Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wykrycie padaczki a odebranie prawa jazdy

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 01.10.2019

Wykryto u mnie padaczkę. Czy i kiedy zostanie mi odebrane prawo jazdy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wykrycie padaczki a odebranie prawa jazdy

Fot. Fotolia

Fakt, iż lekarz wykrył padaczkę, nie oznacza automatycznie cofnięcia uprawnień.

 

Lekarz ma obowiązek zawiadomić wydział komunikacji. Postępowanie administracyjne w przedmiocie weryfikacji uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi ze względu na stan zdrowia kierowcy odbywa się dwuetapowo. Pierwszy etap to postępowanie diagnostyczno-orzecznicze, prowadzone przez uprawnionych lekarzy, w którym to postępowaniu nie mają zastosowania reguły procedury administracyjnej. Na tym etapie strona może kwestionować wyniki badań, przedstawiać posiadane dokumenty lekarskie, opinie medyczne, w tym zgromadzone wyniki innych badań mających znaczenie w sprawie. Może także skorzystać z uprawnienia do wniesienia odwołania od orzeczenia lekarskiego organu I instancji i uzyskać orzeczenie w trybie odwoławczym.

 

Decyzja w sprawie cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami ze względu na stan zdrowia uprawnionego podejmowana jest w drugim etapie, regulowanym przepisami procedury administracyjnej, po zakończeniu postępowania diagnostyczno-orzeczniczego, jeżeli w ostatecznym orzeczeniu lekarskim stwierdzono istnienie przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.

 

Art. 103 ust. 1 pkt 1 lit. a–d ustawy o kierujących pojazdami nie ma charakteru uznaniowego, co oznacza, że w sytuacji zaistnienia przesłanek, o których mowa w tym przepisie, organ administracji publicznej ma obowiązek postąpić zgodnie z jego dyspozycją. Organy prowadzące postępowanie o cofnięcie uprawnień do kierowania pojazdami są związane orzeczeniami lekarskimi i nie mają podstaw do kwestionowania okoliczności objętych treścią tych orzeczeń. Na gruncie § 10 ust. 1 oraz § 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia z 2004 r. w orzecznictwie ugruntowany został pogląd, że orzeczenia lekarskie nie są opiniami biegłego w rozumieniu art. 84 § 1 w zw. z art. 75 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, które podlegałyby kontroli organu administracji, lecz dokumentami urzędowymi w rozumieniu art. 76 § 2 Kodeksu.

 

Jeśli lekarz stwierdzi przeciwwskazania do kierowania pojazdami (padaczka nie zawsze jest równoznaczna z istnieniem przeciwwskazań, to indywidualna kwestia) – zostaną Panu cofnięte uprawnienia.

 

Decyzję o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym wydaje starosta w razie stwierdzenia na podstawie orzeczenia lekarskiego istnienia przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem.

 

Przywołany przepis pozwala sformułować kilka istotnych dla oceny legalności kwestionowanego rozstrzygnięcia wniosków. Po pierwsze cofnięcie uprawnień polega na odebraniu przyznanych uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi. Po drugie cofnięcie uprawnień następuje w formie decyzji administracyjnej. Po trzecie cofanie uprawnień do kierowania pojazdem silnikowym należy do kompetencji starosty. Po czwarte w razie wystąpienia okoliczności wymienionych w przepisie cofnięcie jest obligatoryjne, gdyż posłużenie się przez ustawodawcę znamieniem czasownikowym „wydaje” jest równoznaczne z obowiązkiem wydania decyzji. Po piąte postępowanie administracyjne w sprawie cofnięcia uprawnień musi być poprzedzone orzeczeniem lekarskim, wydanym przez uprawnionego lekarza i ewentualnie przez właściwą jednostkę medyczną po przeprowadzeniu stosownych badań i z zachowaniem określonego normatywnie trybu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 6 plus 6 =

»Podobne materiały

Wniosek o postawienie znaku drogowego

Jakiś czas temu utwardzono drogę gminną biegnącą wzdłuż mojej posesji. Droga jest długa i prosta, dlatego kierowcy często przekraczają dozwoloną prędkość. Przez tę drogę muszę przepędzać swoje zwierzęta gospodarskie, co stwarza realne zagrożenie. Jak i do kogo mogę się zwrócić o postawienie na

 

Przewóz młodzieży szkolnej busem

Młodzież szkolna w mojej miejscowości przewożona jest busem, który ma 25 miejsc siedzących. Pojazd zabiera jednak więcej osób (ok. 35), które muszą więc całą drogę stać. Czy jest to zgodne z prawem? Dodam, że kilkakrotnie prosiłem policję o kontrolę busa oraz zgłaszałem sprawę do dyrektora szkoły &n

 

Umorzenie kary za niepłacenie OC

Otrzymałem od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego pismo z karą za niepłacenie OC. Mój samochód był poważnie uszkodzony, dlatego nie wykupiłem polisy. Czy jest możliwość umorzenia tej opłaty? Kiedy można nie zawierać umowy o ubezpieczenie OC?

 

Zawieszenie prawa jazdy ze względu na stan zdrowia

Wydział komunikacji zawiesił mi uprawnienia do kierowania pojazdami z powodu choroby i skierował na badania do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy (WOMP). Lekarz orzecznik poinformował mnie, że owe badania mogę zrobić dopiero po upływie 2 lat od dnia wystąpienia choroby (czyli po 9 miesiącach). Jed

 

Różnica między kierowcą a kierującym - punkty karne

Półtora roku temu zostałem zatrzymany, prowadząc pojazd w stanie nietrzeźwości. Orzeczono wobec mnie zakaz prowadzenia pojazdów kat. B na okres 1 roku. Wyrok skazujący uprawomocnił się dopiero w marcu 2016 r. Miesiąc później zostałem zatrzymany przez policję za przekroczenie prędkości o 30 km/h. Zos

 

Pojazd nienormatywny a ponadnormatywny

Mam problem z wypłaceniem odszkodowania na rzecz poszkodowanego z mojego OC przewoźnika. PZU robi wszystko, żeby nie wypłacić należnych pieniędzy za szkodę. Problem polega na tym, że był to transport nienormatywny, na który posiadam stosowne zezwolenie wydane w starostwie powiatowym na podstawie dan

 

Wymiana angielskiego prawa jazdy na polskie po utracie uprawnień

Mam pytanie odnośnie wymiany zagranicznego prawa jazdy na dokument polski. Prawo jazdy polskie uzyskałem w 2008 r., a rok później orzeczono wobec mnie środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów na okres 2 lat (art. 178 K.k.). W tym samym mniej więcej czasie wyjechałem do Anglii i tam po okre

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »