.
Mamy 12 503 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dokumentowanie zakupów od ludności - skup złomu

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 06.06.2014

Prowadzę skup złomu. Po ostatniej kontroli zarzuca mi się nieprawidłowości w dokumentowaniu zakupów od ludności. Ewidencję sprzedających prowadziłem na imiennych dowodach skupu i dowodach wewnętrznych (data, opis odpadu, podpis sprzedającego). Zapisywałem ludzi znanych mi wcześniej, ale oni nie posiadają dokumentów (bezdomni). Jak to wygląda zgodnie z prawem? Poprzednie kontrole były bez zarzutu.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pyta Pan o podatkowe obowiązki związane z dokumentowaniem zakupów od ludności. Spieszę wyjaśnić, jak sprawa wygląda.

 

Zgodnie z § 14 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z dnia 29 sierpnia 2003 r.) „na udokumentowanie zapisów w księdze, dotyczących zakupu od ludności odpadów poużytkowych, stanowiących surowce wtórne, z wyłączeniem zakupu (skupu) metali nieżelaznych oraz przeznaczonych na złom samochodów i ich części składowych; mogą być sporządzone dokumenty zaopatrzone w:

 

  1. datę i podpisy osób, które bezpośrednio dokonały wydatków (dowody wewnętrzne) oraz
  2. określające: przy zakupie – nazwę towaru oraz ilość, cenę jednostkową i wartość, a w innych przypadkach – przedmiot operacji gospodarczych i wysokość kosztu (wydatku)”.

 

Przy metalach nieżelaznych oraz przeznaczonych na złom samochodach i ich części składowych konieczne jest ponad powyższe uzupełnienie dokumentu o numer (lub w inny sposób oznaczenie umożliwiające powiązanie dowodu z zapisami księgowymi dokonanymi na jego podstawie) oraz:

 

  1. „wiarygodne określenie wystawcy lub wskazanie stron (nazwę i adresy) uczestniczących w operacji gospodarczej, której dowód dotyczy,
  2. datę wystawienia dowodu oraz datę lub okres dokonania operacji gospodarczej, której dowód dotyczy, z tym że jeżeli data dokonania operacji gospodarczej odpowiada dacie wystawienia dowodu, wystarcza podanie jednej daty,
  3. przedmiot operacji gospodarczej i jego wartość oraz ilościowe określenie, jeżeli przedmiot operacji jest wymierny w jednostkach naturalnych,
  4. podpisy osób uprawnionych do prawidłowego udokumentowania operacji gospodarczych”.

 

Na marginesie zauważę, że nieobowiązująca już ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach w art. 43a ust. 1 i ust. 2 zakładała, że posiadacz odpadów prowadzący punkt zbierania odpadów metali jest obowiązany, przy przyjmowaniu tych odpadów od osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami, do wypełniania formularza przyjęcia odpadów metali w dwóch egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla przekazującego i dla przyjmującego odpady.

 

Formularz ten powinien zawierać w szczególności:

 

  1. określenie rodzaju odpadów, rodzaju produktu, z którego powstał odpad, oraz źródło pochodzenia;
  2. imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby przekazującej odpady.

 

Posiadacz odpadów prowadzący punkt zbierania odpadów metali jest obowiązany odmówić przyjęcia odpadów metali w przypadku, gdy osoba przekazująca te odpady odmawia okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.

 

Wzór formularza określił Minister Środowiska (Rozporządzenie z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru formularza przyjęcia odpadów metali, Dz. U. z 2004 r. Nr 197, poz. 2033).

 

Formularz ten, wypełniony, spełnia moim zdaniem również wszystkie wymogi, które stawiają przepisy podatkowe. Jest on jednak bardziej restrykcyjny, prawo podatkowe nie wymaga okazania dowodu osobistego ani nawet wpisywania jego numeru – wystarczy wskazanie stron (nazwa i adresy).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 8 minus 1 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »