.
Mamy 12 503 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zwolnienie z abonamentu RTV emeryta a wezwanie do zapłaty za zaległy abonament

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 29.12.2020

Moja mama otrzymała pismo z poczty odnośnie wezwania do zapłaty za zaległy abonament RTV za okres 5 lat. Dodatkowo moja mama od 2015 r. pobiera emeryturę po przekroczeniu swoich 60 lat, w wysokości nieprzekraczającej 1000 zł. Także kwalifikuje się do zwolnienia z opłaty abonamentowej RTV z powodu nieprzekraczania 50% średniej krajowej. Jednakże nikt z domowników nie dopełnił potrzebnych formalności odnośnie zwolnienia z abonamentu RTV. Czy istnieje jakaś możliwość wstecznego odwołania się od takich naliczonych opłat za abonament lub co innego można w tej sprawie zrobić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zwolnienie z abonamentu RTV emeryta a wezwanie do zapłaty za zaległy abonament

Zwolnienia z opłaty abonamentu RTV

Odpowiadając na Pana pytania, wyjaśniam, że art. 4 ust 3 ustawy o opłatach abonamentowych stanowi, że zwolnienia określone w ust. 1 pkt 1 i 3–8 (a więc m.in. dla osób po 60. roku życia mających ustalone prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego) przysługują od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041) oświadczenie o spełnianiu warunków do korzystania z tych zwolnień i przedstawiono dokumenty potwierdzające uprawnienie do tych zwolnień.

Oświadczenie a zwolnienie z opłaty za RTV

Nawet zatem spełnienie wymogu zwolnienia nie jest wystarczające, jeżeli nie złoży się oświadczenia. Dopiero oświadczenie aktywuje zwolnienie od opłat abonamentowych.

 

Potwierdza to liczne orzecznictwo. Jeden z takich wyroków cytuję poniżej:

 

„Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 25 stycznia 2017 r., sygn. aktI SA/Op 467/16

Bez złożenia stosownego oświadczenia, o skorzystaniu ze zwolnienia z opłat abonamentowych nie może być mowy. Organ nie może działać z urzędu, złożenie, określonego w ustawie z 2005 r. o opłatach abonamentowych, oświadczenia ma charakter konstytutywny”.

 

Odpowiadając zatem na pytanie wyjaśniam, że nie można wstecz zastosować tego zwolnienia.

Umorzenie lub rozłożenie zaległości na raty z powodu niskich dochodów

Jedyne, co można zrobić, to spróbować skorzystać z art. 10 ustawy o opłatach abonamentowych. Zgodnie z powołanym przepisem w wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przemawiają za tym szczególne względy społeczne lub przypadki losowe, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji może umorzyć lub rozłożyć na raty zaległości w płatności opłat abonamentowych, odsetki za zwłokę w ich uiszczaniu, opłatę za stwierdzenie używania niezarejestrowanego odbiornika RTV i odsetki za zwłokę w jej uiszczeniu. Ustawa nie definiuje pojęcia sytuacji wyjątkowych pozostawiając to każdorazowo Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. Decyzja tego organu jest tzw. decyzją uznaniową i to ten organ rozważa czy opisana i udokumentowana sytuacja jest wyjątkową.

 

Z tego też względu nie jestem w stanie podać Panu argumentów, które spowodują np. umorzenie zaległości, można próbować powoływać się na niskie dochody i wysokie wydatki, ale nie dam Panu gwarancji powodzenia tej argumentacji. Nie będę też ukrywać, że umorzenie opłat jest stosowane rzadko.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • III - V =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »