Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Darowizna dla wnuka mieszkającego za granicą a podatek w Polsce

Autor: Adam Dąbrowski • Opublikowane: 08.11.2020

Zamierzam podarować wnukowi, który na stale mieszka za granicą, w Wielkiej Brytanii, kilka tysięcy funtów (darowizna w GBP) przelewem na jego konto w banku londyńskim. Wnuk jest obywatelem polskim. Czy darowizna ta będzie wolna od podatku w Polsce?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Darowizna dla wnuka mieszkającego za granicą a podatek w Polsce

Podatek od darowizny – podstawa prawna

W pierwszej kolejności wskażę, że kwestie dotyczące opodatkowania darowizny reguluje ustawa o podatku od spadków i darowizn. Podatek od darowizn nie jest regulowany przepisami ustawy PIT i żadne przepisy tej ustawy nie znajdą zastosowania do opodatkowania darowizny. Zgodnie bowiem z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy PIT przepisów tej ustawy nie stosuje się do przychodów opodatkowanych na podstawie ustawy o podatku od spadków i darowizn. W konsekwencji przepisy odnoszące się do rezydencji podatkowej, czyli mówiące o przebywaniu w danym kraju dłużej niż 183 dni w roku, nie mają zastosowania do podatku od darowizny.

Zgodnie z art. 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn nabycie własności rzeczy znajdujących się za granicą lub praw majątkowych wykonywanych za granicą podlega podatkowi, jeżeli w chwili otrzymania darowizny nabywca był obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Podatek od darowizny – zależny od obywatelstwa

Jak zatem widać z powyższego przepisu, podatek od darowizny nie jest uzależniony od rezydencji podatkowej, lecz od obywatelstwa.

 

W rezultacie bez znaczenia na gruncie podatku od spadków i darowizn jest to, którego kraju wnuk jest rezydentem i jak długo w danym kraju przebywa. Wystarczające dla wystąpienia obowiązku zapłaty podatku w Polsce jest już samo posiadanie polskiego obywatelstwa.

 

W konsekwencji, jeżeli wnuk ma polskie obywatelstwo, to z tytułu otrzymanej darowizny powinien rozliczyć się przed polskich urzędem skarbowym.

 

Dodatkowo nie wyklucza to równoczesnego opodatkowania darowizny brytyjskim podatkiem. Sytuacja ta wynika z faktu, iż polsko-brytyjska umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie dochodu nie odnosi się do nabywania spadków i darowizn. W rezultacie takie nabycie może być opodatkowane w obu krajach.

 

Powyższe potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 18.07.2017 r., sygn. akt II FSK 1682/15:

 

„Zgodnie z art. 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn nabycie własności rzeczy znajdujących się za granicą lub praw majątkowych wykonywanych za granicą podlega podatkowi, jeżeli w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny nabywca był obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych. W literaturze wskazuje się, że z regulacji tej wynikają dwie zasady. Pierwsza, że ustawodawca jako wiodącą przyjął zasadę domicylu, zgodnie z którą obowiązek podatkowy ciąży na osobie mającej stałe miejsce zamieszkania w Polsce, nawet gdy chodzi o nabycie rzeczy i praw majątkowych za granicą. Drugą z zasad jest zasada obywatelstwa, stosownie do której obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy – obywatelu polskim, nawet jeśli przebywa on stale poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Uwzględniając z kolei fakt, że w zasadzie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania nie obejmują podatku spadkowego lub jego odpowiednika, nabycie to podlega podwójnemu opodatkowaniu – zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i za granicą.

 

Podzielić wobec tego należy pogląd wyrażony w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 maja 2012 r., sygn. akt II FSK 2287/10 (publ. CBOSA), że występowanie podwójnego opodatkowania w podatku od spadków na terenie dwóch krajów wynika z realizacji przez poszczególne państwa kompetencji podatkowych na zasadach autonomicznych, z czym wiąże się brak obowiązku dostosowywania własnego systemu podatkowego do różnych systemów podatkowych innych państw, w szczególności w celu wyeliminowania podwójnego opodatkowania wynikającego z równoległego wykonywania przez te państwa ich kompetencji podatkowych. Także w zakresie zawierania umów o unikaniu podwójnego opodatkowania wszystkie państwa, a nie tylko Polska, zachowują autonomię”.

 

Trzeba bowiem zauważyć, że typowe umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania dotyczą podatków dochodowych (PIT), a nie podatków majątkowych (spadki i darowizny, czy np. podatek PCC).

Zwolnienie z podatku od darowizny

Na gruncie prawa polskiego należy wskazać, że zgodnie z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn darowizna dokonana pomiędzy członkami najbliższej rodziny korzysta z całkowitego zwolnienia od podatku. Warunkiem jest, aby darowizna została dokonana za pośrednictwem rachunku bankowego lub przekazu pocztowego, a osoba obdarowana w ciągu 6 miesięcy złożyła do właściwego naczelnika urzędu skarbowego zgłoszenie SD-Z2.

 

Darowizna od dziadka dla wnuka według prawa polskiego jest wolna od podatku od darowizn. Ale musi być spełnionych kilka warunków. Należą do nich:

 

  • dokonanie przekazania pieniędzy z rachunku bankowego darczyńcy na rachunek bankowy obdarowanego, lub przekaz pocztowy na rachunek bankowy obdarowanego;
  • zgłoszenie przez obdarowanego do swojego urzędu skarbowego tego faktu – zeznanie podatkowe – w ciągu 6 miesięcy do dnia otrzymania darowizny.

 

Cytuje ustawę o podatku od spadków i darowizn:

 

„Art. 4a. 1. Zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli:

1) zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2–5, 7 i 8 oraz ust. 2, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia – w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4, oraz

2) w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę określoną w art. 9 ust. 1 pkt 1 – udokumentują ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym. (…)

3. W przypadku niespełnienia warunków, o których mowa w ust. 1–2, nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych podlega opodatkowaniu na zasadach określonych dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej”.

 

Zstępni to dzieci, wnuki, prawnuki. Zstępnymi są potomkowie danej osoby fizycznej (dzieci, wnuki, prawnuki ). Podobnie jak w przypadku wstępnych, zstępni są zbiorczym określeniem i należy go używać do wszystkich potomków (chyba że ponownie, ustawa ogranicza to do określonej grupy zstępnych).

 

Sytuacja wygląda trochę inaczej w przypadku osób przysposobionych częściowo. W przypadku zstępnych – stoją oni na niższych piętrach niż osoba darująca. Darczyńca – musi do nich zstąpić – w dół. Tak więc wystarczy, że będzie przelew z Pana rachunku na rachunek wnuka oraz wnuk zgłosi darowiznę w ciągu 6 miesięcy od dnia jej otrzymania do urzędu skarbowego i nie zapłaci z tego tytułu podatku od darowizny.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 minus 4 =

»Podobne materiały

Darowizna między córką a matką

Wiekowa pani chce przekazać swojej córce pieniądze będące wynagrodzeniem jej za kilkudziesięcioletnią opiekę sprawowaną nad wiekową panią i jej mężem. W jaki sposób (jeżeli to prawnie możliwe) należy przekazać te pieniądze, aby uniknąć opodatkowania, jak również skutecznie zabezpieczyć osobę obdarow

 

Dotacja z urzędu pracy a długi alimentacyjne

Mam zadłużenie za zaległe alimenty wobec funduszu alimentacyjnego, bieżących alimentów już nie muszę płacić, bo dzieci już pracują. Chcę skorzystać z dotacji z urzędu pracy na założenie działalności gospodarczej. Czy komornik może zająć pieniądze z dotacji przyznane na działalność gospodarczą? Czy m

 

Spadek dla niespokrewnionej obcej osoby?

Przyjaciółka mojej mamy wyraziła wolę sporządzenia testamentu w celu przekazania mi swojego jedynego mienia: mieszkania. Osoba ta ma ok. 85 lat, jest niezamężna i bezdzietna. Z tego, co wiem, jej jedynymi krewnymi są: syn brata oraz jego 3 dzieci. Z uwagi na brak zainteresowania ze strony krewnych p

 

Spadek po dziadkach

Kilka lat temu zmarła moja babcia, która nie zostawiła testamentu. W chwili śmierci babcia miała męża oraz jedną córkę. Zgodnie z dziedziczeniem ustawowym jej część majątku dziedziczy wdowiec (czyli mój dziadek) oraz córka (moja mama) w równych częściach. Ani dziadek, ani mama nie wystąpili do sądu

 

Dom 3 m od granicy sąsiada

Zbudowałem dom 3 m od granicy sąsiada (ściana bez okien). Budynek został wytyczony przez geodetę. Po ukończeniu budowy ten sam geodeta zrobił inwentaryzację i napisał oświadczenie, że jest wszystko zgodnie z prawem. Zgłosiłem do nadzoru zakończenie budowy i nie było zastrzeżeń. Kilka miesięcy późnie

 

Wykup udziałów spółki z o.o.

Większościowy właściciel (90%) spółki z o.o. chce sprzedać udziały w formie konkursu ofert. W tej spółce pełnię od pięciu lat jednoosobowo funkcję prezesa zarządu. Znając dobrze firmę, chciałbym wykupić udziały poprzez zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego. Od kilkunastu lat prowadzę również działalno

 

Odwołanie od decyzji zapłaty podatku od spadku

W październiku 2008 r. sąd zatwierdził spadek po mojej zmarłej mamie. Ponieważ stale mieszkam za granicą, nie miałem możliwości odebrania pism z urzędu skarbowego, które przychodziły na adres zmarłej mamy. Będąc w Polsce w styczniu, dowiedziałem się w urzędzie skarbowym, że muszę zapłacić podatek sp

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »