.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zaniechanie poboru odsetek w prawie celnym – właściwość organów celnych

Niniejszy artykuł stanowi próbę wskazania odpowiedniego trybu orzekania przez organy celne o zaniechaniu poboru odsetek na podstawie art. 65 ust. 5 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne (Dz. U. z 2004 r. Nr 68, poz. 622 ze zmianami, dalej zwanej „Prawem celnym”).Zaniechanie poboru odsetek w prawie celnym – właściwość organów celnych

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Dług celny

Organy celne są uprawnione do weryfikacji elementów kalkulacyjnych oraz pozostałych elementów zgłoszenia celnego złożonego na przykład w procedurze dopuszczenia do swobodnego obrotu (potocznie – w imporcie). To zupełnie oczywiste. Jeżeli zatem dany organ celny, który uprzednio dopuścił dany towar do swobodnego obrotu na podstawie zgłoszenia celnego, uzna, że dane wynikające z tego zgłoszenia celnego są nieprawidłowe lub nieprawdziwe – wszczyna postępowanie w sprawach celnych oraz, stosownie do sytuacji, zmienia zgłoszenie celne i np. księguje retrospektywnie kwotę długu celnego. Od takiej retrospektywnie zaksięgowanej kwoty długu celnego (analogia do podatkowej decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego) pobierane są odsetki. Wyjątkiem jest sytuacja wskazana w art. 65 ust. 5 Prawa celnego, zgodnie z którym:

 

„Organ celny pobiera odsetki, w przypadku gdy kwota wynikająca z długu celnego została zaksięgowana na podstawie nieprawidłowych lub niekompletnych danych, podanych przez zgłaszającego w zgłoszeniu celnym, chyba że dłużnik udowodni, że podanie nieprawidłowych lub niekompletnych danych było spowodowane okolicznościami niewynikającymi z jego zaniedbania lub świadomego działania. Odsetki pobierane są od niezaksięgowanej i niepobranej na podstawie zgłoszenia celnego kwoty należności wynikającej z długu celnego, od dnia następującego po dniu powstania długu celnego do dnia powiadomienia o tej kwocie”.

Wniosek w przedmiocie zaniechania poboru odsetek w trakcie postępowania odwoławczego od decyzji o retrospektywnym zaksięgowaniu długu celnego

Sytuacja jest oczywista w przypadku złożenia wniosku na etapie postępowania w sprawach celnych w pierwszej instancji. Wniosek ten podlega bowiem rozpoznaniu przez organ celny pierwszej instancji (naczelnika urzędu celnego). Sprawa nie jest już taka oczywista, gdy wniosek chcemy złożyć po złożeniu odwołania od decyzji w przedmiocie retrospektywnego zaksięgowania długu celnego.

 

Mając na względzie art. 73 ust. 1 Prawa celnego, zgodnie z którym:

 

„Do postępowania w sprawach celnych stosuje się odpowiednio przepisy art. 12 oraz działu IV ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, z uwzględnieniem zmian wynikających z przepisów prawa celnego”

 

– powołać należy art. 220 i następne Ordynacji podatkowej, z których należy wysnuć wniosek, zgodnie z którym granice orzekania w sprawie odwołania w przedmiocie decyzji o retrospektywnym zaksięgowaniu długu celnego nie mieszczą w sobie wniosku w przedmiocie zaniechania poboru odsetek, dla którego podstawę prawną stanowi art. 65 ust. 5 Prawa celnego.

Postępowanie w sprawach celnych

Warto tu przytoczyć chociażby art. 127 Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym:

 

„Postępowanie podatkowe jest dwuinstancyjne”.

 

Postępowanie w sprawach celnych także jest dwuinstancyjne (argument z art. 127 Ordynacji podatkowej w związku z art. 73 ust. 1 Prawa celnego). Skoro tak jest w istocie rzeczy, to nie do pogodzenia z zasadą dwuinstancyjności postępowania w sprawach celnych byłaby sytuacja, w której organ odwoławczy rozpoznałby jednocześnie sprawę odwołania od decyzji w sprawie retrospektywnego zaksięgowania długu celnego oraz wniosek dłużnika celnego w sprawie zaniechania poboru odsetek na podstawie art. 65 ust. 5 Prawa celnego.

 

W moim przekonaniu obie te sprawy winny być rozpoznane przez obie instancje, a więc zarówno przez naczelnika urzędu celnego, jak i dyrektora izby celnej. Przyjmując, że to celny organ odwoławczy (dyrektor izby celnej) jest wyłącznie uprawniony do orzekania w przedmiocie wniosku o zaniechanie poboru odsetek, doszłoby do naruszenia zasady dwuinstancyjności. W sprawie nie orzekałyby bowiem dwa organy celne dwóch różnych instancji, a merytoryczne orzeczenie odnośnie zaniechania poboru odsetek (lub odmowy zaniechania) wyszłoby tylko od jednego organu celnego, od decyzji którego stronie nie przysługiwałby żaden (zwykły) środek zaskarżenia.

 

Z tych powodów uważam, że wniosek w przedmiocie zaniechania poboru odsetek (art. 65 ust. 5 Prawa celnego) winien być złożony i rozpoznany przez organ celny pierwszej instancji, niezależnie od wyniku sprawy z odwołania od decyzji o retrospektywnym zaksięgowaniu długu celnego.


Masz podobny problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • II plus siedem =

 

»Podobne materiały

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu