.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Wprowadzenie do mieszkania komunalnego matki i opieka nad nią - odmowa gminy zameldowania na pobyt czasowy

Moja 85-letnia mama jest najemcą mieszkania komunalnego (40 m2). Obecnie, po przebytej chorobie, wymaga codziennej opieki, co zostało potwierdzone odpowiednimi zaświadczeniem lekarskim. Ja mam 61 lat, jestem samotny, wynajmuję mieszkanie po drugiej stronie miasta – chciałbym wprowadzić się i zamieszkać u matki. Kilka miesięcy temu poprosiłem gminę o zameldowanie na pobyt czasowy u mamy. Odmówiono mi, jako powód podając fakt, że nie mieszkam na stałe u mamy, a przecież, zgodnie z przepisami nie mogłem zamieszkać bez zgody gminy. Występując o meldunek czasowy, nie powoływałem się konieczność opieki. Co powinienem zrobić, aby legalnie zamieszkać u mamy w celu sprawowania opieki? Nie zależy mi szczególnie na przejęciu mieszkania w przypadku śmierci mamy.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Wprowadzenie do mieszkania komunalnego matki i opieka nad nią - odmowa gminy zameldowania na pobyt czasowy

Możliwość zamieszkania a obowiązek meldunkowy

Nikt nie może odmówić Panu zameldowania, ale w przedstawionym stanie faktycznym należy odróżnić obowiązek meldunkowy od prawa do zamieszkiwania. Jeżeli chodzi o pierwszą sytuację, to podstawę prawną stanowią przepisy ustawy o ewidencji ludności (w skrócie u.e.l.). Artykuł 28 ust. 1 u.e.l. reguluje formę wykonania obowiązku oraz właściwość organu meldunkowego. Obywatel polski dokonuje zameldowania na pobyt stały lub czasowy w formie pisemnej na formularzu zgłoszeniowym. Ustawa, wskazując formę pisemną dla zameldowania, wychodzi z założenia, że dopełnienie obowiązku musi się wiązać z obecnością osoby dokonującej meldunku w organie meldunkowym. Przyjęcie takiego rozwiązania wprowadza uciążliwość dla osoby wykonującej obowiązek meldunkowy, jej obecność wydaje się jednak konieczna ze względu na potrzebę dokonania czynności kontrolnych ze strony organu. W szczególności chodzi o okazanie dokumentów wymaganych przez prawo przy zameldowaniu, np. potwierdzenia przebywania w lokalu, okazania dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu, dokumentu pełnomocnictwa czy dowodu osobistego przez pełnomocnika. W takiej sytuacji może zachodzić potrzeba przedstawienia innych dokumentów, choćby związanych z wykonywaniem opieki, ubezwłasnowolnieniem itp. Podmiotem wykonującym obowiązek, co do zasady, będzie osoba meldująca się, w wyjątkowych przypadkach osoba trzecia mająca do tego tytuł prawny: pełnomocnik lub opiekun prawny bądź faktyczny. Zwłaszcza w sytuacji, gdy za osobę spełniającą obowiązek meldunkowy działa opiekun faktyczny, organ powinien ustalić wszelkie okoliczności sprawowanej opieki, zwłaszcza wskazane w art. 24 ust. 3 komentowanej ustawy.

Konieczność opieki nad matką

Składając pisemne zgłoszenie wraz z oświadczeniem mamy o opiece, organ gminy ma obowiązek zameldować Pana na pobyt tymczasowy. Ustawa nie wprowadza wyjątków w tym zakresie. Natomiast meldunek to jedynie decyzja administracyjna potwierdzająca fakt zamieszkiwania, ale niedająca uprawnień do lokalu. W tym wypadku zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks cywilny. Zgodnie bowiem z treścią art. 6882: „bez zgody wynajmującego najemca nie może oddać lokalu lub jego części do bezpłatnego używania ani go podnająć. Zgoda wynajmującego nie jest wymagana co do osoby, względem której najemca jest obciążony obowiązkiem alimentacyjnym”.

Zgoda gminy

Zgoda wynajmującego udzielona może być zarówno w umowie najmu, jak i później. Odmowa udzielenia zgody przez wynajmującego nie musi być uzasadniona. Najemca nie może domagać się udzielenia tej zgody na drodze sądowej. Zawarcie umowy podnajmu lub użyczenia bez zgody wynajmującego nie powoduje jej nieważności. Pozwala jednak wynajmującemu wypowiedzieć najem. Skutki naruszenia zakazu wynikającego z art. 6882 w odniesieniu do najmu lokalu mieszkalnego objętego zakresem stosowania ustawy o ochronie praw lokatorów określa art. 11 ust. 2 pkt 3 u.o.p.l., zgodnie z którym „właściciel może wypowiedzieć stosunek prawny nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, jeżeli lokator wynajął, podnajął albo oddał do bezpłatnego używania lokal lub jego część bez wymaganej zgody właściciela”.

 

Krótko mówiąc, na zamieszkiwanie musi Pan uzyskać zgodę gminy. Organ gminy musi Pana zameldować, ale nie musi zezwalać na zamieszkiwanie.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Tomasz Krupiński

Radca prawny, absolwent wydziału prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (studia ukończył z wynikiem bardzo dobrym) oraz podyplomowych studiów z zakresu zarządzania projektami europejskimi. Radca prawny z siedmioletnim doświadczeniem zawodowym w obsłudze prawnej jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych. Specjalista z zakresu prawa rodzinnego oraz szeroko rozumianego prawa nieruchomości. Uczestnik programów ministerialnych dotyczących problematyki prawnorodzinnej. Od kilku lat doradza prawnie zarządom wspólnot mieszkaniowych oraz zarządcom nieruchomości. Posiada również uprawnienia zarządcy nieruchomości.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu