.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Niezgłoszona działalność gospodarcza

Autor: Elżbieta Jędruczyk • Opublikowane: 12.08.2011

Mam kontrolę skarbową za 2008 r. w związku z niezarejestrowaniem działalności gospodarczej. Sprzedawałam produkty jako pośrednik, ale nie wykazałam zysku, a jedynie stratę. Co mi grozi? Czy powinnam wynająć prawnika?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W Pani sytuacji zdecydowanie radziłabym wynająć osobę, która będzie Panią reprezentowała w postępowaniu (bądź też podpowie najkorzystniejszy sposób postępowania).

 

Niezarejestrowanie działalności gospodarczej wypełnia przesłanki co najmniej kilku wykroczeń lub czynów niedozwolonych, przede wszystkim, zgodnie z art. 601 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 1971 r. Nr 12, poz. 11 z późn. zm.) „kto wykonuje działalność gospodarczą bez wymaganego zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wpisu do rejestru działalności regulowanej lub bez wymaganej koncesji albo zezwolenia, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny”.

 

Zgodnie natomiast z art. 54 ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 1999 r. Nr 83, poz. 930 z późn. zm.):

 

§ 1. „Podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.

 

§ 2. Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie jest małej wartości, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.

 

§ 3. Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie nie przekracza ustawowego progu, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe”.

 

Zgodnie z art. 60 Kodeksu karnego skarbowego:

 

§ 1 „Kto wbrew obowiązkowi nie prowadzi księgi, podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych.

 

§ 2. Kto wbrew obowiązkowi nie przechowuje księgi w miejscu wykonywania działalności lub w miejscu wskazanym przez podatnika jako jego siedziba, przedstawicielstwo lub oddział, a jeżeli prowadzenie księgi zostało zlecone biuru rachunkowemu lub innemu uprawnionemu podmiotowi — w miejscu określonym w umowie z biurem rachunkowym lub w miejscu wskazanym przez kierownika jednostki, podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych. (…)

 

§ 4. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1-3 podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe”.

 

Zgodnie z art. 80 Kodeksu karnego skarbowego:

 

§ 1 „Kto wbrew obowiązkowi nie składa w terminie właściwemu organowi wymaganej informacji podatkowej, podlega karze grzywny do 120 stawek dziennych. (…)

 

§ 3. Jeżeli informację określoną w § 1 lub 2 złożono nieprawdziwą, sprawca podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych.

 

§ 4. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1-3

podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe”.

 

Dodatkowo w sprawie znajdą zastosowanie przepisy karne z ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 137, poz. 887 z późn. zm.) Zgodnie z art. 98 pkt 1 „kto, jako płatnik składek albo osoba obowiązana do działania w imieniu płatnika:

 

  1. nie dopełnia obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne w przewidzianym przepisami terminie,
  2. nie zgłasza wymaganych ustawą danych lub zgłasza nieprawdziwe dane albo udziela w tych sprawach nieprawdziwych wyjaśnień lub odmawia ich udzielenia,(...)
  3. nie prowadzi dokumentacji związanej z obliczaniem składek oraz z wypłatą świadczeń z ubezpieczeń społecznych,
  4. nie dopełnia obowiązku przesyłania deklaracji rozliczeniowych oraz imiennych raportów miesięcznych w przewidzianym terminie

     – podlega karze grzywny do 5000 złotych”.

 

Ponieważ wartość ewentualnego uszczuplenia będzie miała decydujące znaczenie dla ustalenia zakresu Pani ewentualnej odpowiedzialności (a przede wszystkim to, czy odpowiadała będzie Pani za przestępstwo, czy wykroczenie) – w Pani interesie jest ustalenie ewentualnej zaległości podatkowej w kwocie jak najniższej – czyli uwzględnienie wszelkich możliwych kosztów i ulg, jakie przysługiwały Pani za 2008 rok.

 

Być może na początek dobrym rozwiązaniem będzie znalezienie księgowego lub biura rachunkowego (ewentualnie doradcy podatkowego), którzy pomogliby w kontaktach z urzędem, założyli Pani księgę oraz sporządzili zaległe deklaracje ZUS i wyliczyli w sposób dla Pani korzystny wysokość zobowiązania podatkowego i zaległości w ZUS. Wyliczone ewentualne zaległości (nawet jeżeli okaże się , że sprzedawała Pani ze stratą, z pewnością będą zaległe składki ZUS) należy jak najszybciej uregulować wraz z odsetkami.

 

Nie wiem, na jakim konkretnie etapie jest sprawa w tej chwili (czy otrzymała Pani dopiero zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli, czy też trwa już postępowanie podatkowe) – może się jednak okazać, że doradca podatkowy lub biuro rachunkowe będzie w stanie pomóc na tyle, że dodatkowa pomoc prawnika nie będzie już potrzebna.

 

Jeżeli jednak okazałoby się, że w wyniku kontroli zostanie wszczęte postępowanie karne skarbowe, a zaproponowane Pani kary będą wysokie (w dużej mierze zależy to od podejścia urzędu) – zatrudnienie pełnomocnika może okazać się niezbędne.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • I plus dwa =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »