.
Udzieliliśmy ponad 125,3 tys. porad prawnych i mamy 14 274 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prawo właściwe dla międzynarodowej umowy dostawy towarów

Autor: Karol Jokiel

Artykuł wyjaśnia prawo jakiego państwa jest właściwe dla oceny podstawowych kwestii związanych z międzynarodową umową dostawy towarów.Prawo właściwe dla międzynarodowej umowy dostawy towarów

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Prawo jakiego państwa jest właściwe dla oceny podstawowych kwestii związanych z międzynarodową umową dostawy towarów?

Celem niniejszego opracowania jest odpowiedź na pytanie: prawo jakiego kraju będzie regulowało podstawowe kwestie związane z umową dostawy (i jakie to kwestie?), gdy wykazuje ona związek nie tylko z Polską, ale również z innym państwem? Przykładowo: stronami umowy są podmioty mające swe siedziby w różnych krajach, lub też miejsce realizacji dostawy jest wyznaczone w innym państwie niż miejsce wysyłki towaru.

 

Uregulowanie tych problemów jest zadaniem szczególnej dziedziny prawa – prawa prywatnego międzynarodowego, wskazującego system prawny jakiego państwa jest właściwy dla oceny stosunków prawnych zawierających tzw. element międzynarodowy (obcy).

 

Na gruncie prawa prywatnego międzynarodowego, w zakresie wszelkich zobowiązań umownych, podstawową, powszechnie aprobowaną zasadą jest zasada swobodnego wyboru przez strony systemu prawnego, któremu podlegać będzie łączący je stosunek prawny. Jeżeli tylko system taki pozostaje w jakimkolwiek istotnym związku z danym zobowiązaniem, a strony dokonały zgodnego wyboru w tym zakresie. Regułę tę na gruncie prawa polskiego potwierdza art. 25 ustawy z dnia 12 listopada 1965 r. Prawo prywatne międzynarodowe (Dz. U. Nr 46, poz. 290 z późn. zm. – dalej zwanej ustawą), a obecnie również – a może przede wszystkim – art. 3 Konwencji Rzymskiej z dnia 19 czerwca 1980 r. o prawie właściwym dla zobowiązań umownych (Dziennik Urzędowy C 169, 08/07/2005 P. 0010-0022, opublikowanej nadto w polskim Dzienniku Ustaw z 2008 r. Nr 10, poz. 57 – dalej zwanej Konwencją), której zapisy znajdują zastosowanie do wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej, w tym, od dnia 1 sierpnia 2007 r., do Polski, z pierwszeństwem przed przepisami krajowymi.

 

Wyboru prawa właściwego można dokonać w tekście samej umowy dostawy, warto jednak nadać jej formę pisemną.

 

W tym miejscu należy przypomnieć, że, zgodnie z art. 605 Kodeksu cywilnego (K.c.), czyli ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.): „przez umowę dostawy dostawca zobowiązuje się do wytworzenia rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku oraz do ich dostarczania częściami albo periodycznie, a odbiorca zobowiązuje się do odebrania tych rzeczy i do zapłacenia ceny”.

Wybór prawa właściwego dla umowy dostawy międzynarodowej

Cytowana definicja ma duże znaczenie, albowiem, jeżeli wybór prawa właściwego dla umowy dostawy (zgodnie z artykułem 3 Konwencji), nie został przez strony dokonany, umowa taka podlegać będzie prawu państwa, z którym wykazuje ona najściślejszy związek (art. 4 Konwencji). Konwencja równocześnie przyjmuje, że umowa wykazuje najściślejszy związek z tym państwem, w którym strona, na której spoczywa obowiązek spełnienia świadczenia charakterystycznego (czyli niepieniężnego – w przypadku umowy dostawy taki charakter ma oczywiście świadczenie dostawcy), w chwili zawarcia umowy ma miejsce zwykłego pobytu lub – w przypadku spółki, stowarzyszenia lub osoby prawnej – siedzibę zarządu.

 

Na zasadzie wyjątku, jeżeli umowa dostawy została zawarta w ramach działalności zawodowej lub gospodarczej strony spełniającej świadczenie charakterystyczne (tu: dostawcy), domniemywa się, że umowa wykazuje najściślejszy związek z państwem, w którym znajduje się jej główne przedsiębiorstwo, lub – jeżeli zgodnie z umową świadczenie ma być spełnione przez inne przedsiębiorstwo niż główne – z państwem, w którym znajduje się to inne przedsiębiorstwo.

Podstawowe kwestie związane z umową dostawy

Jak wspomniano na wstępie, prawo właściwe dla umowy dostawy, ustalone zgodnie z powyższymi wskazówkami, będzie regulowało podstawowe kwestie związane z umową dostawy. Chodzi tu w szczególności o:

 

  • jej wykładnię (interpretację);
  • wykonywanie wynikających z niej zobowiązań;
  • skutki całkowitego lub częściowego niewykonania tych zobowiązań, łącznie z określeniem wysokości szkody w zakresie, w jakim rozstrzygają o tym przepisy prawa oraz w granicach uprawnień przyznanych sądowi przez prawo procesowe;
  • różne sposoby wygaśnięcia zobowiązań oraz przedawnienia i utraty praw, co wynika z upływu terminów;
  • skutki nieważności umowy (art. 10 Konwencji).

 

Oczywiście powyższe nie stoi na przeszkodzie temu, aby w przypadku braku zgody stron na poddanie danego zobowiązania umownego, konkretnemu systemowi prawnemu (a co za tym idzie właściwością systemu prawa wskazanego przez Konwencję), wprowadzić do umowy dostawy postanowienia różniące się od treści przepisów prawa właściwego dla zobowiązania, z tym zastrzeżeniem, że prawo właściwe musi dopuszczać tego typu modyfikacje. Modyfikacje takie, co do zasady, są oczywiście dopuszczalne w każdym systemie prawnym. Ich wyłączenie ma miejsce przede wszystkim w sprawach uregulowanych tzw. przepisami bezwzględnie obowiązującymi, dotyczącymi najczęściej: bezpieczeństwa produktów, a także często przepisów ochrony środowiska itp.


Masz podobny problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 minus cztery =

 

»Podobne materiały

 

 

 

 

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu