Mamy 11 195 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Definicja organu podatkowego

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 16.03.2015

Podstawowym organem podatkowym jest naczelnik właściwego urzędu skarbowego. Jednak w zależności od rodzaju zobowiązania podatkowego organem uprawnionym do określania i pobierania należności podatkowych mogą być również inne organy, w tym organy samorządu terytorialnego.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 13 § 1 Ordynacji podatkowej1 organem podatkowym, stosownie do swojej właściwości, jest:

 

1) naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego, wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa – jako organ pierwszej instancji;

2) dyrektor izby skarbowej, dyrektor izby celnej – jako:

a) organ odwoławczy odpowiednio od decyzji naczelnika urzędu skarbowego lub naczelnika urzędu celnego,

b) organ pierwszej instancji, na podstawie odrębnych przepisów,

c) organ odwoławczy od decyzji wydanej przez ten organ w pierwszej instancji;

3) samorządowe kolegium odwoławcze – jako organ odwoławczy od decyzji wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starosty albo marszałka województwa.

 

Organem podatkowym w pewnych sprawach może być również Minister Finansów. Zgodnie z art. 13 § 1 Ordynacji podatkowej, minister właściwy do spraw finansów publicznych jest organem podatkowym – jako:

 

1) organ pierwszej instancji w sprawach stwierdzenia nieważności decyzji, wznowienia postępowania, zmiany lub uchylenia decyzji lub stwierdzenia jej wygaśnięcia – z urzędu;

2) organ odwoławczy od decyzji wydanych w sprawach, o których mowa w pkt 1;

3) organ właściwy w sprawach porozumień dotyczących ustalenia cen transakcyjnych;

4) organ właściwy w sprawach interpretacji przepisów prawa podatkowego;

5) organ właściwy w sprawach informacji przekazywanych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe o założonych i zlikwidowanych rachunkach bankowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

Ponadto, zgodnie z art. 13a Ordynacji podatkowej, Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia, nadać uprawnienia organów podatkowych:

 

1) Szefowi Agencji Wywiadu,

2) Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

3) Szefowi Centralnego Biura Antykorupcyjnego,

4) Szefowi Służby Wywiadu Wojskowego,

5) Szefowi Służby Kontrwywiadu Wojskowego

– jeżeli jest to uzasadnione ochroną informacji niejawnych i wymogami bezpieczeństwa państwa.

 

Z możliwości tej Rada Ministrów skorzystała, nadając uprawnienia organów podatkowych powyższym organom na mocy rozporządzenia z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie nadania uprawnień organów podatkowych2. Uprawnienia organów podatkowych zostały nadane w odniesieniu do uzyskanych od powyższych podmiotów przychodów podatnika wykonującego czynności objęte ochroną informacji niejawnych lub związane z bezpieczeństwem państwa ze stosunku służbowego, stosunku pracy lub z działalności wykonywanej osobiście.

 

Należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 3 pkt 3 Ordynacji podatkowej, przez podatki należy rozumieć również:

 

a) zaliczki na podatki,

b) raty podatków, jeżeli przepisy prawa podatkowego przewidują płatność podatku w ratach,

c) opłaty oraz niepodatkowe należności budżetowe.

 

O tym, który organ jest organem podatkowym właściwym w stosunku do danego zobowiązania podatkowego, rozstrzygają ustawy szczególne. Przykładowo, na mocy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych3 właściwym w odniesieniu do tego podatku organem podatkowym (pierwszej instancji) jest naczelnik urzędu skarbowego, natomiast organem podatkowym w odniesieniu do podatków i opłat lokalnych (np. podatku od nieruchomości, opłaty targowej), na mocy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych4 jest wójt (burmistrz, prezydent miasta).

 

 

 

 

__________________________

1 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.)

2 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie nadania uprawnień organów podatkowych (Dz. U. z 2012 r., poz. 363)

3 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.)

4 Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849, z późn. zm.)


Stan prawny obowiązujący na dzień 16.03.2015


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Odpowiedzialność spadkobierców za zobowiązania podatkowe spadkodawcy

Artykuł omawia losy zobowiązań podatkowych po śmierci spadkodawcy, ze szczególnym uwzględnieniem przejścia tych zobowiązań na spadkobierców.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »