.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Czy brak pouczenia w decyzji powoduje jej nieważność?

Autor: Krzysztof Bigoszewski • Opublikowane: 04.05.2011 • Zaktualizowane: 01.02.2022

W pouczeniu decyzji, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności z uwagi na ważny interes społeczny, konieczne jest poza określeniem terminu wniesienia odwołania powołanie art. 130 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego. Czy brak tego zapisu w pouczeniu powoduje nieważność decyzji?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy brak pouczenia w decyzji powoduje jej nieważność?

Uznanie decyzji administracyjnej za nieważną

W celu udzielenia odpowiedzi na Pańskie pytanie należy przytoczyć właściwe przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego (w skrócie K.p.a.) odnoszące się do kwestii związanych z określeniem elementów składowych decyzji administracyjnej oraz przyczyn uzasadniających uznanie takiej decyzji za nieważną.

 

Zgodnie zatem z przepisem art. 107 § 1 K.p.a. „decyzja powinna zawierać: oznaczenie organu administracji publicznej, datę wydania, oznaczenie strony lub stron, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i prawne, pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie, podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji lub, jeżeli decyzja wydana została w formie dokumentu elektronicznego, powinna być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Decyzja, w stosunku do której może być wniesione powództwo do sądu powszechnego lub skarga do sądu administracyjnego, powinna zawierać ponadto pouczenie o dopuszczalności wniesienia powództwa lub skargi”.

Czy brak pouczenia o skutkach prawnych rygoru natychmiastowej wykonalności o których mówi art. 130 § 3 K.p.a. skutkuje nieważnością decyzji administracyjnej?

Z kolei art. 156 § 1 K.p.a. mówi o tym, że „organ administracji publicznej stwierdza nieważność decyzji, która:

 

  1. wydana została z naruszeniem przepisów o właściwości,
  2. wydana została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa,
  3. dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną,
  4. została skierowana do osoby nie będącej stroną w sprawie,
  5. była niewykonalna w dniu jej wydania i jej niewykonalność ma charakter trwały,
  6. w razie jej wykonania wywołałaby czyn zagrożony karą,
  7. zawiera wadę powodującą jej nieważność z mocy prawa”.

 

Jak zatem z powyższego wynika, pouczenie, o którym Pan wspomina, a które jest niezbędnym elementem każdej decyzji administracyjnej, odnosi się do kwestii tego, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie i nie obejmuje swym zakresem również informacji o skutkach związanych z nadaniem jej rygoru natychmiastowej wykonalności. Ponadto przepis art. 156 § 1 K.p.a. nie wiąże z brakiem takiego pouczenia skutku nieważności decyzji, który to brak, nawet gdyby pouczenie takie było obligatoryjne, mógłby zostać naprawiony poprzez uzupełnienie decyzji przez organ, który ją wydał.

 

Mając zatem powyższe na uwadze, stwierdzić należy, iż brak pouczenia o skutkach prawnych rygoru natychmiastowej wykonalności, o których mówi art. 130 § 3 K.p.a., nie skutkuje nieważnością decyzji administracyjnej.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dwa plus IV =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl