Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odpowiedzialność odszkodowawcza jednostki projektowej

Autor: Wioletta Dyl • Opublikowane: 24.12.2015

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą polegającą na projektowaniu domów jednorodzinnych. Jestem inżynierem budownictwa, ale nie posiadam jeszcze uprawnień budowlanych i moje projekty są dodatkowo zatwierdzane przez architekta i konstruktora z uprawnieniami. Chciałem wykupić sobie OC na firmę, ale firmy ubezpieczeniowe ubezpieczają tylko inżynierów (architektów) z uprawnieniami budowlanymi. Pytanie: kto ponosi odpowiedzialność za projekt budowlany domu – jednostka projektowa (czyli ja) czy architekt (konstruktor), który podbija projekt?

Wioletta Dyl

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Obecny stan prawny rzeczywiście nie przystaje do europejskich standardów, gdzie inżynier budownictwa ma uprawnienia budowlane na równi z architektem. Polska na tym tle stanowi niechlubny wyjątek.

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – inżynier budownictwa ma prawo uzyskać ograniczone uprawnienia w zakresie specjalności architektonicznej upoważniające do sporządzania projektów w specjalności architektonicznej do 1000 m3 na terenie budowy zagrodowej (§16.2). Tymczasem w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów, w art. 3 stwierdza się, że: „Wykonywanie zawodu inżyniera budownictwa polega na projektowaniu obiektów budowlanych (…). Mowa jest więc o projektowaniu obiektów budowlanych, a nie jedynie ich konstrukcji. Niemniej jednak na dzisiaj, w przeciwieństwie do architektów, inżynierowie budowlani nie mają „z automatu” przyznawanych uprawnień budowlanych do projektowania budynków, co nie oznacza, że nie mogą takiej działalności projektowej prowadzić. W odróżnieniu od wcześniejszych uregulowań prawnych wymagających, aby wszystkie prace projektowe w budownictwie wykonywały osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane, obecne Prawo budowlane takie rygory stawia tylko projektantom (art. 20 ust. 1) i sprawdzającym (art. 20 ust. 2) w odniesieniu do projektu budowlanego oraz autorom projektu zagospodarowania działki lub terenu (art. 30 ust. 1) dla nielicznych, wymienionych w ustawie obiektów budowlanych, wymagających zgłoszenia budowy (bez konieczności opracowywania projektu budowlanego). Natomiast nawet w przypadku, kiedy zapisy ustawy nakazują wykonanie odpowiednich szkiców lub rysunków, nie ma obowiązku aby ich autorem był uprawniony projektant (art. 30 ust. 22). W większości przypadków ze względu na cel, jakiemu służy projekt budowlany, opracowanie to nie jest wystarczające do zrealizowania obiektu budowlanego. Poza projektem budowlanym w zapisach ustawy pojawiają się rysunki i opisy służące realizacji obiektu jako element dokumentacji budowy (art. 3 pkt 13) oraz w przypadku zgłoszenia budowy, w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki (art. 30 ust. 2a).


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

A zatem mogą być w ograniczonym zakresie wynikającym ze wskazanych powyżej przepisów projektantami projektów budowlanych także innych, o ile ich projekt zostania zatwierdzony przez osobę z uprawnieniami.

 

Umowę o prace projektowe, jako pewną odrębną i specyficzną z uwagi na swój przedmiot kategorię umów, należy mieć na względzie, że z jednej strony umowa ta to typowa umowa o dzieło regulowana przepisami Kodeksu cywilnego, z drugiej zaś pozostaje ona nierozerwalnie związana z przepisami ustawy Prawo budowlane.

 

Do podstawowych zatem obowiązków projektanta należy opracowanie projektu budowlanego w sposób zgodny z ustaleniami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wymaganiami Prawa budowlanego, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, dołączenie do projektu budowlanego oświadczenia o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej itd.

 

Odpowiedzialność za zgodność projektu architektoniczno-budowlanego z przepisami techniczno-budowlanymi spoczywa na projektancie i pozostaje zasadniczo poza czynnościami sprawdzającymi organu wydającego pozwolenie na budowę.

 

W umowach o prace projektowe mają ogólne zastosowanie postanowienia Kodeksu cywilnego, ale projektant ponosi odpowiedzialność za niewypełnienie obowiązków, o których mowa w art. 20 Prawa budowlanego.

 

Jednostka projektowa (projektant) odpowiada więc za wady wykonanej według dokumentacji inwestycji, jeżeli te wady powstały w wyniku błędów w dokumentacji projektowej. Przy czym jednostką projektową jest tu osoba zleceniobiorcy, a więc osoby zawierającej z zamawiającym umowę na wykonanie określonych prac projektowych.

 

Odpowiedzialność za wady projektu ustala się na podstawie art. 638 K.c., według stosowanych odpowiednio przepisów o rękojmi. To oznacza, że wykonawca (zleceniobiorca) dokumentacji projektowej jest odpowiedzialny względem inwestora (zamawiającego), jeśli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej, albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a w razie sprzedaży praw sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie praw (rękojmia za wady prawne). Dotyczy to sytuacji, gdy biuro projektów jako osoba trzecia sprzedaje dokumentację projektową wykonaną przez projektantów w ramach umowy o pracę lub umowy o dzieło. Albo też gdy, tak jak w Pana sytuacji, na dokumentacji projektowej podpisuje się osoba ze stosownymi uprawnieniami, których Pan jako projektant obiektów nie posiada. Taką osobę podpisującą się należy w tym kontekście traktować jako Pana podwykonawcę, za którego działania odpowiada Pan w pełni przed zamawiającym inwestorem (zleceniobiorcą). Bowiem obowiązkiem projektanta (jednostki projektowej) w umowie o prace projektowe jest odpowiedzialność z tytułu rękojmi (art. 558 K.c.). W umowach o prace projektowe (umowa o dzieło, umowa sprzedaży) zachowanie rękojmi jest bezwzględnie obowiązujące (art. 556 K.c.).

 

Podstawy do oceny, jakości prac projektowych stanowią przepisy prawne obowiązujące w chwili wydania i odbioru tych prac. Istotą tych przepisów jest to, że ani zamawiający, ani jednostka projektowa nie mogą w umowie o wykonanie prac projektowych czynić ustaleń zmierzających do zmniejszenia odpowiedzialności z tytułu rękojmi za błędy dzieła. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest odpowiedzialnością ipso iure (z mocy prawa). A zatem uprawnienia zamawiającego z tytułu rękojmi obejmują:

 

  • roszczenie o usunięcie wady w wyznaczonym przez zamawiającego terminie: termin ten powinien być odpowiedni do niezbędnego w tym celu nakładu pracy,
  • uprawnienie do odstąpienia od umowy, gdy wady dokumentacji projektowej uniemożliwiają realizację inwestycji na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej.

 

Proszę zwrócić uwagę, iż zgodnie z art. 651 K.c. – do wykonawcy robót należy niezwłoczne zawiadomienie inwestora o wadach dokumentacji projektowej, o ile nie nadaje się ona do prawidłowego wykonania robót („Jeżeli dostarczona przez inwestora dokumentacja, teren budowy, maszyny lub urządzenia nie nadają się do prawidłowego wykonania robót albo jeżeli zajdą inne okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu robót, wykonawca powinien niezwłocznie zawiadomić o tym inwestora”). Brak takiego pisemnego zawiadomienia w ciągu 14 dni zwalnia projektanta od odpowiedzialności za te wady. Innymi słowy, skutki zwłoki w dopełnieniu tego obowiązku nie powodują utraty praw z tytułu rękojmi, ale ponosi je inwestor (zamawiający).

 

Reasumując – odpowiedzialność za wady projektu ponosi Pan, jako jednostka projektowa, ponieważ w tym układzie architekt podpisujący projekt jest tu jedynie podwykonawcą, za którego działania lub zaniechania ponosi Pan pełną odpowiedzialność tak jak za działania czy zaniechania własne.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IV - siedem =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Zmiany w planie budowy i niezastosowanie się do nich

Wraz z rodzicami wybudowałem dom, którego pierwszy projekt w metrażu przekraczał limit o kilka metrów. Kazano nam zmienić projekt (zmniejszyć dom). Projekt zmieniono, ale ostateczna wersja domu i tak odpowiada pierwszemu planowi. Ostatnio dowiedziałem się, że grozi nam wysoka kara. Czy to

Warunki uzyskania decyzji o zabudowie działki na terenie bez MPZP

Kupiłem działkę rolniczą, która jest w trakcie przekwalifikowania. Znajduje się ona na terenie wioski. Działka ma 40 arów. Chcę tam prowadzić hodowlę pszczół i uprawę ziół. Konieczny jest mały budynek. Czy są możliwości zabudowy rekreacyjnej lub innej (rolniczej) legalnie? Dodam

Budynek magazynowy na działce bez warunków zabudowy – czy można go rozbudować?

Na mojej działce stoi budynek magazynowy, ale działka nie ma żadnych warunków zabudowy. Co należy zrobić, by móc rozbudować ten budynek? Dodam, że magazyn jest wybudowany na granicy z sąsiadem za jego zgodą.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »