Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Żądanie odpisu testamentu

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 12.10.2015

Prawo do żądania wydania odpisu testamentu z akt sprawy przysługuje każdemu uczestnikowi postępowania, a także każdej osobie, która potrzebę otrzymania odpisu dostatecznie usprawiedliwi. Wydanie odpisu testamentu podlega opłacie.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 646 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego1 osoba, u której znajduje się testament, jest obowiązana złożyć go w sądzie spadku, gdy dowie się o śmierci spadkodawcy, chyba że złożyła go u notariusza. Kto bezzasadnie uchyla się od wykonania powyższego obowiązku, ponosi odpowiedzialność za wynikłą stąd szkodę, a sąd spadku może nałożyć na uchylającego się grzywnę. Ponadto zgodnie z art. 647 K.p.c. w celu stwierdzenia, czy istnieje testament i gdzie się znajduje, sąd spadku może nakazać złożenie oświadczenia w tym przedmiocie. Zgodnie z art. 648 § 1 K.p.c. sąd po wysłuchaniu osoby, u której według uzyskanych wiadomości testament się znajduje, wydaje z urzędu postanowienie nakazujące jej złożenie testamentu w wyznaczonym terminie. Natomiast zgodnie z art. 653 K.p.c. testament wraz z protokołem otwarcia i ogłoszenia przechowuje się w sądzie spadku, chyba że został złożony u notariusza. Jednakże na żądanie sądu spadku notariusz przesyła złożony testament temu sądowi.

 

Tak więc w toku postępowania sądowego o stwierdzenie nabycia spadku testament, jeżeli został sporządzony, powinien znajdować się już w sądzie spadku, a co za tym idzie w aktach postępowania. W takim przypadku można żądać wydania odpisu testamentu, a podstawą tego żądania jest art. 525 K.p.c., zgodnie z którym akta sprawy dostępne są dla uczestników postępowania oraz za zezwoleniem przewodniczącego dla każdego, kto potrzebę przejrzenia dostatecznie usprawiedliwi. Na tych samych zasadach dopuszczalne jest sporządzanie i otrzymywanie odpisów i wyciągów z akt sprawy.

 

Szczegółowy tryb postępowania w sprawie udostępniania akt i wydawania odpisów dokumentów (w tym testamentu) z akt sprawy określa natomiast regulamin urzędowania sądów powszechnych2. Zgodnie z § 95 ust. 1 regulaminu sądowego udostępnienie akt i zawartych w nich dokumentów w celu przejrzenia lub samodzielnego utrwalenia ich obrazu, a także wydanie przedmiotów lub dokumentów złożonych w sprawie albo wydanie dokumentów na podstawie akt stronie lub uczestnikowi postępowania nieprocesowego może nastąpić po wykazaniu przez nich tożsamości, a co do innych osób – po wykazaniu ponadto istnienia uprawnienia wynikającego z przepisów postępowania sądowego. Warto zaznaczyć, że przeglądanie akt spraw oraz samodzielne utrwalanie ich obrazu odbywa się w obecności pracownika sądowego, a akt, do których złożono testament, pod jego kontrolą.

 

Wydanie odpisu testamentu podlega opłacie kancelaryjnej na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych3. Zgodnie z tym przepisem opłacie podlega wniosek o wydanie na podstawie akt: odpisu, wypisu, zaświadczenia, wyciągu, innego dokumentu oraz kopii, a nadto wniosek o wydanie odpisu księgi wieczystej (opłata kancelaryjna). Na mocy art. 77 ust. 1 ustawy o kosztach sądowych opłatę od wniosku o wydanie na podstawie akt poświadczonego odpisu, wypisu lub wyciągu, pobiera się w kwocie 6 złotych za każdą rozpoczętą stronicę wydanego dokumentu. Jeżeli dokument jest sporządzony w języku obcym albo zawiera tabele, pobiera się opłatę w podwójnej wysokości.

 

Natomiast opłatę od wniosku o wydanie tylko kopii (w przeciwieństwie do odpisu jej zgodność z treścią oryginału testamentu nie będzie potwierdzona przez sąd) dokumentu znajdującego się w aktach sprawy, pobiera się w kwocie 1 złotego za każdą rozpoczętą stronicę wydanego dokumentu (art. 78 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych). Jest to więc dużo tańsze rozwiązanie niż żądanie odpisu testamentu, a także zupełnie wystarczające, jeżeli chcemy się tylko zapoznać z jego treścią.

 

 

 

 

____________________________

1 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 101, z późn. zm.)

2 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 2015 r. „Regulamin urzędowania sądów powszechnych” (Dz. U. z 2015 r., poz. 925)

3 Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1025, z późn. zm.)


Stan prawny obowiązujący na dzień 12.10.2015


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

 

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki