Mamy 7129 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

Wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej ze względu na przedawnienie długu

Autor: Łukasz Obrał • Opublikowane: 05.03.2010

Po jednoosobowej firmie, która została zlikwidowana, zostały niezapłacone faktury. Był to 2000 r. Fakturami zajął się komornik, był i wyrok sądu o zapłatę, i nakaz zapłaty, i w końcu egzekucja z nieruchomości, ale nieskuteczna. Postępowanie zostało umorzone w 2004 r., pozostały jednak wpisy do księgi wieczystej w dziale IV (hipoteki) i w dziale III (jako ostrzeżenie o wszczęciu egzekucji). Po jakim czasie przedawnia się roszczenie i jak dokonać wykreślenia z księgi wieczystej?

Anna Sufin

Stosownie do art. 117 § 1 Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu.

 

Według § 2 art. 117 K.c. po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Jednakże zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przed upływem terminu jest nieważne.

 

W Pani przypadku będzie miał zastosowanie art. 125 § 1 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd, przedawnia się z upływem lat dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenia okresowe należne w przyszłości ulega przedawnieniu trzyletniemu.

 

Skierowanie sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego przerwało bieg przedawnienia. W czasie prowadzenia postępowania egzekucyjnego bieg przedawnienia był zawieszony. Po umorzeniu przez komornika postępowania egzekucyjnego bieg przedawnienia roszczenia zaczął biec na nowo i od tego momentu liczy się okres przedawnienia.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Powyższe wynika z art. 123 i 124 Kodeksu cywilnego. Według art. 123 § 1 K.c. bieg przedawnienia przerywa się:

 

  1. przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia – taką czynnością jest np. złożenie wniosku przez wierzyciela o wszczęcie egzekucji u komornika,
  2. przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje,
  3. przez wszczęcie mediacji.

 

Natomiast według art. 124 § 1 K.c. po każdym przerwaniu przedawnienia biegnie ono na nowo.

 

Stosownie zaś do § 2 art. 124 K.c. w razie przerwania przedawnienia przez czynność w postępowaniu przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym albo przez wszczęcie mediacji przedawnienie nie biegnie na nowo, dopóki postępowanie to nie zostanie zakończone.

 

Tak więc termin przedawnienia w przypadku Pani zobowiązań wynosi 10 lat. W chwili obecnej termin ten biegnie od dnia umorzenia postępowania egzekucyjnego przez komornika. Roszczenie przedawni się odpowiedniego dnia 2014 roku, chyba że wcześniej wierzyciel podejmie kroki, które przerwą bieg przedawnienia.

 

Z Pani pytania wynika, że do ksiąg wieczystych, prócz wzmianki o toczącym się postępowaniu egzekucyjnym (dział III księgi wieczystej), wpisano również hipotekę zabezpieczającą zobowiązanie – zapewne jest to hipoteka przymusowa zabezpieczająca roszczenia wierzyciela (dział IV).

 

Wniosek o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej zostanie pozytywnie rozpatrzony w przypadku wygaśnięcia hipoteki, co następuje przede wszystkim w razie spłacenia wierzytelności, a także w wypadku zwolnienia z długu, umorzenia długu z mocy ustawy itp. Ważne jest, że w przypadku ustanowienia hipoteki przedawnienie wierzytelności nie pozbawia wierzyciela prawa zaspokojenia się z nieruchomości obciążonej.

 

Z uwagi na powyższe, dopóki istnieje roszczenie, które jest zabezpieczone hipoteką, nie ma Pani niestety możliwości wykreślenia jej z księgi wieczystej, chyba że zgodzi się na to wierzyciel.

 

Jeżeli chodzi o wpis ostrzeżenia o wszczęciu postępowania egzekucyjnego, to w przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego może Pani ubiegać się o wykreślenie tego wpisu. Postępowanie egzekucyjne, o którym mowa we wpisie, już się nie toczy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VI minus zero =

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

»Podobne materiały

Hipoteka przymusowa

Czy na podstawie jednego tytułu wykonawczego można ustanowić hipoteki przymusowe na kilku nieruchomościach dłużnika, czy wymaga to uzyskania kolejnych tytułów wykonawczych, odrębnie dla każdej nieruchomości? Czy trzeba składać odrębne wnioski dla każdej nieruchomości? Wierzyciel chce ustanowić hipotekę na każdej z nich.

Wykreślenie hipoteki

Kupiłam od dewelopera lokal, który został wyodrębniony z większej całości budynku obciążonej hipoteką łączną kaucyjną. Przed zakupem zawarłam z bankiem sprzedającego umowę rachunku escrow, w której zobowiązałam się przelać pieniądze na podane konto, a bank zobowiązał się wydać mi zezwolenie na zwolnienie tego lokalu spod zabezpieczenia hipotecznego. Podpisałam akt notarialny ze sprzedającym i został wysłany wniosek do sądu o założenie księgi wieczystej dla tego lokalu. Sąd błyskawicznie założył księgę i przepisał hipotekę sprzedającego. Po przelewie środków na konto escrow bank przysłał „zezwolenie na wyłączenie lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość spod zabezpieczenia hipotecznego”, w którym opisał szczegółowo, że chodzi o lokal z nowo założoną księgą wieczystą. Uradowana złożyłam w sądzie wniosek o wykreślenie hipoteki. Niestety sąd wieczystoksięgowy odmówił wykreślenia, ponieważ stwierdził, że powinno to być „zezwolenie na wykreślenie hipoteki”. Treść dokumentu jest właściwa, podano numer księgi wieczystej, z którego ma zostać wykreślona hipoteka, nieodpowiedni jest tylko nagłówek. Bank upiera się, że dokument był prawidłowy, i odmawia wydania takiego samego pisma z innym nagłówkiem. Co robić? Do pytania załączam niezbędne dokumenty.

wizytówka Szukamy prawników »