.
Mamy 11 988 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nieodebranie zamówionego towaru

Autor: Krzysztof Bigoszewski • Opublikowane: 27.11.2012

Prowadzę sklep internetowy i chciałabym wiedzieć, jakie skutki niesie ze sobą nieodebranie zamówionego towaru przez klienta. Chodzi o sytuację, gdy klient odmawia odebrania towaru, choć wcześniej zamówił ten towar i wybrał przesyłkę za pobraniem. Kupować można za pośrednictwem strony internetowej. Proszę też o wyjaśnienie, jak wygląda sytuacja, jeśli klient składa zamówienie poprzez e-mail albo SMS.

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nieodebranie zamówionego towaru

Zawarcie umowy sprzedaży poprzez stronę internetową, e-mail lub SMS

Po zapoznaniu się z przedstawionym stanem faktycznym sprawy w pierwszej kolejności należy wskazać, iż umowa zawarta poprzez stronę internetową, e-mail lub SMS jest w niniejszej sprawie umową zawartą skutecznie, a co za tym idzie, wiąże ona obie strony co do wzajemnych praw i obowiązków.

Należy zaznaczyć, że ustawodawca nie przewidział dla umów sprzedaży ruchomości konieczności zachowania formy pisemnej lub innej formy szczególnej tej czynności prawnej, a zgodnie z przepisem art. 73 Kodeksu cywilnego (K.c.):

„Art. 73. § 1. Jeżeli ustawa zastrzega dla czynności prawnej formę pisemną, czynność dokonana bez zachowania zastrzeżonej formy jest nieważna tylko wtedy, gdy ustawa przewiduje rygor nieważności.

§ 2. Jeżeli ustawa zastrzega dla czynności prawnej inną formę szczególną, czynność dokonana bez zachowania tej formy jest nieważna. Nie dotyczy to jednak wypadków, gdy zachowanie formy szczególnej jest zastrzeżone jedynie dla wywołania określonych skutków czynności prawnej”.

Zobowiązanie kupującego przez internet do odebrania zamówionego towaru

Mając zatem powyższe na uwadze, należy wskazać, iż kupujący, który złożył zamówienie w Pani sklepie, zobowiązany jest odebrać zamówiony towar, opłacić umówioną cenę i ewentualnie również koszty przesyłki.

W tym miejscu można wskazać, iż ustawodawca przewidział względem konsumentów dokonujących zakupów na odległość pewne odstępstwa od ogólnych zasad związanych ze sprzedażą, zawarte w ustawie z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.).

Jak podaje art. 7 ww. ustawy:

 

„Art. 7. 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni, ustalonym w sposób określony w art. 10 ust. 1. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 

2. Nie jest dopuszczalne zastrzeżenie, że konsumentowi wolno odstąpić od umowy za zapłatą oznaczonej sumy (odstępne).

 

3. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty”.

Czy nieodebranie zamówionego towaru jest równoznaczne z odstąpieniem od umowy?

Jednakże nie można utożsamiać nieodebrania zamówionego towaru ze skorzystaniem z ww. instytucji odstąpienia, gdyż wymaga to złożenia przez konsumenta określonego oświadczenia w formie pisemnej, a wszelkie czynności dorozumiane nie są w tym zakresie wystarczające.

W świetle powyższego uznać należy, iż nieodebranie wysłanej przez Panią przesyłki z zamówionym przez klienta towarem oznacza popadnięcie tego klienta względem Pani w zwłokę, co z kolei prowadzi do zastosowania przepisu art. 491 § 1 K.c.

 

„Art. 491. § 1. Jeżeli jedna ze stron dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania z umowy wzajemnej, druga strona może wyznaczyć jej odpowiedni dodatkowy termin do wykonania z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniona do odstąpienia od umowy. Może również bądź bez wyznaczenia terminu dodatkowego, bądź też po jego bezskutecznym upływie żądać wykonania zobowiązania i naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki”.

Dodatkową podstawą Pani roszczeń jest przepis art. 471 K.c., który stanowi, że dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

Pisemne wezwanie klienta do odebrania zamówionego towaru

W takiej sytuacji powinna Pani wezwać klienta pisemnie (najlepiej listem poleconym) do odebrania zamówionego towaru w wyznaczonym przez Panią terminie i zapłaty ceny pod rygorem odstąpienia przez Panią od umowy i żądania naprawienia Pani szkody w postaci opłacenia kosztów przesyłki powrotnej od klienta (koszt wysłania towaru do klienta, jeżeli był wliczony w usługę lub pokryty przez klienta, nie stanowi Pani szkody), co z kolei w razie niewykonania tego obowiązku przez klienta będzie skutkowało skierowaniem przez Panią sprawy na drogę sądową.

Wskazać należy również, iż nie ma Pani obowiązku ponownego wysyłania towaru na adres klienta, skoro już raz klient ten przesyłki nie odebrał. Dlatego też w takiej sytuacji powinien on – co do zasady – odebrać towar od Pani osobiście, chyba że klient opłaci koszt powtórnej wysyłki, a Pani wyrazi na to zgodę.

 

Natomiast po bezskutecznym upływie wskazanych przez Panią terminów będzie Pani mogła sprawę skierować do sądu, w tym również w trybie postępowania elektronicznego przed e-sądem.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 6 plus siedem =

19.02.2015

Dobrze by było zaktualizować treść pod kątem nowej ustawy.!!!

janek66

.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe spadek.info

porady budowlane prawo-budowlane.info

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton