.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Wypowiedzenie umowy zlecenia z powodu innego zakres obowiązków jak ustalone

• Opublikowano: 01-04-2022 • Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

W dniu 8 maja podpisałem umowę zlecenie (odpłatne) w pewnej firmie. Po 3 dniach w pracy zorientowałem się, że zakres obowiązków i odpowiedzialności przekracza to, o czym byłem poinformowany w czasie rekrutacji. Ponadto mam wrażenie, że nie mam odpowiednich predyspozycji i kompetencji do tego stanowiska, mimo że jest praca w tej samej branży, z którą byłem związany wcześniej. Docelowo miałoby to być jednak stanowisko o szczebel wyżej, czyli managera/koordynatora, a nie specjalisty, jak do tej pory. Chciałbym się dowiedzieć, na podstawie przesłanej w kolejnym kroku umowy, następujących rzeczy:
W jaki sposób mogę wypowiedzieć umowę zlecenie, nie narażając się na zapłatę odszkodowania? Czy moje odczucie, że zakres obowiązków i odpowiedzialności przekracza moje obecne możliwości, jest wystarczającemu powodem do rozwiązania takiej umowy? Czy forma wypowiedzenia powinna być taka sama jak umowa (pisemna)? Jaki jest okres wypowiedzenia umowy zlecenia, jeśli została zawarta na czas określony (3 miesiące), a nie ma informacji o okresie wypowiedzenia w jej treści? Czy pracodawca w związku z wypowiedzeniem umowy może dochodzić swoich praw w sądzie i jaka jest Państwa zdaniem szansa, że tak się stanie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Wypowiedzenie umowy zlecenia z powodu innego zakres obowiązków jak ustalone

Treść umowy-zlecenia

Zgodnie z treścią art. 734 i 735 Kodeksu cywilnego przez umowę-zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie, a za wykonanie zlecenia należy się przyjmującemu zlecenie wynagrodzenie. Umowa stron ma charakter umowy starannego działania (a nie umowy rezultatu). Taki charakter umowy wynika wprost z jej zapisów, a także jej celu i sposobu realizowania.

 

Umowa nie zawiera w ogóle zakresu obowiązków ani nie przewiduje okresu wypowiedzenia.

 

Jeśli nie jest Pan w stanie udowodnić, że inne były założenia, oferta, zakres umowy – to obawiam się, że nie udowodni Pan, iż zleceniodawca wprowadził Pana w błąd.

Rozwiązanie umowy-zlecenia

Dla Pana jedyną możliwością rozwiązania umowy jest rozwiązanie jej za porozumieniem stron – to można zawsze, albo wypowiedzenie jej z ważnej przyczyny. Ważną przyczyną byłaby różnica pomiędzy ofertą – ogłoszeniem a zakresem obowiązków jaki otrzymał Pan przy podpisaniu umowy.

 

W myśl art. 746 § 1 i § 2 dający zlecenie może je wypowiedzieć w każdym czasie, powinien jednak zwrócić przyjmującemu zlecenie wydatki, które ten poczynił w celu należytego wykonania zlecenia; w razie odpłatnego zlecenia obowiązany jest uiścić przyjmującemu zlecenie część wynagrodzenia odpowiadającą jego dotychczasowym czynnościom, a jeżeli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, powinien także naprawić szkodę. Przyjmujący zlecenie może je wypowiedzieć w każdym czasie. Jednakże gdy zlecenie jest odpłatne, a wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, przyjmujący zlecenie jest odpowiedzialny za szkodę. Zgodnie z § 3 wymienionego artykułu nie można zrzec się z góry uprawnienia do wypowiedzenia zlecenia z ważnych powodów.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Powody rozwiązania umowy przez pracownika

Jak zaznacza się w doktrynie, ważne powody uzasadniające wypowiedzenie mogą mieć charakter obiektywny w postaci okoliczności niedotyczących żadnej ze stron (np. zmiana prawa polegająca na zakazaniu czynności prawnej, której dokonania dotyczy zlecenie,), jak i charakter subiektywny, czyli dotyczyć strony umowy (np. inny zakres umowy). W tym drugim przypadku mogą to być okoliczności zarówno zawinione przez stronę, jak i niezawinione. Mogą dotyczyć strony, która wypowiada umowę – choroba uniemożliwiająca dalsze wykonywanie zlecenia, trudna sytuacja rodzinna, utrata uprawnień wymaganych do dokonania zleconej czynności, utrata zaufania do przyjmującego zlecenie – jak i drugiej strony – nieuzasadniona odmowa udzielenia zaliczki przez dającego zlecenie, nieudzielanie potrzebnych wiadomości przez przyjmującego zlecenie (podobnie co do utraty zaufania: Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 15 września 2008 r., sygn. akt I ACa 84/08).  

 

Każdą umowę można rozwiązać w trybie porozumienia stron. I będzie to najlepsze rozwiązanie.

 

W wypadku zlecenia odpłatnego zleceniobiorca, czyli Pan, również może wypowiedzieć zlecenie w każdym czasie. Jedynie w wypadku, gdyby wypowiedział Pan zlecenie bez ważnej przyczyny, odpowiada Pan za szkodę, którą w wyniku wypowiedzenia umowy poniósł zleceniodawca (art. 746 § 2 Kodeksu cywilnego). Możliwość żądania zwrotu poniesionych wydatków oraz odpowiedniej części wynagrodzenia przysługuje zleceniobiorcy również w wypadku, gdy to on wypowiedział umowę (zobacz J. Szczerski, Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 1972, t. 2, s. 1552).

 

W braku odmiennej umowy zlecenie wygasa natychmiast z chwilą, gdy oświadczenie o wypowiedzeniu dotrze do jego adresata tak, że będzie mógł się zapoznać z jego treścią (zobacz np. jw., s. 1551).

 

W treści umowy-zlecenia strony mogą modyfikować możliwości wypowiedzenia umowy. W szczególności mogą określić termin, z upływem którego wypowiedzenie zlecenia staje się skuteczne lub też bliżej określić, przyczyny uzasadniające wypowiedzenie zlecenia Nie mogą wszakże wyłączyć z góry uprawnienia do wypowiedzenia zlecenia z ważnych powodów (art. 746 § 3 Kodeksu cywilnego).

 

W wypadku umów o świadczenie usług, do których z mocy art. 750 Kodeksu cywilnego należy stosować odpowiednio przepisy o zleceniu, szczególny charakter konkretnej umowy może przemawiać za wyłączeniem lub ograniczeniem uprawnienia stron do swobodnego ich wypowiadania (zobacz wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 stycznia 2000 r., sygn. akt III CKN 531/98).

Inny zakres obowiązków

Może więc Pan wypowiedzieć stosunek zlecenia natychmiast, ale musi mieć Pan ważną przyczynę, aby nie narazić się na odszkodowawcze roszczenia.

 

Zleceniodawca może, ale nie musi dochodzić odszkodowania pozasądowo lub w sądzie. Ale może. Wszystko zależy więc od indywidualnych okoliczności, tak samo jak Pana powodzenie w wygraniu ewentualnego sporu.

 

Proszę więc zestawić treści ogłoszenia, zakres obowiązków z tym, który został Panu przedstawiony, i poprosić o jego zmianę lub rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. Powinno mieć to formę pisemną.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Izabela Nowacka-Marzeion

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobyła w ogólnopolskiej sieci kancelarii prawniczych, po czym podjęła samodzielną praktykę. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada bogate doświadczenie w procedurach administracyjnych oraz postępowaniach cywilnych. Prywatnie interesuje się sukcesjąplanowaniem spadkowym oraz zabezpieczeniem firm.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu