Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Skreślenie z listy dłużników niewypłacalnych

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 08.09.2016

Osoba, której dane widnieją w rejestrze dłużników niewypłacalnych, może odczuwać związane z tym trudności, zwłaszcza w sferze gospodarczej i finansowej. Po spełnieniu pewnych warunków lub upływie oznaczonego czasu może ona jednak liczyć na skreślenie z listy dłużników niewypłacalnych.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rejestr dłużników niewypłacalnych jest jednym z rejestrów składowych Krajowego Rejestru Sądowego. Wpisane mogą do niego zostać w szczególności zadłużone osoby fizyczne, które ogłosiły upadłość, osoby fizyczne, które zostały zobowiązane do wyjawienia majątku, wspólnicy upadłych spółek osobowych (oprócz komandytariuszy w spółce komandytowej), a także, na wniosek wierzyciela posiadającego tytuł wykonawczy, osoby fizyczne, które w terminie 30 dni od daty wezwania do spełnienia świadczenia nie zapłaciły należności stwierdzonej tytułem wykonawczym.

 

Zgodnie z wyrażoną w art. 12 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym* (zwanej dalej „ustawą”) zasadą trwałości wpisów do KRS dane zawarte w Rejestrze nie mogą być z niego usunięte, chyba że ustawa stanowi inaczej. Zgodnie zaś z art. 8 ustawy sam rejestr jest jawny i każdy ma prawo dostępu do danych zawartych w nim zawartych, również za pośrednictwem sieci Internet. Każdy ma również prawo otrzymywać, również drogą elektroniczną, poświadczone odpisy, wyciągi, zaświadczenia i informacje z Rejestru.

 

Ze względu na specyfikę rejestru dłużników niewypłacalnych, w szczególności z uwagi na to, że zawarte mogą być w nim swoistego rodzaju wrażliwe dane, zasada trwałości wpisów do KRS doznaje w tym przypadku pewnego ograniczenia, mianowicie w pewnych przypadkach możliwe jest skreślenie z listy dłużników niewypłacalnych. Zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy sąd rejestrowy z urzędu wykreśla wpisy z rejestru dłużników niewypłacalnych w razie uchylenia lub zmiany postanowienia, na którego podstawie wpisy były dokonane. Ponadto zgodnie z art. 59 ust. 2 ustawy sąd rejestrowy z urzędu dokonuje wykreślenia wpisów, gdy uchylono orzeczenie o ogłoszeniu upadłości, albo na wniosek osoby wpisanej do rejestru dłużników niewypłacalnych, gdy tytuł wykonawczy, który stanowił podstawę wpisu, został prawomocnym orzeczeniem sądu pozbawiony wykonalności. Wykreślnie z urzędu może nastąpić również w stosunku do wpisu dotyczącego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, której upadłość ogłoszono, jeżeli zobowiązania tej osoby zostały umorzone prawomocnym orzeczeniem sądu.

 

Skreślenie z listy dłużników niewypłacalnych może nastąpić również ze względu na upływ czasu. Zgodnie bowiem z art. 60 ust. 1 ustawy wpisy dokonane w rejestrze dłużników niewypłacalnych podlegają wykreśleniu z urzędu po upływie 10 lat od dokonania wpisu. Jeżeli w orzeczeniu sądu prowadzącego postępowanie upadłościowe został oznaczony krótszy termin, wykreślenie może nastąpić również na wniosek dłużnika po upływie tego terminu.

 

Wpisy wykreślone z rejestru dłużników niewypłacalnych nie podlegają ujawnieniu, co z kolei jest odstępstwem od zasady jawności wpisów do KRS.

 

 

 

 

_______________________________

1 Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 687, z późn. zm.)


Stan prawny obowiązujący na dzień 08.09.2016


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Prawo umieszczania firm w KRD

Prawo zamieszczania firm w tzw. „rejestrze długów” przysługuje osobom lub podmiotom, które zawarły odpowiednią umowę z wybranym biurem informacji gospodarczej. Do rejestru dłużników mogą być wpisane firmy, których zadłużenie wobec wierzyciela wynosi co najmniej 500 złotych lub też bez wz

 

Wpis do rejestru dłużników niewypłacalnych

Rejestr dłużników niewypłacalnych, obok biur informacji gospodarczej, jest jednym z instrumentów, który może służyć wierzycielom w wyegzekwowaniu zaległych zobowiązań. Wpis do tego rejestru następuje z urzędu lub na wniosek wierzyciela.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »