.
Mamy 13 516 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Ocena niedostateczna na półrocze a termin powiadomienia rodzica

Moja córka jest uczennicą II klasy liceum. Otrzymała ocenę niedostateczną na półrocze przy ocenach: 2+ (poprawione na 2+) i 1 z klasówki, co przy średniej nie daje oceny niedostatecznej. Muszę podkreślić, że wcześniej nie otrzymałam żadnej informacji, że jest zagrożona z tego przedmiotu, a ocena proponowana była dopuszczająca. Wydaje mi się, że szkoła powinna mnie o takim zagrożeniu poinformować na miesiąc przed wystawieniem ocen na półrocze, a tu nic. W statusie szkoły nie ma informacji o wystawianiu „zagrożeń”, jedynie informacja, iż rodzic powinien zostać poinformowany o proponowanych ocenach na miesiąc przed wystawianiem ocen na półrocze. Jest zdanie „ocena może ulec zmianie”. Uważam, że to absolutnie niedopuszczalne w przypadku zmiany oceny z dopuszczającej na niedostateczną. Natomiast w przypadku innych ocen jest to jak najbardziej zrozumiałe, że ocena może ulec zmianie (z gorszej na lepszą lub odwrotnie, ale nie w przypadku „zagrożenia”. Zamierzam interweniować w szkole i proszę o objaśnienie strony prawnej tego zagadnienia, abym była przygotowana co do praw ucznia i rodzica w takiej sytuacji.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ocena niedostateczna na półrocze a termin powiadomienia rodzica

Informowanie o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych ucznia

Na wstępie zaznaczę, że w swej odpowiedzi powołuję się na przepisy ustawy, które mając pierwszeństwo, jednak należałoby również przeanalizować zapisy statutu szkoły pod kątem przedstawionego problemu.

 

Zgodnie z artykułem 44 g ustawy o systemie oświaty, który cytuje poniżej, istnieje obowiązek poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych z poszczególnych przedmiotów nauczanych w szkole. Artykuł ten w aktualnej wersji stanowi:

 

„Art. 44g. 1. Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca oddziału informują ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania, w terminie i formie określonych w statucie szkoły. (…).”

 

Zgodnie z nim przed zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia oraz wychowawca klasy informują ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych oraz ewentualnych zagrożeniach. Ponadto każda szkoła powinna mieć wewnątrzszkolny system oceniania w niej obowiązujący. Każdy rodzić ma prawo do zapoznania się z takim dokumentem, a każdy nauczyciel ma obowiązek taki dokument udostępnić. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce. Po zapoznaniu się z nim może Pani zgłosić do dyrektora szkoły uwagi, dlaczego nie była Pani informowana o problemach córki w nauce, dlaczego nie opracowano planu, jak dziecku pomóc.

 

Obowiązek nauczyciela informowania rodziców o przewidywanych ocenach ucznia

Nauczyciele mają obowiązek informowania ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego rocznych (semestralnych) ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, ale to nie oznacza, że przewidywana ocena nie może ulec zmianie, gdyż podczas całego miesiąca nauki wiele się jeszcze w elektronicznym dzienniku ucznia może zdarzyć. Trudno więc oczekiwać, by miesiąc przed zebraniem rady pedagogicznej przewidywana ocena nie mogła ulec zmianie. Miesiąc, o którym mowa powyżej, jest to okres dla ucznia, rodzica, nauczyciela na wprowadzenie i zrealizowanie planu naprawczego, by uczeń podciągnął się w nauce, wykazał inicjatywę do poprawy ocen. Niedopełnienie obowiązku poinformowania rodziców o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania lub brak dowodu, że taką informację rodzice uzyskali, może być przesłanką do zgłoszenia przez nich do dyrektora szkoły zastrzeżenia w sprawie ustalenia oceny niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

 

Jeżeli miałaby Pani następnie zastrzeżenia co do decyzji dyrektora, może Pani wystąpić do kuratora oświaty o zbadanie zaistniałej sytuacji. Jest to właściwie jedyne możliwe rozwiązanie, bowiem przepisy prawa nie regulują sytuacji, w której rodziców nie powiadomiono skutecznie o zagrożeniu oceną niedostateczną. Pierwszym krokiem jest więc zgłoszenie zastrzeżeń w sprawie ustalenia oceny niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny i wnioskowanie o egzamin poprawkowy.

 

Zastrzeżenia do rocznej oceny klasyfikacyjnej ucznia z danego przedmiotu

Art. 44n ustawy o systemie oświaty stanowi, że: „Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen.  Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1, zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, dyrektor szkoły powołuje komisję, która w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych. A w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. Ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 4, roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna”.

 

Dobro ucznia, współpraca szkoły z rodzicami

Jak powyższe ma się do Pani sytuacji? To, że córka nie otrzymała informacji o zagrożeniu oceną niedostateczną z danego przedmiotu, nie oznacza, że nie może teraz otrzymać oceny niedostatecznej, ale na korzyść Pani córki przemawia zasada średniej ważonej, więc jeśli z tej zasady wynika, że nie wychodzi w ostatecznym rozrachunku ocena niedostateczna, taka ocenie nie może być wystawiona. Na korzyść Pani córki przemawia również chęć podejścia do poprawienia oceny, co prawda, nie udało się jej poprawić na wyższą, ale samą chęć i zaangażowanie nauczyciel powinien wziąć pod uwagę przy wystawianiu oceny końcowej. Nauczyciel powinien mieć na względzie dobro ucznia, a można wywnioskować, że nauczyciel nie kieruje się obowiązującymi zasadami, bo być może ma jakieś prywatne, niezwiązane z nauką uwagi do ucznia czy nawet Pani i chce zrobić Państwu po złości. Ale to już Pani wie najlepiej, czy były jakieś sytuacje, które nauczyciel teraz ocenia. Statutu nie naruszono, bo poinformowano Panią i Pani córkę o proponowanej ocenie, ale jak sama nazwa wskazuje, to jedynie propozycja i nic nie stoi na przeszkodzie, aby ocenę zmieniono. Jednak biorąc pod uwagę zawarte przez Panią w pytaniu informacje, nie chodzi tutaj o statut tylko błędne wyliczenia zastosowane przez nauczyciela, które już są naruszeniem obowiązujących w szkole statutów i zasad oceniania. Informuje Pani, że jest zdanie ocena może ulec zmianie”. Skoro ocena może ulec zmianie, to nic nie stoi na przeszkodzie, czy na niższą czy wyższą. Nie można tego zapisu interpretować jedynie na korzyść ucznia. Proszę mieć też na uwadze, że nauczyciel musi się z tej oceny wytłumaczyć, więc wątpliwe jest, by wytłumaczył ważenie ocen na swoją korzyść, skoro liczby i sposób wyliczania oceny będą przemawiały na korzyść Pani córki.

 

Biorąc pod uwagę powyższe proponuje udanie się do nauczyciela a następnie do dyrektora i uzyskanie od nich uzasadnienia wystawionej oceny, biorąc pod uwagę ważenie ocen, która to zasada tak naprawdę jest jedyną przemawiającą na Pani korzyść okolicznością.

Masz problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • osiem minus pięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl