.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Opłata podatku w Polsce za emeryturę zagraniczną z Austrii

• Autor: Marcin Sądej

Mam pytanie dotyczące opłaty podatku w Polsce za emeryturę zagraniczną z Austrii. Otóż, pobieram emeryturę zagraniczną z Austrii. Emerytura wpływa na konto bankowe w Polsce. Austria pobiera podatek od emerytury. Płacę również co miesiąc podatek od tej emerytury do urzędu skarbowego. Czy jest to zgodne z prawem?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Opłata podatku w Polsce za emeryturę zagraniczną z Austrii

Fot. Fotolia

Opodatkowanie emerytury z Austrii

Jak przypuszczam na stałe mieszka Pani w Polsce, dlatego też jest Pani polską rezydentką podatkową. W świetle natomiast art. 3 ust. 1 ustawy PIT osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Oznacza to, że co do zasady polscy rezydenci podatkowi są zobowiązani do rozliczenia przed polskim urzędem skarbowym dochodów uzyskanych zarówno w kraju, jak i za granicą.

 

Należy pamiętać, że zgodnie z art. 4a ustawy PIT polskie przepisy stosuje się z uwzględnieniem zawartych przez RP umów międzynarodowych. Dlatego też w przedmiotowej sprawie należy sięgnąć do treści Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisana w Wiedniu dnia 13 stycznia 2004 r.

 

Zakładam, że emerytura jest wypłacona w oparciu o wykonywaną pracę najemną na rzecz prywatnej firmy czy przedsiębiorstwa, a nie na rzecz pracy wykonywanej na rzecz austriackich organów państwowych lub samorządowych.

 

Zgodnie z treścią art. 18 ust. 1 ww. umowy – emerytury i podobne płatności lub renty otrzymywane przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie (w Polsce) z drugiego Umawiającego się Państwa (z Austrii) podlegają opodatkowaniu tylko w pierwszym wymienionym Państwie (w Polsce).

 

Z przepisu tego jednoznacznie wynika, że emerytura opodatkowana jest wyłącznie w jednym państwie – państwie, w którym osoba pobierająca emeryturę ma miejsce zamieszkania. Skoro zatem Pani miejsce zamieszkania i rezydencja podatkowa znajduje się w Polsce to austriacka emerytura powinna zostać opodatkowana wyłącznie w Polsce.

 

Takie stanowisko potwierdzają liczne interpretacje organów podatkowych.

 

Przykładowo w piśmie Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 19.05.2015 r., nr IPPB4/4511-253/15-4/JK2:

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Wpłata emerytury na konto w Polsce przez austriacki urząd ubezpieczeń emerytalnych

„Z treści wniosku wynika, że emerytura jest wypłacana przez austriacki urząd ubezpieczeń emerytalnych (Pensionsversicherungsanstalt) z tytułu pracy wykonywanej przez Wnioskodawcę na terenie Austrii, zatem rozstrzygnięcia co do miejsca kraju opodatkowania tejże emerytury należy dokonać na podstawie art. 18 ust. 1 umowy.

 

Biorąc zatem pod uwagę regulacje zawarte w ww. umowie – w szczególności jej uregulowania zawarte w art. 18 ust. 1 – stwierdzić należy, że Wnioskodawca jako osoba zamieszkała w Polsce i uzyskująca emeryturę z Austrii podlega z tytułu otrzymywanej emerytury opodatkowaniu wyłącznie w kraju rezydencji, tj. w Polsce.

 

To oznacza, że emerytura ta – zgodnie z postanowieniami umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania – nie podlega opodatkowaniu w Austrii, podlega opodatkowaniu wyłącznie w Polsce. Tym samym wskazana w art. 24 ust. 1 umowy metoda unikania podwójnego opodatkowania nie będzie miała zastosowania, wskazany dochód podlega bowiem opodatkowaniu tylko w jednym kraju – w Polsce.”

 

Podobnie Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z 15.02.2013 r., nr ILPB2/415-1045/12-2/AJ:

 

„Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jest emerytem posiadającym obywatelstwo polskie. W latach 1992-1998 Zainteresowany pracował w Austrii w firmie austriackiej. Obecnie oprócz emerytury krajowej, za ww. lata Wnioskodawca otrzymuje emeryturę z austriackiego zakładu ubezpieczeń emerytalnych.

 

Stosownie do jej uregulowań zawartych w art. 18 ust. 1, emerytury i podobne płatności lub renty otrzymywane przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie (w Polsce) z drugiego Umawiającego się Państwa (z Austrii) podlegają opodatkowaniu tylko w pierwszym wymienionym Państwie (w Polsce).

 

Biorąc zatem pod uwagę regulacje zawarte w przedmiotowej umowie – w szczególności jej uregulowania zawarte w art. 18 ust. 1 – stwierdzić należy, że jako osoba zamieszkała w Polsce i uzyskująca emeryturę z Austrii Wnioskodawca podlega z tytułu otrzymywanej emerytury opodatkowaniu wyłącznie w kraju rezydencji, tj. w Polsce.

 

To oznacza, że emerytura ta – zgodnie z postanowieniami umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania – nie podlega opodatkowaniu w Austrii. Tym samym wskazane w art. 24 ust. 1 umowy metody unikania podwójnego opodatkowania nie będą miały zastosowania; wskazany dochód podlega bowiem opodatkowaniu tylko w jednym kraju – w Polsce.”

Wypłata emerytur i rent z zagranicy

Skoro zatem emerytura austriacka podlega opodatkowaniu w Polsce to zasadnie bank pobiera zaliczkę. Zgodnie bowiem z art. 35 ust. 1 ustawy PIT do poboru zaliczek miesięcznych jako płatnicy są zobowiązane osoby prawne i jednostki organizacyjne, które dokonują wypłaty emerytur i rent z zagranicy – od wypłaconych przez nie emerytur i rent. Na polskim banku ciąży w tym przypadku obowiązek poboru zaliczki na podatek.

 

Podsumowując należy wskazać, że w myśl polsko-austriackiej umowy międzynarodowej emerytura wypłacana z Austrii osobie mającej miejsce zamieszkania w Polsce podlega opodatkowaniu wyłącznie w Polsce. Tym samym bank, za pośrednictwem którego emerytura jest wypłacana, słusznie pobiera zaliczki na podatek. Skoro emerytura podlega opodatkowaniu wyłącznie w Polsce to nie może znaleźć zastosowanie metoda unikania podwójnego opodatkowania. Zgodnie z treścią umowy międzynarodowej Austria nie powinna pobierać podatku od tej emerytury.

 

W rezultacie Polska słusznie pobiera podatek, natomiast to Austria powinna w tym przypadku zaniechać poboru podatku od tej emerytury. Do tego problemu odniósł się Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 05.04.2012 r., nr IBPBII/1/415-13/12/AA:

 

„Biorąc zatem pod uwagę regulacje zawarte w przedmiotowej umowie – w szczególności jej uregulowania zawarte w art. 18 ust. 1 – stwierdzić należy, że jako osoba zamieszkała w Polsce i uzyskująca emeryturę z Austrii Wnioskodawca podlega z tytułu otrzymywanej emerytury opodatkowaniu wyłącznie w kraju rezydencji, tj. w Polsce.

Czy emerytura z Austrii wpływająca do Polski powinna być opodatkowania w obu krajach?

To oznacza, że emerytura ta – zgodnie z postanowieniami umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania nie podlega opodatkowaniu w Austrii, podlega opodatkowaniu wyłącznie w Polsce. Tym samym wskazane w art. 24 ust. 1 umowy metoda unikania podwójnego opodatkowania nie będzie miała zastosowania; wskazany dochód podlega bowiem opodatkowaniu tylko w jednym kraju – w Polsce.

 

W tym miejscu należy zwrócić uwagę na uregulowania zawarte w art. 26 umowy. Z ust. 1 tegoż przepisu wynika, że jeżeli osoba jest zdania, że działania jednego lub obu Umawiających się Państw wprowadzają lub wprowadzą dla niej opodatkowanie niezgodne z postanowieniami niniejszej umowy, wówczas może, niezależnie od środków odwoławczych przewidzianych w prawie wewnętrznym tych Państw, przedstawić swoją sprawę właściwemu organowi Umawiającego się Państwa, w którym ma ona miejsce zamieszkania lub siedzibę, lub jeżeli w danej sprawie mają zastosowanie postanowienia artykułu 25 ustęp 1, temu Umawiającemu się Państwu, którego jest obywatelem. Sprawa powinna być przedłożona w ciągu trzech lat, licząc od dnia pierwszego urzędowego zawiadomienia o działaniu powodującym opodatkowanie niezgodne z postanowieniami niniejszej umowy.

 

Zatem w sytuacji, gdy Austria istotnie opodatkowuje emerytury wypłacane Wnioskodawcy, pomimo, że zgodnie z umową emerytura ta podlega opodatkowaniu wyłącznie w Polsce, Wnioskodawca ma prawo skorzystać z uprawnień określonych w art. 26 powołanej umowy.”

 

Podsumowując, w pierwszej kolejności powinna Pani wyjaśnić, dlaczego podatek od emerytury pobierany jest w Austrii. Jeżeli Austria nadal będzie pobierać podatek należy skorzystać z procedury arbitrażowej określonej w art. 26 umowy międzynarodowej. Polega ona na tym, że polskie oraz austriackiego organy podatkowe porozumiewają się między sobą i wzajemnie ustalają, gdzie powinien być płacony podatek tak, aby nie dochodziło do podwójnego opodatkowania.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marcin Sądej

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ukończone studia podyplomowe z zakresu Przeciwdziałania Przestępczości Gospodarczej i Skarbowej oraz z zakresu Rachunkowości i Rewizji Finansowej. Współpracuje z kancelariami doradców podatkowych oraz biurami rachunkowymi. Na co dzień zajmuje się obsługą prawną spółek handlowych. Publikuje artykuły o tematyce podatkowej. Udziela porad z zakresu prawa podatkowego, handlowego oraz cywilnego.


Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • X - 2 =

W celu wyeliminowania powyższego podwójnego opodatkowania należy wystąpić do polskiego urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania, o potwierdzenie rezydencji podatkowej na austriackim druku "Erklärung 'natürlicher Personen für Zwecke der DBAQuellensteuerentlastung", a następnie przesłać do Pensionsversicherungsanstalt.

Wrocek

.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu