Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Błąd w orzeczeniu o nabyciu spadku

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 02.04.2015

Drobne błędy w orzeczeniu o nabyciu spadku, takie jak niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki, sąd może sprostować w drodze postanowienia. Postanowieniem można także orzeczenie uzupełnić. Jeżeli jednak sąd stwierdził nabycie spadku przez osobę, która nie jest spadkobiercą, lub nieprawidłowo stwierdził udziały w spadku, uchylenie nabycia spadku lub jego zmiana może nastąpić wyłącznie w wyniku przeprowadzenia dodatkowego postępowania.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sprostowanie orzeczenia o nabyciu spadku

 

Zgodnie z art. 350 Kodeksu postępowania cywilnego1 sąd może z urzędu sprostować w wyroku (postanowieniu) niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki. Sprostowanie sąd może postanowić na posiedzeniu niejawnym. O sprostowaniu umieszcza się wzmiankę na oryginale orzeczenia, a na żądanie stron – także na udzielonych im wypisach. Dalsze odpisy i wypisy powinny być zredagowane w brzmieniu uwzględniającym postanowienie o sprostowaniu.

 

Powyższy przepis wskazuje przykłady błędów, które podlegają sprostowaniu (m.in. błędy pisarskie, np. ortograficzne). Jednak nie ustanawia katalogu zamkniętego tych błędów, ocenę ciężaru omyłki pozostawiając sądowi. Przy ocenie czy błąd może podlegać sprostowaniu, należy mieć na uwadze zasadę, zgodnie z którą sprostowanie nie może prowadzić do odmiennego merytorycznego rozpoznania sprawy.

 

Zgodnie z art. 350 K.p.c. sprostowanie postanowienia następuje z urzędu, nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby było ono wynikiem wniosku osoby zainteresowanej dokonaniem sprostowania.

 

Zgodnie z art. 394 § 1 pkt 8 na postanowienie w przedmiocie sprostowania orzeczenia o nabyciu spadku przysługuje zażalenie.

 

Uzupełnienie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku

 

W przypadku gdy postanowienie o nabyciu spadku zawiera istotne braki, sąd może na wniosek strony skorzystać z instytucji uzupełnienia orzeczenia. Uzupełnienie postanowienia następuje wtedy na mocy art. 351 § 1 K.p.c., zgodnie z którym strona może w ciągu dwóch tygodni od ogłoszenia wyroku, a gdy doręczenie wyroku następuje z urzędu – od jego doręczenia, zgłosić wniosek o uzupełnienie wyroku, jeżeli sąd nie orzekł o całości żądania, o natychmiastowej wykonalności albo nie zamieścił w wyroku dodatkowego orzeczenia, które według przepisów ustawy powinien był zamieścić z urzędu.

 

Postępowanie o uchylenie lub zmianę stwierdzenia nabycia spadku

 

W przypadku gdy „błąd” w postanowieniu o nabyciu spadku polega na tym, że w jego wyniku spadek otrzymała osoba niebędąca spadkobiercą, lub nieprawidłowo zostały określone udziały w spadku, postanowienie takie nie może być zmienione w trybie sprostowania lub uzupełnienia. W celu zmiany lub uchylenia takiego orzeczenia musi być wszczęte dodatkowe postępowanie, w którym sąd dokona ponownej oceny materiału dowodowego. Zgodnie z art. 679 § 1 K.p.c. dowód, że osoba, która uzyskała stwierdzenie nabycia spadku, nie jest spadkobiercą, lub że jej udział w spadku jest inny niż stwierdzony, może być przeprowadzony tylko w postępowaniu o uchylenie lub zmianę stwierdzenia nabycia spadku.

 

Należy przy tym zaznaczyć, że osoba, która była uczestnikiem postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, może tylko wówczas żądać zmiany postanowienia stwierdzającego nabycie spadku, gdy żądanie opiera na podstawie, której nie mogła powołać w tym postępowaniu, a wniosek o zmianę składa przed upływem roku od dnia, w którym uzyskała tę możność.

 

 

 

 

______________________________

1 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 101, z późn. zm.)


Stan prawny obowiązujący na dzień 02.04.2015


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • siedem - 5 =

 

»Podobne materiały

 

 

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki