Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zwrot kosztów budowy sieci wodociągowej od przyszłych sąsiadów

Autor: Tomasz Ciasnocha • Opublikowane: 30.11.2015

Kilka lat temu pierwotny właściciel wszystkich działek, z których jedna obecnie należy do mnie (wybudowałam na niej dom), podpisał umowę z miejscowym przedsiębiorstwem wodno-kanalizacyjnym na wybudowanie sieci wodociągowej na własny koszt i oddanie im jej za określoną kwotę, która jest dużo niższa niż faktyczny koszt takiej budowy. Kupujący podpisali aneks do tej umowy, gdyż nie dostaliby pozwolenia na budowę domu. Nie wszyscy jednak byli zainteresowani wybudowaniem tej sieci, ale w moim wypadku zachodziły obawy o jakość miejscowej wody i dlatego na własny koszt wybudowałam odcinek sieci od drogi do swojej działki. Aby móc korzystać z wody z wodociągów, będę musiała za grosze odsprzedać tę sieć przedsiębiorstwu. Czy wobec tego, podpisując umowę z przedsiębiorstwem, mogę zastrzec w niej zwrot kosztów budowy odcinka sieci, który wykonałam, od przyszłych sąsiadów? Chciałabym, aby sąsiedzi, gdy zdecydują się na budowę domu, musieli najpierw zwrócić mi część zainwestowanej kwoty, zanim podłączą się do tego „mojego” odcinka sieci.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W mojej ocenie taka klauzula w umowie przekazania wykonanego przez Panią odcinka wodociągu, że sąsiedzi będą mogli się podłączyć do sieci, dopiero jak Pani zapłacą – zwrócą część poniesionych kosztów, będzie bezskuteczna.

 

Przede wszystkim przyłącz do sieci dla przyszłych jej użytkowników sieci nie może być uzależnione od dokonania jakiejkolwiek opłaty na Pani rzecz, gdyż Pani nie będzie właścicielem odcinka sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, do którego sąsiedzi będą się przyłączać. Właścicielem będzie przedsiębiorstwo. Brak więc będzie w tym momencie jakiejkolwiek podstawy prawnej po Pani stronie do żądania od sąsiadów opłaty za przyłącz do sieci.

 

Poza tym ustawa z 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków w art. 15 wskazuje, za co płaci ubiegający się o przyłącz do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.

 

„Art. 15. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane zapewnić budowę urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, ustalonych przez gminę w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, w zakresie uzgodnionym w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji, o którym mowa w art. 21 ust. 1.

2. Realizację budowy przyłączy do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci.

3. Koszty nabycia, zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego ponosi przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, a urządzenia pomiarowego – odbiorca usług.

4. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane przyłączyć do sieci nieruchomość osoby ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci, jeżeli są spełnione warunki przyłączenia określone w regulaminie, o którym mowa w art. 19, oraz istnieją techniczne możliwości świadczenia usług.”

 

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków – ubiegający się o przyłącz do sieci wodociągowo kanalizacyjnej płaci za wykonane przyłącza do sieci, studnię wodomierzową, pomieszczenie przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego.

 

Skoro ustawa wskazuje jednoznacznie i w sposób wyczerpujący, za co ubiegający się o przyłącz do sieci jest zobowiązany zapłacić, to nie można tego katalogu w drodze umowy poszerzać o dodatkowe opłaty z innych tytułów.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • trzy - siedem =

21.04.2017

Prawnik nie ma racji. Przy przekazywaniu sieci spółce można złożyć zastrzeżenie, które będzie wymagało zgody inwestora na podłączenie się do tego odcinka sieci przez przyszłych sąsiadów. Zgoda taka będzie możliwa po uiszczeniu części kosztów poniesionych przez inwestora. Wiem, bo to przerabiałam przy siec i kanalizacyjnej i sama spółka mi to rozwiązanie p[odpowiedziała. Dwóch sąsiadów, którzy chcieli się podłączyć do istniejącej sieci kanalizacyjnej musieli zwrócić część kosztów tej inwestycji, a przy okazji także część kosztów sieci wodociągowej i elektrycznej. Dokładnie każdy z nich po 1/5 kosztów, bo w sumie tylu jest korzystających, Życie jest brutalne niestety.

Renata

»Podobne materiały

Śmierć strony postępowania administracyjnego

W 2007 r. rodzice nabyli mieszkanie (współwłasność). Blok stoi na działce będącej w użytkowaniu wieczystym. Wspólnota wystąpiła z wnioskiem o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Rodzice ustanowili mnie swoim pełnomocnikiem. Po jakimś czasie zmarł mój tata. Nie przeprowad

 

Błąd w mapie terenu powielany od lat przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej

Niedawno zleciłem firmie geodezyjnej wykonanie mapy nieruchomości do celów projektowych. Granica na mapie różni się od faktycznej granicy w terenie („pomniejszono″ moją działkę), a geodeta tłumaczy, że przypadkowo powielił błąd istniejący od 50 lat w planach tej działki. Jaka jest odpowie

 

Scalenie gruntów

Nasza działka została zmniejszona przez geodetę wyznaczającego granice w sprawie scalania gruntów sąsiadów. Na mapach wyraźnie zaznaczony jest pas ziemi obok domu jako przynależący do naszej działki, jednak geodeta i sąsiedzi twierdzą inaczej. Co robić, by zachować nieruchomość w dawnym kształcie?

 

Wznowienie znaków granicznych

Co zrobić gdy po 20 latach istnienia trwałego ogrodzenia na granicy sąsiad kwestionuje jej przebieg? Czy wystarczy np. wznowienie znaków granicznych?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »