.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Absolutorium dla zarządu i rady nadzorczej

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 13.09.2013

Udzielenie absolutorium oznacza dokonanie pozytywnej oceny działalności poszczególnych członków organów spółdzielni. Brak absolutorium może skutkować w szczególności odwołaniem członków zarządu przez walne zgromadzenie członków spółdzielni.Absolutorium dla zarządu i rady nadzorczej

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czym jest absolutorium?

Prawo spółdzielcze reguluje pojęcie absolutorium (nazywanego też skwitowaniem) jedynie cząstkowo i tylko w odniesieniu do członków zarządu spółdzielni. Czym jest absolutorium? Jest to ocena poszczególnych członków organu spółdzielni, która powinna być dokonywana na każdym rocznym walnym zgromadzeniu członków spółdzielni. Podstawą do udzielenia lub nieudzielenia absolutorium są sprawozdania, w tym sprawozdania finansowe organów.

 

Zgodnie z art. 38 § 1 pkt 2 Prawa spółdzielczego1 udzielanie absolutorium członkom zarządu należy do wyłącznej kompetencji walnego zgromadzenia członków spółdzielni. Kwestia udzielania absolutorium radzie nadzorczej nie jest uregulowana w ustawie. Możliwość udzielania skwitowania oraz jego tryb może jednak określać statut spółdzielni.

Komu udziela się absolutorium?

Absolutorium udziela się poszczególnym członkom zarządu i rady nadzorczej, a nie tym organom jako całości. Konsekwencją nieudzielenia absolutorium może być odwołanie członka organu spółdzielni z funkcji. Zgodnie z art. 49 § 4 ustawy walne zgromadzenie może odwołać tych członków zarządu, którym nie udzieliło absolutorium, niezależnie od tego, który organ stosownie do postanowień statutu wybiera członków zarządu. Uchwała o odwołaniu członków zarządu może być w takiej sytuacji podjęta nawet jeżeli głosowanie nad odwołaniem nie było objęte porządkiem obrad podanym do wiadomości członkom w terminach i w sposób określony w statucie.

Uzyskanie absolutorium a odpowiedzialność cywilna członków zarządu

Uzyskanie absolutorium nie zwalnia członków zarządu z odpowiedzialności cywilnej za ewentualne szkody wyrządzone spółdzielni, chociaż może być okolicznością, którą mogą oni podnosić, broniąc się przed takimi zarzutami. Nie będzie to jednak miało żadnego znaczenia, jeżeli szkoda jest wynikiem działań lub zaniechań, o których walne zgromadzenie nie zostało poinformowane przed udzieleniem absolutorium.

 

 

 

 

_____________________________

1 Ustawa z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848, z późn. zm.)


Stan prawny obowiązujący na dzień 13.09.2013


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »