Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czym są podróże służbowe i jazdy lokalne?

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 21.07.2014

„Podróż służbowa” i „jazda lokalna” nie są pojęciami tożsamymi. Ich rozróżnienie ma istotne znaczenie dla uprawnień pracownika i skorelowanych z nim obowiązków pracodawcy. Pojęcia te są istotne również dla obliczania należności podatkowych.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 775 § 1 Kodeksu pracy1 pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową. Mając na uwadze powyższy przepis, za podróż służbową należy uznać więc w szczególności podróż związaną z wykonywaniem obowiązków pracowniczych, jeżeli pracownik wyjeżdża poza miejscowość, w której siedzibę ma pracodawca. Jeżeli jednak umowa o pracę wskazuje jako miejsce pracy inną miejscowość niż siedziba pracodawcy, to podróżą służbową będzie wyjazd poza tę właśnie miejscowość. Możliwe jest też określenie stałego miejsca pracy poprzez wskazanie większego niż jedno miasto obszaru, np. województwa. W takim przypadku podróżą służbową będzie dopiero podróż do innego województwa.

 

Natomiast wszystkie podróże odbywające się w miejscowości, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub w ramach określonego w umowie o pracę stałego miejsca pracy, określa się mianem „jazdy lokalnej”. W przypadku „jazd lokalnych”, pracodawca nie ma obowiązku wypłacania pracownikowi należności związanych z wykonywaniem obowiązków pracowniczych, o których mowa w art. 775 § 1 Kodeksu pracy (może być jednak zobowiązany do zwrotu pewnych kosztów poniesionych przez pracownika na podstawie odrębnej umowy).

 

Pojęciami „podróży służbowej” oraz „jazdy lokalnej” operuje szereg aktów prawnych. Jedną z materii, które regulują te akty, jest m.in. kwestia przysługujących pracownikowi należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową. W stosunku do pracowników zatrudnionych w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej, wysokość oraz warunki ustalania tych należności określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej2. Natomiast w stosunku do pracowników zatrudnionych w sektorze prywatnym, warunki i wysokość przysługujących pracownikowi należności określone powinny być w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie wynagradzania albo w umowie o pracę, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu wynagradzania. Wyżej wymienione rozporządzenie pośrednio oddziaływuje również na uprawnienia pracowników sektora prywatnego, a to za sprawą art. 775 § 4 Kodeksu pracy, który mówi, że postanowienia układu zbiorowego pracy, regulaminu wynagradzania lub umowy o pracę nie mogą ustalać diety za dobę podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju w wysokości niższej niż dieta z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju określona dla pracownika „budżetówki”. Ponadto w przypadku gdy układ zbiorowy pracy, regulamin wynagradzania lub umowa o pracę nie zawiera wymaganych postanowień, pracownikowi sfery prywatnej przysługują należności na pokrycie kosztów podróży służbowej odpowiednio według przepisów rozporządzenia.

 

Natomiast pojęcie „jazdy lokalnej” pojawia się m.in. w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy3, wydanym na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy o transporcie drogowym4. Rozporządzenie to określa m.in. warunki zwrotu kosztów używania przez pracownika w celach służbowych do jazd lokalnych samochodów prywatnych.

 

Pojęcia podróży służbowej” oraz „jazdy lokalnej” mają również istotne znaczenie dla prawa podatkowego, w szczególności dla ustalania prawa do zwolnień z podatku dochodowego i możliwości zaliczenia wydatków związanych z podróżami pracowników do kosztów uzyskania przychodu osiągniętego przez pracodawcę.

 

 

_______________________________

1 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.)

2 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 167)

3 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271, z późn. zm.)

4 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414, z późn. zm.)


Stan prawny obowiązujący na dzień 21.07.2014


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • X - VIII =

 

»Podobne materiały

 

 

 

 

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki