Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jazda w Polsce na kanadyjskim prawie jazdy

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 11.04.2017

Odebrano mi polskie prawo jazdy za przekroczenie punktów karnych. Posiadam obywatelstwo polskie i kanadyjskie i mieszkam większość czasu w Kanadzie i tam teraz mam po utracie polskiego prawa jazdy zamiar wyrobić sobie nowe prawo jazdy.  Czy w Polsce będę mógł legalnie prowadzić samochód, posiadając międzynarodowe kanadyjskie prawo jazdy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 140 ust. 1. Kodeksu drogowego „decyzję o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym wydaje starosta m.in. w razie niepoddania się sprawdzeniu kwalifikacji w trybie określonym w art. 114 ust. 1 pkt 1”.

 

Art. 114 ust. 1 pkt 1 wskazuje zaś, że „kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji podlega m.in. osoba posiadająca uprawnienie do kierowania pojazdem, skierowana decyzją starosty na wniosek komendanta wojewódzkiego Policji, w razie przekroczenia 24 punktów otrzymanych na podstawie art. 130 ust. 1”.

 

Prawo jazdy uzyskane w Kanadzie jest ważne na terytorium kraju.

 

„1. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odpowiednim pojazdem silnikowym może kierować osoba posiadająca ważne zagraniczne prawo jazdy wydane przez:

 

1) państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym – w okresie ważności prawa jazdy;

2) państwo:

 

a) będące stroną Konwencji o ruchu drogowym, sporządzonej w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r. (Dz. U. z 1988 r. Nr 5, poz. 40 i 44),

b) niewymienione w pkt 1, którego wzór prawa jazdy jest zgodny z wzorem określonym w Konwencji, o której mowa w lit. a

 

– w okresie 6 miesięcy od daty rozpoczęcia stałego lub czasowego pobytu, nie dłużej jednak niż przez okres ważności prawa jazdy.

 

2. Osoba posiadająca krajowe prawo jazdy wydane za granicą, która zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, może otrzymać polskie krajowe prawo jazdy po oddaniu zagranicznego ważnego prawa jazdy organowi wydającemu prawo jazdy, z zastrzeżeniem ust. 4. Jeżeli zagraniczne prawo jazdy nie jest zgodne ze wzorem określonym w Konwencji wymienionej w ust. 1 pkt 2 lit. a, dodatkowym warunkiem otrzymania polskiego prawa jazdy jest zdanie części teoretycznej egzaminu państwowego – warunek ten nie dotyczy prawa jazdy wydanego przez państwo, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.

 

3. Jeżeli prawo jazdy wydane za granicą zawiera ograniczenie terminu ważności, ograniczenie ze względu na stan zdrowia lub inne, należy to ograniczenie uwzględnić w wydanym prawie jazdy.

 

4. Minister właściwy do spraw transportu może określić, w drodze rozporządzenia, w stosunku do obywateli niektórych państw, ze względu na zasadę wzajemności, warunki wydawania praw jazdy odmienne niż te, które przewiduje ust. 2”.

 

Zarówno orzecznictwo sądowe, jak i praktyka działań policji wskazuje, iż utrata prawa jazdy w kraju wyklucza możliwość kierowania na podstawie prawo jazdy zagranicznego.

 

Orzecznictwo sądowej jednoznacznie wskazuje, iż odzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami powinno nastąpić zgodnie z polskimi przepisami, które przewidują, że konieczne jest zdanie egzaminu kontrolnego w Polsce. W ocenie sądów skarżący nie może skutecznie domagać się uznania uzyskanych za granicą uprawnień do kierowania pojazdami w sytuacji, gdy prowadziłoby to do naruszenia krajowych przepisów dotyczących uzyskiwania tego typu uprawnień. Postępowanie takie zmierza bowiem do obejścia wymogów określonych w ustawie prawo o ruchu drogowym i prowadzi do sytuacji sprzecznej z przepisami tej ustawy (przykładem wyrok WSA w Lublinie z 19 lutego 2009 r., sygn. akt III SA/Lu 1/09). W tym samym duchu orzekł WSA w Łodzi w wyroku z dnia 27 stycznia 2010 r. (sygn. akt III SA/Łd 155/09): „Wystąpienie przesłanek, które aktualizują obowiązek poddania się kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji w drodze egzaminu państwowego, świadczy o powstaniu wątpliwości co do posiadania tych kwalifikacji. Nie można wobec tego przyjąć, że zdanie w przeszłości z wynikiem pozytywnym egzaminu otwiera drogę do uzyskania prawa jazdy po kilkunastu latach w innym państwie. Należy wziąć pod uwagę nie tylko literalne brzmienie przepisów, ale także i ich cel. Celem zaś wprowadzenia rozbudowanych wymogów uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami jest zapewnienie, aby osoby, które kierują pojazdami, dawały rękojmię poruszania się w ruchu drogowym w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych użytkowników”.

 

Zatrzymanie Pana do kontroli drogowej spowoduje przekazanie sprawy do właściwego starosty i zatrzymanie prawa jazdy. Ministerstwo powołuje się na wyrok Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich. W sprawie C-1/07 orzekł on, że „państwo członkowskie może odmówić ważności prawa jazdy wydanego w innym kraju, jeżeli wcześniej w stosunku do danej osoby było prowadzone postępowanie sądowe lub administracyjne zakończone wydaniem decyzji o cofnięciu lub zatrzymaniu prawa jazdy”.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziesięć + VI =

»Podobne materiały

Wniosek o postawienie znaku drogowego

Jakiś czas temu utwardzono drogę gminną biegnącą wzdłuż mojej posesji. Droga jest długa i prosta, dlatego kierowcy często przekraczają dozwoloną prędkość. Przez tę drogę muszę przepędzać swoje zwierzęta gospodarskie, co stwarza realne zagrożenie. Jak i do kogo mogę się zwrócić o postawienie na

 

Przewóz młodzieży szkolnej busem

Młodzież szkolna w mojej miejscowości przewożona jest busem, który ma 25 miejsc siedzących. Pojazd zabiera jednak więcej osób (ok. 35), które muszą więc całą drogę stać. Czy jest to zgodne z prawem? Dodam, że kilkakrotnie prosiłem policję o kontrolę busa oraz zgłaszałem sprawę do dyrektora szkoły &n

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »