Mamy 10 605 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kontrola obiektu budowlanego po oddaniu go do użytku

Autor: Arkadiusz Dudkiewicz • Opublikowane: 12.03.2012

Mam mieć kontrolę budynku mieszkalnego oddanego do użytku 5 lat temu. W jakim czasie po uprawomocnieniu się decyzji (po zgłoszeniu o zakończeniu budowy) organ kontroli ma prawo jej dokonać? Czy nie ma tu do czynienia z przedawnieniem? Prace były prowadzone w oparciu o prawomocną decyzję w sprawie pozwolenia na budowę. 

Arkadiusz Dudkiewicz

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Pana problem – jak się wydaje – reguluje art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem „do użytkowania obiektu budowlanego, na którego wzniesienie jest wymagane pozwolenie na budowę, można przystąpić, z zastrzeżeniem art. 55 i 57, po zawiadomieniu właściwego organu o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji”.

 

Przy czym tryb zawiadomienia wyłączony jest w sytuacji wskazanej w art. 55 Prawa budowlanego, zgodnie z którym:

 

„Przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego należy uzyskać ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, jeżeli:

 

  1. na wzniesienie obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowę i jest on zaliczony do kategorii V, IX-XVIII, XX, XXII, XXIV, XXVII-XXX, o których mowa w załączniku do ustawy;
  2. zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 49 ust. 5 albo art. 51 ust. 4;
  3. przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego ma nastąpić przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych”.

 

Jeżeli zatem Pana budynek jest zaliczony do jednej z kategorii, o których mowa w art. 55 pkt 1, albo został Pan zobowiązany do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, to musi Pan uzyskać prawomocną decyzję w sprawie pozwolenia na użytkowanie, a prawo do wszczęcia obligatoryjnej kontroli (na podstawie art. 59a Prawa budowlanego) nie ulega „przedawnieniu”.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Jeżeli jednak dokonał Pan zawiadomienia zgodnie ze stanem faktycznym (zamiast wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie), to użytkuje Pan budynek zgodnie z przepisami o tyle, o ile w terminie 21 dni od dnia, w którym doręczył Pan właściwemu organowi zawiadomienie o zakończeniu budowy – ten organ nie zgłosił sprzeciwu w drodze decyzji.

 

Zaznaczyć przy tym należy, że termin na dokonanie sprzeciwu (wydanie i doręczenie decyzji), czyli 21 dni, to termin zawity, materialnoprawny. Wynika z tego, że po jego upływie jakiekolwiek działania prowadzone przez właściwy organ prowadzące do zakwestionowania legalności użytkowania obiektu będą spóźnione i nie będą wywoływały skutków prawnych.

 

O prawidłowości powyższej tezy świadczą między innymi następujące orzeczenia wojewódzkich sądów administracyjnych:

 

1. VII SA/Wa 335/09 – 23 kwietnia 2009 roku (WSA w Warszawie):

 

„Termin określony w art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118), w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. z 2004 r. Nr 93, poz. 888), stanowiący o dopuszczalności zgłoszenia sprzeciwu, ma charakter materialnoprawny. Jego bieg rozpoczyna się od daty doręczenia organowi zawiadomienia o zakooczeniu budowy, a upływ tego terminu powoduje wygaśnięcie prawa organu do zgłoszenia sprzeciwu”.

 

2. VII SA/Wa 1811/08 – 13 lutego 2009 roku (WSA w Warszawie):

 

„Termin wyznaczony przez ustawodawcę organowi do wyrażenia swojego stanowiska w formie sprzeciwu ma charakter materialny, a zatem nieprzywracalny, a jego upływ powoduje, że organ nie ma już podstaw prawnych do działania w oparciu o wskazany przepis”.

 

„W przeciwieństwie do postępowania, w którym inwestor zobowiązany jest do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie w przypadku zgłoszenia inwestor nie ma żadnego obowiązku oczekiwać wydania przez organ jakiejkolwiek decyzji. Powinien on jedynie odczeka wymagany przepisami prawa 21-dniowy termin, w którym może być wyrażony ewentualny sprzeciw organu. Oznacza to, że następnego dnia pod upływie wspomnianego terminu (22-tego dnia licząc od dnia następnego po dniu, w którym do organu wpłynęło zawiadomienie) inwestor ma prawo przystąpid do użytkowania budynku. Oczywiście w każdym przypadku powstania ewentualnych braków w dokumentacji lub wątpliwości co do możliwości przystąpienia do użytkowania odpowiednia reakcja organu jest wymagana i zasadna. Taka reakcja powinna jednakże mieścić się w ramach czasowych zakreślonych przez ustawodawcę, tj. w okresie 21 dni. To na organie dysponującym odpowiednim aparatem urzędniczym i pracownikami obsługi, środkami łączności itd. ciąży obowiązek takiego zorganizowania pracy i obiegu dokumentów, aby w sytuacji stosunkowo krótkich terminów ustawowych takie uproszczone postępowanie mogło zostad skutecznie zakończone”.

 

3. II SAB/Łd 23/08 – 27 sierpnia 2008 roku (WSA w Łodzi):

 

„Upływ bowiem 21-dniowego terminu, o którym mowa w art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.), bezspornie uprawnia stronę do użytkowania obiektu budowlanego, objętego zawiadomieniem. Skutki czynności procesowych, przyjmujących postać błędnej kwalifikacji zawiadomienia o zakończeniu budowy, nie mogą być bowiem przerzucane na stronę, która składa wymagane prawem dokumenty”.

  

Reasumując powyższe, stwierdzić należy, że jeżeli dokonał Pan zawiadomienia zgodnie z treścią art. 54 Prawa budowlanego i jednocześnie budowa prowadzona była na podstawie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę, a właściwy organ nie zgłosił sprzeciwu w terminie, to miał Pan prawo do użytkowania budynku.

 

Powyższe oczywiście zabezpiecza tylko Pana przed sankcją za użytkowanie obiektu budowlanego bez wymaganego zawiadomienia lub wbrew doręczonej decyzji w sprawie sprzeciwu (art. 57 ust. 7 Prawa budowlanego).

 

Nie ma jednak w Prawie budowlanym bezpośredniego zakazu kontroli w Pana przypadku, tj. w sytuacji, w której użytkuje Pan budynek na podstawie zawiadomienia i braku sprzeciwu. Mało tego, zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 2 lipca 2009 roku (sygn. akt II OSK 1078/08):

 

„Fakt zgłoszenia budynku mieszkalnego do użytkowania i brak sprzeciwu właściwego organu administracji publicznej nie stoi na przeszkodzie prowadzeniu przez organy nadzoru budowlanego postępowania w sprawie zgodności inwestycji z warunkami określonymi w pozwoleniu na budowę”.

 

Innymi słowy, właściwy organ nie ma prawa nałożyć na Pana sankcji z tytułu użytkowania obiektu budowlanego bez wymaganego zawiadomienia lub wbrew doręczonej decyzji w sprawie sprzeciwu, ale ma prawo do kontroli stanu technicznego Pana budynku i prowadzenia postępowania w sprawie zgodności inwestycji z warunkami określonymi w pozwoleniu na budowę. Jeżeli okaże się, że stan faktyczny jest niezgodny z decyzją w sprawie pozwolenia na budowę, właściwy organ może nałożyć na Pana karę na podstawie art. 59f Prawa budowlanego za odstępstwa od projektu. Różnica jest kolosalna. W przypadku sankcji za nielegalne użytkowanie kara jest bowiem dziesięć razy wyższa niż w przypadku niezgodności z projektem.

 

Konkluzje

 

Jeżeli dokonał Pan zawiadomienia zgodnie ze stanem faktycznym, to użytkuje Pan budynek zgodnie z przepisami o tyle, o ile w terminie 21 dni od dnia, w którym doręczył Pan właściwemu organowi zawiadomienie o zakończeniu budowy – ten organ nie zgłosił sprzeciwu w drodze decyzji.

 

Termin na dokonanie sprzeciwu to termin zawity, materialnoprawny.

 

Nie ma w Prawie budowlanym bezpośredniego zakazu kontroli w Pana przypadku.

 

 

 

* Stan prawny 22.08.2011 r.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IV + V =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Hala produkcyjna budowana obok mojego domu

Obok mojego domu wybudowano halę produkcyjną. Oczywiście przed budową nie zostałam powiadomiona. Chciałam sprzedać dom, a teraz jego wartość diametralnie spadła – widok z 3/4 wszystkich okien domu na halę produkcyjną. Czy mogę coś w tej sprawie zrobić? Czy należy mi się jakaś rekompensata za spadek wartości domu z powodu wybudowania za płotem hali produkcyjnej?

 

Odpowiedzialność projektanta za projekt budowlany

Jestem architektem i mam dylemat z interpretacją prawa w zakresie odpowiedzialności zawodowej. Mam do wykonania projekty zamienne dla budynków wielorodzinnych, będących w trakcie realizacji. W projekcie muszą wziąć udział wszyscy projektanci – architekt, konstruktor, instalatorzy. Każdy z nich będzie jednak nową osobą biorącą udział w tej inwestycji. Pytanie w jakim zakresie odpowiadamy za projekt po zmianie? Czy przejmujemy odpowiedzialność za cały budynek?

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »