.
Udzieliliśmy ponad 123,6 tys. porad prawnych i mamy 14 119 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Częściowa zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w celu budowy warsztatu samochodowego

Opis Problemu:

Posiadam działkę, na której jest dom i budynki gospodarcze i chciałbym teraz wybudować warsztat samochodowy i stworzyć miejsca pracy. Jednak dowiedziałem się, że nie mogę tego uczynić, ponieważ jakiś czas temu powstał miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, w którym ustalono, że w tym miejscu obowiązuje „zabudowa zagrodowa przeznaczona na agroturystykę”. Czy w związku z tym zapisem można coś zrobić, aby uzyskać pozwolenie na budowę warsztatu samochodowego? Jakie kroki trzeba podjąć, aby ten plan częściowo zmienić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Częściowa zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w celu budowy warsztatu samochodowego

Pozwolenie na budową tylko zgodne z MPZP

Problematykę planowania przestrzennego reguluje ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.; dalej „u.p.z.p.”). Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego stanowią kluczowy instrument w całym systemie planistycznym. To one jedyne – spośród wszystkich aktów planowania przestrzennego – są zarazem aktami prawa miejscowego i wywołują skutki bezpośrednio wiążące dla właścicieli nieruchomości. Plany są bowiem weryfikowane na etapie wydawania pozwoleń na budowę bądź decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i od ich treści zależy wydanie konkretnej (ważnej dla inwestora) decyzji administracyjnej.

 

Podaje Pan, że dla nieruchomości, na której posiada Pan dom i budynki gospodarcze, obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Pan zaś zamierza wybudować na tej działce warsztat, jednak teren, na którym miałby się on znaleźć, jest oznaczony w miejscowym planie jako „zabudowa ogrodowa przeznaczona na agroturystykę”. W tej sytuacji, jeżeli MPZP faktycznie nie dopuszcza prowadzenia na tej nieruchomości działalności usługowej, należałoby wystąpić z wnioskiem o dokonanie zmiany planu.

 

Zmiana MPZP w ramach kompetencji rady gminy

Przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przewidują możliwość zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 27 u.p.z.p. zmiana studium lub planu miejscowego następuje w takim trybie, w jakim są one uchwalane. Powyższe znajduje potwierdzenie w ugruntowanym orzecznictwie sądowoadministracyjnym. Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 1 grudnia 2010 r., sygn. II OSK 1980/10, wszystkie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego muszą być dokonywane z zachowaniem procedury planistycznej. Za wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 24 lutego 2009 r., sygn. II SA/Kr 1270/08, należy również wskazać, że „tryb uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uregulowano w art. 14 i następnych u.p.z.p. Jakakolwiek zmiana miejscowego planu, również zmiana częściowa dotycząca chociażby samego tekstu planu, nie może być dokonana z pominięciem trybu przewidzianego w ustawie. Uchwałą rozpoczynającą procedurę uchwalania zmiany planu miejscowego jest uchwała o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Niezależnie od planowanego zakresu zmiany planu, uchwała ta musi być zgodna z przepisami regulującymi jej formę i treść. Nieustalenie granic obszaru objętego zmianą planu na załączniku graficznym, stanowiącym integralną część uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowi istotne naruszenie prawa”. „Wyłącznie rada gminy jest uprawniona do określenia zmiany ustalonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego szerokości strefy ograniczeń zabudowy i zagospodarowania terenu we właściwym trybie, o którym mowa w art. 27 ustawy z 2003 r. u.p.z.p. i tegoż prawa nie może scedować na inny podmiot” (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 18 lutego 2010 r., sygn. II SA/Wa 699/09).

 

W przypadku zmiany planu powinna zostać zachowana wieloetapowa procedura planistyczna przewidziana w art. 14-17 u.p.z.p. Zgodnie z tą procedurą wymagane jest m.in. podjęcie przez radę gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, sporządzenie projektu planu miejscowego, dokonanie obwieszczenia i ogłoszeń w prasie, zawiadomienie szeregu instytucji i organów właściwych do uzgadniania i opiniowania planu oraz uzyskanie tych uzgodnień i opinii, wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu na okres co najmniej 21 dni, rozpatrzenie uwag dotyczących planu itd.

 

Należy wskazać, że przepisy nie przyznają kompetencji do złożenia wniosku o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ani właścicielowi danej nieruchomości, której zmiana ma dotyczyć, ani też innemu podmiotowi. Uchwalanie i zmiana planów miejscowych stanowi zadanie własne gminy w ramach kształtowania i planowania polityki przestrzennej na jej terenie, co odbywa się na podstawie uchwał rady gminy (art. 3 ust. 1 w zw. z art. 20 u.p.z.p.). W myśl art. 14 u.p.z.p. uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podejmuje rada gminy z własnej inicjatywy lub na wniosek wójta, burmistrza albo prezydenta miasta.

 

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Wniosek właściciela lub inwestora o zmianę MPZP wraz z uzasadnieniem

W praktyce osoba zainteresowana zmianą planu na danej nieruchomości (np. właściciel albo inwestor, którzy dopiero planuje nabyć działkę) powinien złożyć do rady gminy albo wójta, burmistrza lub prezydenta miasta stosowny wniosek w tym przedmiocie. We wniosku należy wskazać nieruchomość (podać wszelkie jej parametry), której miałaby dotyczyć ewentualna zmiana, sprecyzować, na czym polegać ma zmiana oraz uzasadnić potrzebę zmiany przeznaczenia gruntu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Taki wniosek nie jest jednak wiążący dla organu.

 

Przepisy regulujące procedurę uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego nie określają terminu, w jakim należy zakończyć całą procedurę. Biorąc pod uwagę fakt, że procedura ta składa się z kilkunastu etapów, które muszą być obligatoryjnie dochowane, zwykle trwa ona wiele miesięcy.

 

Reasumując, jeżeli postanowienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie dopuszczają możliwości prowadzenia działalności usługowej na nieruchomości, na której zamierza Pan wybudować warsztat, należałoby wystąpić do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) ze stosownym wnioskiem o chociażby częściową zmianę obowiązującego MPZP.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Elżbieta Kaczmarek
Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VIII plus II =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl