Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Obowiązek dołączenia instrukcji obsługi po polsku do towarów

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 08.07.2014

Instrukcje obsługi dołączane do towarów sprzedawanych konsumentom na terytorium Polski powinny być sporządzone w języku polskim. Obowiązek ten ustanawia kilka aktów prawnych, z których niektóre mogą dotyczyć tylko wybranych rodzajów towarów.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Konsument dokonujący zakupu towaru powinien mieć możliwość swobodnego z niego korzystania w pełny sposób, co oznacza, że do towaru o skomplikowanym sposobie działania powinna być dołączona instrukcja obsługi. Zgodnie z art. 7 i 7a ustawy o języku polskim1 w obrocie z udziałem konsumentów, jeżeli sprzedaż dokonywana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jednocześnie:

 

1) konsument ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w chwili zawarcia umowy oraz

2) umowa ma być wykonana lub wykonywana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

– instrukcja obsługi powinna być sporządzona w języku polskim.

 

Zgodnie z definicją zawartą w art. 221 Kodeksu cywilnego2 za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

Należy zaznaczyć jednak, że nie wymagają opisu w języku polskim instrukcje obsługi oraz informacje o właściwościach towarów, jeżeli są wyrażone w powszechnie zrozumiałej formie graficznej, np. w postaci piktogramów (jeżeli jednak formie graficznej towarzyszy opis, to opis ten powinien być sporządzony w języku polskim).

 

Ustawa o języku polskim nie jest jedynym aktem prawnym, który nakłada obowiązek dołączania do towaru sprzedawanego konsumentom instrukcji obsługi w języku polskim. Obliguje do tego sprzedawcę również ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej3. Zgodnie z art. 3 ust. 5-6 wskazanej wyżej ustawy sprzedawca jest obowiązany wydać kupującemu wraz z towarem konsumpcyjnym instrukcje obsługi, które powinny być sporządzone w języku polskim lub, o ile rodzaj informacji na to pozwala, w powszechnie zrozumiałej formie graficznej (wymogu używania języka polskiego nie stosuje się do nazw własnych, znaków towarowych, nazw handlowych, oznaczeń pochodzenia towarów oraz zwyczajowo stosowanej terminologii naukowej i technicznej).

 

Ponadto obowiązki w zakresie dołączania do wyrobów instrukcji w języku polskim mogą nakładać akty prawne regulujące poszczególne ściśle określone rodzaje wyrobów. Tak jest np. w przypadku zabawek, w stosunku do których obowiązek dołączenia instrukcji użytkowania oraz informacji dotyczących bezpieczeństwa sformułowanych w języku polskim, nakłada na producenta lub importera § 5 ust. 5 rozporządzenia w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek4, wydanego na podstawie art. 9 ustawy o systemie oceny zgodności5. Należy zaznaczyć, że w tym przypadku obowiązek sporządzenia instrukcji nie sprowadza się tylko do obrotu z udziałem konsumentów. Instrukcja obsługi po polsku powinna być dołączona do tego wyrobu przez producenta lub importera przed wprowadzeniem towaru do obrotu, niezależnie od tego komu zabawka będzie sprzedana.

 

 

__________________________________

1 Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 224, z późn. zm.)

2 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121)

3 Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176, z późn. zm.)

4 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. z 2011 r. Nr 83, poz. 454, z późn. zm.)

5 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935, z późn. zm.)


Stan prawny obowiązujący na dzień 08.07.2014


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki