.
Udzieliliśmy ponad 125,3 tys. porad prawnych i mamy 14 274 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Umowa sprzedaży serwisu internetowego

Sprzedaż serwisu internetowego wiąże się z zawarciem umowy mieszanej, tzn. zawierającej elementy różnych typów umów. Oprócz sprzedaży samego serwisu konieczne w większości przypadków będzie także przeniesienie majątkowych praw autorskich do utworów, które stanowią część serwisu oraz przeniesienie praw do domeny internetowej, pod którą serwis funkcjonuje.Umowa sprzedaży serwisu internetowego

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak bezpiecznie przeprowadzić transakcje sprzedaży serwisu internetowego?

Na serwis internetowy składać może się szereg elementów powiązanych ze sobą:

 

  1. rzeczy ruchome, takie jak serwer, nośniki danych, kopie zapasowe, egzemplarze utworów objętych prawami autorskimi,
  2. prawa autorskie,
  3. prawo do korzystania z domeny internetowej.

 

Jeżeli transakcja sprzedaży serwisu internetowego ma być przeprowadzona rzetelnie i w sposób bezpieczny dla wszystkich stron, należy sporządzić odpowiednią umowę, która będzie przenosić zarówno własność rzeczy ruchomych, majątkowe prawa autorskie, jak również zapewniać przelew wierzytelności oraz przejęcie długów wynikających z umowy o utrzymanie domeny internetowej.

Sprzedaż rzeczy ruchomych wchodzących w skład serwisu internetowego

Podstawą sprzedaży rzeczy ruchomych wchodzących w skład serwisu internetowego będzie art. 535 Kodeksu cywilnego1, zgodnie z którym sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy umówioną cenę. Umowa w tym zakresie powinna więc określać oprócz stron przedmiot sprzedaży oraz cenę i warunki jej zapłaty.

 

Z reguły każdy serwis internetowy zawiera treści, które mogą być przedmiotem ochrony prawnoautorskiej. W związku z tym umowa sprzedaży serwisu powinna zawierać również postanowienia o przekazaniu tych praw na rzecz kupującego, ze wskazaniem pól eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych2. Polami tymi wedle przywołanego wyżej przepisu są w szczególności:

 

  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  3. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

 

Oprócz postanowień umownych o przekazaniu majątkowych praw autorskich warto również zadbać o zapewnienie kupującemu prawa wykonywania zależnego prawa autorskiego w odniesieniu do utworów składających się na serwis internetowy, które umożliwia dokonywanie opracowań tych utworów, w szczególności tłumaczeń, przeróbek i adaptacji.

 

Serwisy internetowe funkcjonują w sieci internetowej pod postacią zbioru stron WWW dostępnych w określonym miejscu, zwanym domeną internetową (np. serwis ePorady24 znajduje się w domenie internetowej „eporady24.pl”). Korzystanie z domeny internetowej w większości przypadków jest płatne i może nastąpić na podstawie umowy z instytucją zarządzającą domenami. W przypadku domen „.pl” instytucją tą jest Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK). Umowę o korzystanie z domeny można zawrzeć bezpośrednio z NASK, bądź za pośrednictwem jednego z jej partnerów, którymi są w szczególności firmy oferujące również usługi hostingowe.

Sprzedaż serwisu internetowego wraz z prawem do korzystania z domeny internetowej

W przypadku sprzedaży serwisu internetowego transakcją przeważnie objęte jest również prawo do korzystania z domeny internetowej. W związku z tym w umowie sprzedaży serwisu konieczne jest zawarcie postanowień, w których sprzedający zobowiązuje się do dokonania przelewu (cesji) wierzytelności wynikających z umowy o korzystanie z domeny (czyli prawa do umieszczania w domenie własnych stron WWW), a kupujący do przejęcia długów z niej wynikających (obowiązek uiszczania opłaty za korzystanie z domeny). Sama cesja uprawnień do domeny dokonana może być przez przesłanie zgodnych oświadczeń woli do NASK lub jej partnera. Niektóre firmy hostingowe umożliwiają również bardzo prosty sposób dokonania cesji, poprzez użycie kodu authInfo – specjalnego kodu autoryzacyjnego umożliwiającego szybką zmianę drogą elektroniczną osoby uprawnionej do korzystania z domeny.

 

 

 

 

__________________

1 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.)

2 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.)


Masz podobny problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziewięć - 0 =

 

Nekrolog Izabela Nowacka-Marzeion

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu