziału. Zgodność podziału nieruchomości z planem miejscowym zachodzi wtedy, gdy podział nie narusza zapisów planu, więc wójt, burmistrz lub prezydent miasta, badając zgodność projektu podziału z ustaleniami planu miejscowego, dokonuje wykładni planu miejscowego (zob. E. Bończak-Kucharczyk, Komentarz do art. 93 ustawy o gospodarce nieruchomościami, LEX 2014/el.). Ma to znaczenie, ponieważ geodezyjny podział nieruchomości pełni służebną rolę wobec miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i powinien umożliwić realizację funkcji przewidzianej dla danego terenu. Wydanie omawianego postanowienia jest częścią postępowania o zatwierdzenie podziału nieruchomości, a nie zapada ono w samodzielnym, w odrębnym postępowaniu (zob. uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 marca 1999 r., sygn. OPK 1/99, opubl. ONSA z 1999 r. nr 3, poz. 84).

 

Wszystkie decyzje nieostateczne mogą być na wniosek osoby uprawnionej zaskarżone do organu administracji publicznej wyższego stopnia nad organem, który wydał zaskarżoną decyzję. Dotyczy to także postanowień, o ile przepis ustawy przewiduje od nich środek zaskarżenia w postaci zażalenia. Z istoty tej zasady wynika, że dwuinstancyjność postępowania administracyjnego (art. 15 Kodeksu postępowania administracyjnego) polega na dwukrotnym rozpatrzeniu i rozstrzygnięciu przez dwa różne organy tej samej sprawy administracyjnej, a postępowanie drugoinstancyjne jest powtórzeniem rozpatrywania i rozstrzygania tej samej sprawy.

 

Jeśli chce Pani zaskarżyć postanowienie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, to tylko w oparciu o brak zasadności podziału, brak podstaw do wykorzystania działek po podziale zgodnie z ich przeznaczeniem.

 

Odszkodowanie za działki wydzielone pod drogi publiczne

Należy także podkreślić, że własność działki nie może przejść automatycznie na rzecz gminy. Konieczne będzie zawarcie umowy cywilno-prawnej albo wywłaszczenie. Nad tym aspektem sprawy wartko się zastanowić.

 

Kwestie dotyczące ustalenia odszkodowania za działki wydzielone pod drogi publiczne uregulowane są w art. 129 ust. 5 pkt 3 i art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Przepis ten, odnoszący się zarówno do sytuacji pozbawienia praw do nieruchomości na skutek wywłaszczenia, jak i ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, znajduje zastosowanie także w odniesieniu do stanu faktycznego sprzed jej wejścia w życie, o ile uprawnienie to nie zostało wcześniej zrealizowane, w szczególności sprawa nie została załatwiona w taki sposób, który wykluczałby tę możliwość (istnienia w obrocie prawnym ostatecznej decyzji o ustaleniu odszkodowania).

 

Art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami przewiduje, że za działki gruntu, o których mowa w ust. 1, przysługuje odszkodowanie w wysokości uzgodnionej między właścicielem lub użytkownikiem wieczystym a właściwym organem. Przepis art. 131 stosuje się odpowiednio. Jeżeli do takiego uzgodnienia nie dojdzie, na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego odszkodowanie ustala się i wypłaca według zasad i trybu obowiązujących przy wywłaszczaniu nieruchomości.

 

Nabycie przez podmioty publicznoprawne działek wydzielonych pod drogi – w myśl art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami – następuje, gdy spełnione zostały łącznie trzy przesłanki: 1) wydzielona działka gruntu przeznaczona jest pod drogę publiczną (bądź jej poszerzenie), 2) podział nieruchomości dokonywany jest na wniosek właściciela / użytkownika wieczystego, 3) decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości jest ostateczna bądź orzeczenie o podziale jest prawomocne.

 

Jak wyżej napisałam, ma Pani prawo odwołać się od decyzji wójta, jednak po analizie dokumentacji w sprawie i na podstawie przesłanych informacji muszę stwierdzić, że niestety ma Pani bardzo małe szanse, aby zablokować inwestycję gminną tylko dlatego, że droga powstanie dwa metry od Pani budynku mieszkalnego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • pięć - trzy =

»Podobne materiały

Zamiana pomieszczeń piwnicznych

W 1995 r. kupiłem mieszkanie w budynku wielorodzinnym. Wprowadzając się, zająłem piwnicę oznaczoną numerem zgodnym z numerem mieszkania. W 2005 r. wykupiłem mieszkanie na własność. Przy wykonywaniu inwentaryzacji piwnic przynależnych do poszczególnych lokali mieszkalnych na planie zaznaczono piwnicę

 

Prawidłowa treść klauzuli wykonalności

Otrzymałam pismo od firmy windykacyjnej, która odkupiła mój dług od PKP za przejazd bez ważnego biletu z 2002 r. Napisałam do nich z prośbą o przedstawienie nakazu zapłaty oraz klauzuli wykonalności, na którą się powoływali, ponieważ w archiwum sądowym dokumenty te zostały zniszczone po 10 latach. O

 

Błąd w mapie terenu powielany od lat przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej

Niedawno zleciłem firmie geodezyjnej wykonanie mapy nieruchomości do celów projektowych. Granica na mapie różni się od faktycznej granicy w terenie („pomniejszono″ moją działkę), a geodeta tłumaczy, że przypadkowo powielił błąd istniejący od 50 lat w planach tej działki. Jaka jest odpowie

 

Likwidacja rowu przez sąsiada i problem zalewania drogi

Sąsiad zlikwidował rów, a wodę skierował do drogi gminnej. Wójt wydał decyzję o przywróceniu stanu pierwotnego. W efekcie dość długiego postępowania starosta założył księgę wieczystą na problematyczną działkę. Na moją prośbę wszczęcia postępowania przez starostę otrzymałem decyzję odmowną z powodu b

 

Zmian nazwiska dziecka na dwuczłonowe

Uznałem syna w USC. Syn, który ma obecnie 7 lat, otrzymał nazwisko matki. 1. Czy możliwa jest zmiana nazwiska na dwuczłonowe lub na moje bez zgody matki? 2. Czy gdyby matka dziecka wyszła za mąż, to możliwa jest zmiana nazwiska syna na nazwisko jej męża bez mojej zgody? Czy nazwisko dwuczłonowe

 

Nieterminowe wpłaty zaliczek na podatek a czynny żal

Prowadzę działalność gospodarczą, ale z powodu kłopotów finansowych dokonuję nieterminowych wpłat zaliczek na podatek dochodowy. Ureguluję jednak wszystkie zaległe odsetki od należności, nie chciałbym mieć jednak problemów z urzędem. Czy i kiedy powinienem złożyć tzw. czynny żal? Czy muszę wymieniać

 

Zakup samochodu ciężarowego w Niemczech a VAT

Prowadzę działalność gospodarczą i jestem czynnym podatnikiem VAT. Zakupiłem samochód ciężarowy na terenie Niemiec w ramach WNT. Miał być przeznaczony na handel i nie zamierzałem rejestrować go w Polsce, jednak na prośbę klienta po kilku miesiącach od zakupu zarejestrowałem auto. Czy w związku z tym

 

Dochodzenie praw przed sądem a ochrona danych osobowych

Czy wykorzystywanie wyłącznie przed sądem danych osobowych pracowników firmy, w której pracowałem, w celu udowodnienia pracy w nadgodzinach, może być przedmiotem dochodzenia jakichkolwiek praw przez byłego pracodawcę w myśl ustawy o ochronie danych osobowych? Chodzi o maile, dokumenty osobowe itp.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »