Mamy 11 195 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zaniechanie poboru odsetek w prawie celnym – właściwość organów celnych

Autor: Arkadiusz Dudkiewicz • Opublikowane: 18.01.2011

Niniejszy artykuł stanowi próbę wskazania odpowiedniego trybu orzekania przez organy celne o zaniechaniu poboru odsetek na podstawie art. 65 ust. 5 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne (Dz. U. z 2004 r. Nr 68, poz. 622 ze zmianami, dalej zwanej „Prawem celnym”).Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Uwagi ogólne

 

Organy celne są uprawnione do weryfikacji elementów kalkulacyjnych oraz pozostałych elementów zgłoszenia celnego złożonego na przykład w procedurze dopuszczenia do swobodnego obrotu (potocznie – w imporcie). To zupełnie oczywiste. Jeżeli zatem dany organ celny, który uprzednio dopuścił dany towar do swobodnego obrotu na podstawie zgłoszenia celnego, uzna, że dane wynikające z tego zgłoszenia celnego są nieprawidłowe lub nieprawdziwe – wszczyna postępowanie w sprawach celnych oraz, stosownie do sytuacji, zmienia zgłoszenie celne i np. księguje retrospektywnie kwotę długu celnego. Od takiej retrospektywnie zaksięgowanej kwoty długu celnego (analogia do podatkowej decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego) pobierane są odsetki. Wyjątkiem jest sytuacja wskazana w art. 65 ust. 5 Prawa celnego, zgodnie z którym:

 

„Organ celny pobiera odsetki, w przypadku gdy kwota wynikająca z długu celnego została zaksięgowana na podstawie nieprawidłowych lub niekompletnych danych, podanych przez zgłaszającego w zgłoszeniu celnym, chyba że dłużnik udowodni, że podanie nieprawidłowych lub niekompletnych danych było spowodowane okolicznościami niewynikającymi z jego zaniedbania lub świadomego działania. Odsetki pobierane są od niezaksięgowanej i niepobranej na podstawie zgłoszenia celnego kwoty należności wynikającej z długu celnego, od dnia następującego po dniu powstania długu celnego do dnia powiadomienia o tej kwocie”.

 

Wniosek w przedmiocie zaniechania poboru odsetek w trakcie postępowania odwoławczego od decyzji o retrospektywnym zaksięgowaniu długu celnego

 

Sytuacja jest oczywista w przypadku złożenia wniosku na etapie postępowania w sprawach celnych w pierwszej instancji. Wniosek ten podlega bowiem rozpoznaniu przez organ celny pierwszej instancji (naczelnika urzędu celnego). Sprawa nie jest już taka oczywista, gdy wniosek chcemy złożyć po złożeniu odwołania od decyzji w przedmiocie retrospektywnego zaksięgowania długu celnego.

 

Mając na względzie art. 73 ust. 1 Prawa celnego, zgodnie z którym:

 

„Do postępowania w sprawach celnych stosuje się odpowiednio przepisy art. 12 oraz działu IV ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, z uwzględnieniem zmian wynikających z przepisów prawa celnego”

 

– powołać należy art. 220 i następne Ordynacji podatkowej, z których należy wysnuć wniosek, zgodnie z którym granice orzekania w sprawie odwołania w przedmiocie decyzji o retrospektywnym zaksięgowaniu długu celnego nie mieszczą w sobie wniosku w przedmiocie zaniechania poboru odsetek, dla którego podstawę prawną stanowi art. 65 ust. 5 Prawa celnego.

 

Warto tu przytoczyć chociażby art. 127 Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym:

 

„Postępowanie podatkowe jest dwuinstancyjne”.

 

Postępowanie w sprawach celnych także jest dwuinstancyjne (argument z art. 127 Ordynacji podatkowej w związku z art. 73 ust. 1 Prawa celnego). Skoro tak jest w istocie rzeczy, to nie do pogodzenia z zasadą dwuinstancyjności postępowania w sprawach celnych byłaby sytuacja, w której organ odwoławczy rozpoznałby jednocześnie sprawę odwołania od decyzji w sprawie retrospektywnego zaksięgowania długu celnego oraz wniosek dłużnika celnego w sprawie zaniechania poboru odsetek na podstawie art. 65 ust. 5 Prawa celnego.

 

W moim przekonaniu obie te sprawy winny być rozpoznane przez obie instancje, a więc zarówno przez naczelnika urzędu celnego, jak i dyrektora izby celnej. Przyjmując, że to celny organ odwoławczy (dyrektor izby celnej) jest wyłącznie uprawniony do orzekania w przedmiocie wniosku o zaniechanie poboru odsetek, doszłoby do naruszenia zasady dwuinstancyjności. W sprawie nie orzekałyby bowiem dwa organy celne dwóch różnych instancji, a merytoryczne orzeczenie odnośnie zaniechania poboru odsetek (lub odmowy zaniechania) wyszłoby tylko od jednego organu celnego, od decyzji którego stronie nie przysługiwałby żaden (zwykły) środek zaskarżenia.

 

Z tych powodów uważam, że wniosek w przedmiocie zaniechania poboru odsetek (art. 65 ust. 5 Prawa celnego) winien być złożony i rozpoznany przez organ celny pierwszej instancji, niezależnie od wyniku sprawy z odwołania od decyzji o retrospektywnym zaksięgowaniu długu celnego.


Stan prawny obowiązujący na dzień 18.01.2011


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 9 minus X =

 

»Podobne materiały

Operacje uprzywilejowane – towary powracające

Przedmiotem niniejszego artykułu jest pewien istotny wycinek problematyki związanej z formalnościami dotyczącymi powrotnego przywozu tzw. towarów powracających. Z uwagi na chęć zachowania przejrzystości opracowania autor zdecydował się na zastosowanie techniki tzw. studium przypadku, w której możliw

 

Rodzaje towarów, których objęcie procedurą celną z zastosowaniem procedury uproszczonej zależy od spełnienia dodatkowych warunków

Autor wskazuje rodzaje towarów, których objęcie procedurą celną z zastosowaniem procedury uproszczonej zależy od spełnienia dodatkowych warunków.

 

Zabezpieczenie długu celnego

Artykuł objaśnia, czym jest zabezpieczenie długu celnego, kiedy się je stosuje oraz jakie są jego formy.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »