.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Regulamin promocji

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 05.12.2013

Promowanie towarów lub usług świadczonych przez przedsiębiorców powinno opierać się na regulaminie promocji, zwłaszcza jeżeli promocja wiąże się z ewentualnymi zobowiązaniami przedsiębiorcy względem uczestnika promocji. Regulamin taki jest wzorcem umowy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, dlatego nie może zawierać klauzul niedozwolonych.Regulamin promocji

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Działania promocyjne przedsiębiorców

Promowanie towarów lub usług może przybierać różne formy, od obniżenia ceny do organizowania konkursów z nagrodami. Zwłaszcza w tej drugiej sytuacji, jak i w przypadku organizowania bardziej skomplikowanych promocji, przedsiębiorca podejmujący działania promocyjne powinien zadbać o sporządzenie regulaminu promocji.

Regulamin promocji – wzorzec umowy

 Regulamin promocji sporządzony i ogłoszony przez organizatora stanowi wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 § 1 Kodeksu cywilnego1. W przypadku gdy promocja jest skierowana do konsumentów, a więc osób nabywających towar lub usługę w celu niezwiązanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową, regulamin taki nie może zawierać niedozwolonych postanowień umownych. Postanowienia wzorca umowy są niedozwolone, jeżeli kształtują prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy. Kodeks cywilny w art. 3853 zawiera katalog klauzul, które mogą zostać uznane za niedozwolone. Zaliczone są do nich między innymi postanowienia, które:

 

 1. wyłączają lub istotnie ograniczają odpowiedzialność względem konsumenta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,
 2. uzależniają zawarcie, treść lub wykonanie umowy od zawarcia innej umowy, niemającej bezpośredniego związku z umową zawierającą oceniane postanowienie,
 3. przyznają kontrahentowi konsumenta uprawnienia do dokonywania wiążącej interpretacji umowy,
 4. wyłączają jurysdykcję sądów polskich lub poddają sprawę pod rozstrzygnięcie sądu polubownego polskiego lub zagranicznego albo innego organu, a także narzucają rozpoznanie sprawy przez sąd, który wedle ustawy nie jest miejscowo właściwy.

 

Należy zaznaczyć, że katalog określony w art. 3853 Kodeksu cywilnego jest katalogiem otwartym, który nie wymienia wszystkich postanowień niedozwolonych.

Regulamin promocji – co powinien zawierać?

 Rzetelnie sporządzony regulamin promocji powinien zawierać co najmniej następujące elementy:

 

 1. wskazanie organizatora promocji;
 2. określenie katalogu osób, do których promocja jest skierowana, ze wskazaniem warunków, jakie te osoby muszą spełnić, aby brać udział w promocji;
 3. czas trwania promocji;
 4. informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych, jeżeli w toku promocji są przetwarzane dane osobowe uczestników promocji;
 5. zasady promowania towarów lub usług oraz zasady przyznawania ewentualnych nagród lub innych gratyfikacji;
 6. tryb postępowania reklamacyjnego.

 

W przypadku gdy przedsiębiorca w celu promowania swojej działalności lub oferowanych produktów organizuje konkurs z nagrodami, powinien pamiętać, że ogłoszenie takiego konkursu stanowi przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919-921 Kodeksu cywilnego. W takim przypadku regulamin powinien określać zasady, na jakich konkurs jest rozstrzygany, w szczególności określenie osób, które wchodzą w skład tzw. sądu konkursowego, wartość nagród, sposób wyłaniania zwycięzców konkursu. W przypadku gdy organizator konkursu chce uzyskać własność dzieła, które uczestnik wykonał w związku z udziałem w konkursie, powinien to zastrzec w regulaminie.

Regulamin loterii promocyjnej

 Szczególne wymogi przewidziane są w przypadku przeprowadzania loterii promocyjnych. Chodzi tu o takie promocje, w których uczestniczy się przez nabycie towaru, usługi lub innego dowodu udziału w grze i tym samym nieodpłatnie uczestniczy się w loterii, a podmiot urządzający loterię oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe. Regulamin loterii promocyjnej musi być sporządzony zgodnie z wymogami ustawy o grach hazardowych2, a sama loteria może być przeprowadzona wyłącznie po zatwierdzeniu regulaminu w drodze decyzji administracyjnej przez dyrektora właściwego urzędu celnego.

 

 

 

 

__________________

1 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.)

2 Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.)


Stan prawny obowiązujący na dzień 05.12.2013


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 6 plus III =

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl