.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Jak uwolnić się od chorego psychicznie męża który nie chce się leczyć?

Mąż od 8 lat leczy się psychiatrycznie. Miał dwa epizody psychotyczne. Leczenie przebiegało za granicą. Jednak mąż wrócił do Polski. Wszystko jest w porządku kiedy bierze leki, ale kolejny raz zaprzestał przyjmowania leków. Jest arogancki, oskarża mnie cały czas, codziennie pije alkohol. Zaczyna przejawiać agresję wobec mnie i dzieci, bardziej psychiczną. Mamy dom, który został sfinansowany z mojego majątku osobistego (darowizna od rodziców), wymogli na mnie, aby ustanowić to współwłasnością. Posiada też działkę, która jest jego majątkiem osobistym. Mam upoważnienie do wniesienia działki do wspólnoty małżeńskiej, ale tego nie zrobiłam. Czy i jak mogę się  uwolnić od chorego psychicznie męża, tak aby nie zabrał mi domu? Nie może mieć również praw do dzieci, bo nie wyobrażam sobie jego opieki nad dziećmi w momencie, kiedy nadużywać alkoholu i w dodatku nie myśli normalnie. Dowody, jakie posiadam to zeznania jego siostry oraz dokumentacja medyczna w języku duńskim. Jakie kroki powinnam podjąć? Czy możliwe jest uwolnienie się od chorego psychicznie męża, który nie chce się leczyć?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Jak uwolnić się od chorego psychicznie męża który nie chce się leczyć?

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zwanego dalej K.r.io., przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.

Rozdzielność majątkowa z chorującym mężem

Problemem na pewno jest współwłasność nieruchomości gruntowej, na której wybudowany jest dom. Mając na uwadze, iż dysponuje Pani upoważnieniem do rozszerzenia wspólności majątkowej o jego nieruchomość gruntową (niezabudowaną), zasadne byłoby z tego upoważnienia skorzystać celem następczego wystąpienia o rozwód, względnie o ustanowienie przymusowej rozdzielności majątkowej i przeprowadzenia podziału majątku. Musi Pani bowiem mieć świadomość, że nie tylko na drodze rozwodu może Pani uzyskać rozdzielność majątkową, ale także na drodze przymusowej, tj. wyrokiem sądowym. 

 

Powyższe wynika z treści art. 52 K.r.io., zgodnie z którym z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej. Ustawa nie definiuje pojęcia „ważne powody”. Przez ważne powody, dające podstawę do ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej, zwykło się rozumieć – ogólnie mówiąc – wytworzenie się takiej sytuacji, która w konkretnych okolicznościach faktycznych powoduje, że dalsze trwanie wspólności majątkowej między małżonkami pociąga za sobą naruszenie lub poważne zagrożenie interesu majątkowego jednego z małżonków i z reguły także dobra rodziny (bo. m.in. J. Piątowski: Stosunki majątkowe…, s. 140; J. Winiarz: Małżeńskie stosunki majątkowe, s. 84).

 

Pozwolę sobie przytoczyć pogląd wyrażony przez komentatorów, którzy wskazują, iż „w judykaturze Sądu Najwyższego wskazano, że ważne powody to sytuacja pociągająca za sobą naruszenie lub poważne zagrożenie interesu majątkowego jednego z małżonków i z reguły także dobra rodziny oraz wynikająca z nieporozumień małżeńskich utrata zdolności do wykonywanie zarządu majątkiem wspólnym (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 31 stycznia 2003 r., IV CKN 1710/00, LexPolonica nr 377918 oraz wyrok SN z dnia 7 grudnia 2000 r., II CKN 401/00, LexPolonica nr 2440302). Tymi ważnymi powodami mogą być także w szczególności: okoliczność, że małżonkowie żyją w rozłączeniu (separacja faktyczna), trwonienie majątku, alkoholizm, narkomania, hazard, uporczywy brak przyczyniania się do zaspokojenia potrzeb rodziny, uporczywe dokonywanie szczególnie ryzykownych operacji finansowych zagrażających materialnym podstawom bytu rodziny”.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Opieka nad dziećmi a choroba męża

Jeżeli chodzi o dzieci, to musi mieć Pani świadomość, że w sprawie o rozwód musi Pani wykazać chorobę męża, która zagraża nie tylko jemu, ale także dzieciom, co z kolei powoduje, że winna Pani wystąpić do pozbawienie go władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi. 

 

Zgodnie z art. 111 § 1 K.r.io. „jeżeli władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody albo jeżeli rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej lub w sposób rażący zaniedbują swe obowiązki względem dziecka, sąd opiekuńczy pozbawi rodziców władzy rodzicielskiej. Pozbawienie władzy rodzicielskiej może być orzeczone także w stosunku do jednego z rodziców”.

 

Mając na uwadze powyższą treść przepisu, należy zastanowić się, jakie obowiązki względem dzieci ma rodzic. Wyraźnie podkreślić należy bowiem, że jedną z przesłanek pozbawiania władzy rodzicielskiej jest rażące zaniedbywanie swoich obowiązków względem dzieci.

Obowiązek kontaktu rodziców i dzieci

W pierwszej kolejności każdy rodzic zobowiązany jest do szacunku i wspierania dziecka (art. 87 K.r.io.). Władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw. (art. 95 § 1 K.r.io.). Istotne jest jednak, aby władza rodzicielska była wykonywana zgodnie z dobrem dziecka i interesem społecznym. Władza obejmuje jednak nie tylko element wychowawczy, ale także zarządczy, odnoszący się do majątku dziecka. Rodzice wychowują dziecko pozostające pod ich władzą rodzicielską i kierują nim. Obowiązani są troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i przygotowywać je należycie do pracy dla dobra społeczeństwa odpowiednio do jego uzdolnień. (art. 96 § 1 K.r.io.). Rodzice obowiązani są sprawować z należytą starannością zarząd majątkiem dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską (art. 101 § 1 K.r.io.). Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów.

 

Czy posiada Pani dowody na uzależnienie ojca dzieci od alkoholu, przemoc i odstawienie leków? Czy są jacyś świadkiem, którzy mogliby to potwierdzić?

 

Dokumenty w języku duńskim na pewno należałoby przetłumaczyć przez tłumacza przysięgłego. 

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Marek Gola

Radca prawny, doktorant w Katedrze Prawa Karnego Procesowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, zdał aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Specjalizuje się w szczególności w prawie karnym materialnym i procesowym, bliskie jest mu też prawo pracy, prawo rodzinne oraz prawo handlowe. Udzielił już ponad 2000 porad prawnych, pomagając osobom pokrzywdzonym przez nieuczciwych pracodawców, a także tym, w których życie (nie zawsze słusznie) wtargnęła policja i prokuratura.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VI plus III =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu