.
Mamy 13 359 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Czy służba wojskowa zalicza się do nagrody jubileuszowej?

Przed odbyciem zasadniczej służby wojskowej (1988-1989) nigdzie nie pracowałem. Bezpośrednio po odbyciu tej służby przez 2,5 miesiąca także nie byłem nigdzie zatrudniony. Podjąłem pracę z początkiem 1990 r. Czy w moim przypadku zasadnicza służba wojskowa wlicza się do okresu uprawniającego do dodatku stażowego, a ściślej mówiąc – do nagrody jubileuszowej po 35 latach? Urząd nie zaliczył mi wojska do stażu pracy. Jakie są warunki przyznania nagrody jubileuszowej, czy trzeba przepracować pełny okres? Gdybym chciał przejść na emeryturę po przepracowaniu 34 lat i 1 miesiąca, czy nagroda jubileuszowa będzie mi się należeć?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy służba wojskowa zalicza się do nagrody jubileuszowej?

Komu przysługuje nagroda jubileuszowa?

Nagroda jubileuszowa przysługuje niektórym grupom pracowników na podstawie przepisów pragmatyk służbowych oraz pracownikom zatrudnionym u prywatnych pracodawców, jeśli tak stanowią przepisy wewnątrzzakładowe (układ zbiorowy pracy, regulamin wynagradzania lub zapisy umów o pracę) obowiązujące u danego pracodawcy lub zapisy indywidualnych umów o pracę. Jeżeli przepisy wewnętrznego lub zapisy indywidualnych umów o pracę stanowią, że pracownikom przysługuje nagroda jubileuszowa, to powinny także zawierać regulacje dotyczące ustalania stażu pracy uprawniającego do nagrody. W przypadku braku takich zapisów okres odbywania służby wojskowej nie podlega wliczeniu do stażu pracy uprawniającego do nagrody, chyba że pracownik podjął pracę u tego pracodawcy w ciągu 30 dni od zwolnienia ze służby. Okres służby wojskowej podlegałby wliczeniu do stażu pracy uprawniającego pracownika do nagrody jubileuszowej u pracodawcy prywatnego pod warunkiem, że pracownik podjąłby pracę w ciągu 30 dni od zwolnienia ze służby, a dodatkowo bezpośrednio przed podjęciem służby był zatrudniony u tego pracodawcy.

 

Pracownik budżetowy, zaliczenie do stażu pracy służby wojskowej

W przypadku „pracownika budżetowego” okres odbywania służby wojskowej należy zaliczyć do stażu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej. Zgodnie z art. 120 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej:

 

„1. Pracownikowi, który w ciągu trzydziestu dni od dnia zwolnienia z czynnej służby wojskowej podjął pracę u pracodawcy, u którego był zatrudniony w dniu powołania do tej służby, czas odbywania służby wojskowej wlicza się do okresu zatrudnienia u tego pracodawcy w zakresie wszystkich uprawnień wynikających ze stosunku pracy.

2. Pracownikowi, który w ciągu trzydziestu dni od dnia zwolnienia z czynnej służby wojskowej podjął pracę po raz pierwszy lub u innego pracodawcy niż ten, u którego był zatrudniony w dniu powołania do tej służby, czas odbywania służby wojskowej wlicza się do okresu zatrudnienia wymaganego do nabywania lub zachowania uprawnień wynikających ze stosunku pracy, z wyjątkiem uprawnień przysługujących wyłącznie pracownikom u pracodawcy, u którego podjął pracę.

3. Pracownikowi, który podjął pracę po upływie trzydziestu dni od dnia zwolnienia z czynnej służby wojskowej, czas odbywania tej służby wlicza się do okresu zatrudnienia wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień wynikających ze stosunku pracy, z wyjątkiem uprawnień przysługujących wyłącznie pracownikom u pracodawcy, u którego podjęli pracę.

4. Terminy przewidziane w ust. 1 i 2 uważa się za zachowane, jeżeli pracownik nie mógł podjąć pracy z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w pracy.

5. Przepisy ust. 1-4 stosuje się, jeżeli przepisy szczególne nie przewidują korzystniejszych uprawnień.

6. Przepisy ust. 1-3 nie naruszają uprawnień bezrobotnych, określonych w odrębnych przepisach.

7. W przypadku żołnierzy OT do okresu zatrudnienia, o którym mowa w ust. 1-3, wlicza się wyłącznie okres pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie.”

 

Wyliczenie stażu pracy, przerwa w zatrudnieniu

W sferze budżetowej do okresów pracy uprawniających pracownika do nagrody jubileuszowej wlicza się wszystkie poprzednie okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeśli podlegają one wliczeniu do pracowniczego stażu pracy na mocy odrębnych przepisów. Pracownik, który po służbie wojskowej pozostawał zarejestrowany w urzędzie pracy jako bezrobotny, również ma prawo do wliczeniu do stażu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej okresu służby wojskowej, gdyż nagroda jubileuszowa przysługuje pewnej określonej grupie zawodowej, a nie jest zależna od pracodawcy.

 

Dodatek stażowy

Dodatek stażowy jest ściśle związany ze stażem pracy. Prawo do dodatku, jak i jego wysokość uzależnione są od posiadania odpowiedniego okresu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy. W sferze budżetowej do dodatku stażowego wlicza się, oprócz okresu zatrudnienia, także wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Podstawę do zaliczenia okresu odbywania zasadniczej służby wojskowej do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze, reguluje wyżej powołany art. 120 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. Okres służby wojskowej zostanie zaliczony do wszystkich uprawnień pracowniczych, w tym szczególnie do uprawnień uzależnionych tylko od okresu zatrudnienia w danym zakładzie pracy, czyli np. nagrody jubileuszowej. Dodatek stażowy jest wypłacany wszystkim pracownikom sfery budżetowej. Stąd zasadne jest zaliczenie okresu służby wojskowej do okresu, od którego jest uzależnione prawo do dodatku stażowego.

 

Wysokość nagrody jubileuszowej

Prawo do otrzymania nagrody jubileuszowej zależy od stażu pracownika, a jej wysokość od kwoty wynagrodzenia. Nagroda jubileuszowa przysługuje w wysokości:

 

  • 75% wynagrodzenia miesięcznego za 20 lat pracy,
  • 100% wynagrodzenia miesięcznego za 25 lat pracy,
  • 150% wynagrodzenia miesięcznego za 30 lat pracy,
  • 300% wynagrodzenia miesięcznego za 40 lat pracy,
  • 400% wynagrodzenia miesięcznego za 45 lat pracy.

 

Jeśli pracownik przechodzi na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, zanim uzyska prawo do nagrody jubileuszowej, to jeśli sytuacja ta ma miejsce nie później niż na 12 miesięcy przed uzyskaniem stażu „jubileuszowego”, wówczas nagroda jest wypłacana w dniu ustania zatrudnienia.

Masz problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • X minus 4 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl