.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Przechowywanie prac semestralnych a RODO

• Opublikowano: 01-09-2023 • Autor: Radca prawny Katarzyna Talkowska-Szewczyk

W szkole policealnej kontrolne prace semestralne mają być przekazywane do nauczyciela prowadzącego lub starościny grupy. Dyrektorka nie pozwala przekazywać prac kontrolnych do sekretariatu. Nie rozumiem, na jakiej podstawie mam przekazać innemu słuchaczowi swoją twórczość. Dlaczego sekretariat szkoły nie ma obowiązku odbierania tych prac od uczniów? Gdzie w tym wszystkim są zasady RODO, przechowywania dokumentów, zasady poufności? Co mogę zrobić w tej sytuacji?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Przechowywanie prac semestralnych a RODO

Naruszenie przepisów RODO

Co do zasady nie ma powszechnie obowiązujących przepisów, które nakazywałyby w ten czy inny sposób przekazywać prace. To, w jaki sposób odbywa się obieg korespondencji i jak dyrektor jako administrator danych osobowych odpowiada za ich ochronę, powinno wynikać z regulacji (procedur) wewnętrznych. Jeżeli przyjęty przez dyrekcję sposób przekazywania prac semestralnych Pani nie odpowiada, to warto byłoby wystąpić do dyrekcji z pisemnymi zastrzeżeniami co do przyjętego sposobu oddawania prac ze wskazaniem na następujące aspekty.

 

Administrator danych osobowych, tj. dyrektor placówki, odpowiada za ochronę danych, a przyjęty w szkole sposób oddawania prac semestralnych narusza przepisy o ochronie danych osobowych w poniższym zakresie:

1) dane zostają udostępnione osobie, która nie jest pracownikiem szkoły, nie ma upoważnienia do przetwarzania danych osobowych ani też nie jest podmiotem przetwarzającym dane w imieniu szkoły; dochodzi zatem do naruszenia następujących przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w skrócie RODO:

a) naruszenie zasady ograniczonego celu ich przetwarzania, tj. art. 5 ust. 1 lit b RODO – zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami; dalsze przetwarzanie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych albo do celów statystycznych nie jest uznawane w myśl art. 89 ust. 1 za niezgodne z pierwotnymi celami;

b) naruszenie zasady integralności i poufności danych, tj. art. 5 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych („integralność i poufność”);

c) po stronie starosty grupy brak jest podstawy do przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 6 RODO;

d) przyjęcie takiego sposobu przekazywania prac powoduje naruszenie art. 24 RODO, zgodnie z którym „uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze, administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane”. W kontekście powyższego można również zapytać dyrekcję, jakie środki techniczne i organizacyjne zostały wdrożone w związku z takim, a nie innym sposobem przekazywania prac semestralnych;

e) należy zapytać o procedury w przypadku naruszenia danych osobowych, tj. np. zgubienia pracy zaliczeniowej innego ucznia przez starostę – czy konieczne będzie ponowne sporządzenie pracy, jaki będzie termin ponownego złożenia pracy zaliczeniowej;

f) należy zadać pytanie – w jaki sposób dyrekcja chce wyegzekwować od starosty obowiązek ochrony danych osobowych zawartych w pracach zaliczeniowych.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Wskazanie lepszej formy przekazywania prac

Dodatkowo proszę wskazać, że w Pani ocenie najlepszym sposobem przekazywania prac zaliczeniowych byłoby ich złożenie w sekretariacie, co zapewniałoby ochronę danych osobowych. Należy w tym wypadku podać następujące argumenty:

a) pracownicy szkoły posiadają upoważnienie do przetwarzania danych osobowych udzielone przez dyrektora, a zatem są obowiązani do przetwarzania danych osobowych zgodnie z prawem, na podstawie udzielonego upoważnienia oraz są obowiązani do ochrony danych osobowych;

b) złożenie prac w sekretariacie wiąże się z mniejszym ryzykiem utraty danych zawartych w pracy zaliczeniowej niż złożenie jej u osoby trzeciej niebędącej pracownikiem szkoły;

c) taki sposób składania prac zaliczeniowych uwzględnia również ochronę sporządzonych dzieł na gruncie prawa autorskiego, bez obawy o przywłaszczenie danej pracy.

 

Ważne, aby w piśmie do dyrekcji podkreślać, że przyjmując taki, a nie inny sposób składania prac dyrektor zwiększa ryzyko naruszenia danych osobowych poprzez utratę ich poufności oraz integralności. Takie postępowanie niewątpliwie narusza powszechnie obowiązujące przepisy.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Katarzyna Talkowska-Szewczyk

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów podyplomowych – Prawo medyczne i bioetyka na Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Prawa i Administracji w Krakowie. Radca prawny z wieloletnim doświadczeniem zawodowym zdobywanym w kancelariach prawnych będących liderami w branżach medycznych, odszkodowawczych oraz windykacyjnych. Aktywność zawodową łączy z działalnością pro bono na rzecz organizacji pozarządowych. Posiada umiejętności lingwistyczne poparte certyfikatami. Od 1 października 2019 roku rozpoczęła studia doktoranckie na Uniwersytecie Wrocławskim w Zakładzie Postępowania Cywilnego. Przedmiotem naukowych zainteresowań i badań jest prawo medyczne. Nieustannie podnosi swoje kompetencje zawodowe uczestnicząc w konferencjach, seminariach i szkoleniach. Specjalizacja: prawo medyczne, prawo cywilne (prawo pracy, prawo rodzinne), prawo oświatowe oraz ochrona danych osobowych.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 7 minus 7 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu