Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zatrudnienie pełnoletniego syna w firmie

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 03.09.2014

Nie jest zakazane przez prawo zawieranie przez przedsiębiorcę umów o pracę z własnymi pełnoletnimi dziećmi. W zależności jednak od tego, czy dziecko zamieszkuje wspólnie z rodzicem, czy też nie, inny będzie sposób, w jaki należy odprowadzać składki ZUS z tytułu jego zatrudnienia.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pełnoletni syn jako osoba współpracująca przy wykonywaniu działalności gospodarczej

 

Pełnoletni syn będący pracownikiem swojego rodzica może być, w szczególności z uwagi na pozostawanie z rodzicem we wspólnym gospodarstwie domowym, uznany za osobę współpracują przy wykonywaniu działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 8 ust. 11 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych1 za osobę współpracującą z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą uważa się małżonka, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione, rodziców, macochę i ojczyma oraz osoby przysposabiające, jeżeli pozostają z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracują przy prowadzeniu tej działalności lub wykonywaniu umowy agencyjnej lub umowy zlecenia (nie dotyczy to osób, z którymi została zawarta umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego).

 

Pełnoletni syn, który spełnia przesłanki do uznania go za osobę współpracującą w powyższym rozumieniu, podlega zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 5 oraz art. 12 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu. Dobrowolny charakter ma natomiast w takim przypadku ubezpieczenie chorobowe. Ponadto z godnie z art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych2 pełnoletni syn lub córka zatrudnieni w firmie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu.

 

Wysokość składek, które muszą być odprowadzone z tytułu zatrudnienia dziecka współpracującego z rodzicem, niezależna jest od jego wynagrodzenia i obliczana jest w podobny sposób jak dla samego przedsiębiorcy. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe stanowi w takim przypadku zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek, ogłoszonego na dany rok kalendarzowy. Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowi natomiast zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku.

 

Pełnoletni syn – pracownik niemieszkający wspólnie z rodzicem

 

Dziecko niepozostające z rodzicem we wspólnym gospodarstwie, ale zatrudnione w jego firmie, nie jest uznawane za osobę współpracującą przy wykonywaniu działalnosci. W takim przypadku składki ZUS powinny być za nie odprowadzane tak samo jak za każdego innego pracownika. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne stanowić będzie jego wynagrodzenie. Pełnoletni syn lub córka nie podlegają jednak obowiązkowi opłacania składek do Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Zgodnie bowiem z art. 10 ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy3, obowiązek opłacania FGŚP nie dotyczy małżonka pracodawcy, a także jego dzieci własnych, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobionych, rodziców, macochy i ojczyma oraz osób przysposabiających, a także rodzeństwa, wnuków, dziadków, zięciów i synowych, bratowych, szwagierek i szwagrów oraz osób wykonujących pracę zarobkową w gospodarstwie domowym.

 

 

 

 

________________________________________________

ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1442, z późn. zm.)

ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.)

ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. z 2014 r. poz. 272, z późn. zm.)


Stan prawny obowiązujący na dzień 03.09.2014


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • III minus 1 =

 

»Podobne materiały

 

 

 

 

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki