Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Brak złożenia dokumentów do KRS a grzywna w celu przymuszenia

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 16.10.2014

Niezłożenie w wymaganym terminie odpowiednich dokumentów lub wniosku o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, może zakończyć się nałożeniem grzywny przez sąd rejestrowy. Grzywna taka może być nakładana wielokrotnie, a jeżeli nie będzie ona przynosić skutku – sąd może wykreślić podmiot z rejestru, a w niektórych przypadkach ustanowić likwidatora lub kuratora.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym1, w razie stwierdzenia, że wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub dokumenty, których złożenie jest obowiązkowe (np. obowiązkowe sprawozdanie finansowe), nie zostały złożone pomimo upływu terminu, sąd rejestrowy wzywa obowiązanych do ich złożenia, wyznaczając dodatkowy 7-dniowy termin, pod rygorem zastosowania grzywny przewidzianej w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego2 o egzekucji świadczeń niepieniężnych.

 

Grzywna taka, zgodnie z art. 1052 Kodeksu postępowania cywilnego, może jednorazowo wynieść do dziesięciu tysięcy złotych i może być ponawiana wielokrotnie (w przypadku gdy dwukrotne wymierzenie grzywny okazało się nieskuteczne, kolejna grzywna może zostać nałożona nawet w wysokości przekraczającej 10 000 złotych). Ustawa nie określa, ile takich grzywien może być maksymalnie nałożonych. Od decyzji sądu zależy więc, czy nałoży grzywnę raz, czy więcej razy. Nie ma również ograniczenia łącznej sumy wszystkich grzywien (przepisy Kodeksu postępowania cywilnego ustanawiające górny limit w wysokości miliona złotych, są w przypadku grzywien w celu przymuszenia do złożenia obowiązkowych dokumentów do KRS wyłączone ze stosowania). Grzywna nakładana jest w drodze postanowienia.

 

Jeżeli grzywny w celu przymuszenia nie spowodują złożenia wymaganych dokumentów, a w KRS jest zamieszczony wpis niezgodny z rzeczywistym stanem rzeczy, sąd rejestrowy wykreśla ten wpis z urzędu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach sąd może dokonać z urzędu wpisu danych odpowiadających rzeczywistemu stanowi rzeczy, o ile dokumenty stanowiące podstawę wpisu znajdują się w aktach rejestrowych, a dane te są istotne.

 

Szczególne przepisy ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym ustanawia dla osobowych spółek handlowych (spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej) oraz osób prawnych wpisanych do rejestru przedsiębiorców (np. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej). Mianowicie, jeżeli pomimo stosowania grzywny, osobowa spółka handlowa wpisana do KRS nie złoży obowiązkowych dokumentów, sąd rejestrowy z urzędu może, z ważnych powodów, orzec o rozwiązaniu spółki oraz ustanowić likwidatora. Natomiast jeżeli dokumentów takich pomimo stosowania grzywien nie złoży osoba prawna wpisana do rejestru przedsiębiorców (z wyjątkiem stowarzyszeń, organizacji społecznych i zawodowych oraz fundacji), sąd rejestrowy może ustanowić dla niej kuratora na okres nieprzekraczający roku. Ustanowienie kuratora może być przedłużone na okres do sześciu miesięcy, jeżeli czynności kuratora nie mogły zostać zakończone przed upływem okresu, na który został ustanowiony.

 

 

 

 

___________________________

1 Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1203, z późn. zm.)

2 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101)


Stan prawny obowiązujący na dzień 16.10.2014


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 1 minus siedem =

 

»Podobne materiały

 

 

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki