Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zdalna praca z Polski dla firmy angielskiej

Autor: Elżbieta Jędruczyk • Opublikowane: 27.09.2015

Pracuję dla firmy mającej siedzibę w UK. Szef zgodził się, bym pracował zdalnie z Polski. Do siedziby firmy będę leciał maksymalnie co 2 tygodnie na jeden dzień. Wracam więc na stałe do Polski. Jak się rozliczać z podatków? Czy mogę płacić je tylko w Polsce?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Poruszony przez Pana temat obejmuje swoim zakresem dwie odrębne kwestie:

 

  1. kwestia podlegania ubezpieczeniom społecznym i odprowadzania składek (national insurance contribution) oraz
  2. kwestia podatku dochodowego.

 

W obu przypadkach zastosowanie będą miały regulacje międzynarodowe.

 

Pierwsza problematyka jest regulowana przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. U. L 200, 7.6.2004, p.1), oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. U. L 284, 30.10.2009, p. 1).

 

Rozporządzenia pozwalają ustalić, które ustawodawstwo (ustawodawstwo którego kraju) jest właściwe w konkretnym przypadku osoby, która z różnych względów „przemieszcza się” – na przykład wykonuje pracę w innym kraju unijnym.

 

Podstawową zasadą jest, że dana osoba w danym momencie podlega ustawodawstwu tylko jednego państwa członkowskiego – oznacza to, że nie będzie miała miejsca sytuacja, w której osoba uzyskująca jednocześnie przychody z kilku tytułów (na przykład wykonywania umowy o pracę w Wielkiej Brytanii oraz działalności gospodarczej w Polsce) podlegała będzie ubezpieczeniom społecznym w części w Wielkiej Brytanii, a w części w Polsce. Nie może mieć również miejsca sytuacja, w której o składki „upomną się” dwa kraje – kraj zamieszkania (w Pana przypadku Polska) oraz kraj źródła przychodu (w tym przypadku Wielka Brytania).

 

W Pana sytuacji analiza obowiązujących regulacji prowadzi do wniosku zgodnego z opinią przedstawioną Panu przez stronę angielską – a mianowicie ubezpieczeniom społecznym podlegałby Pan w dalszym ciągu w Wielkiej Brytanii.

 

Podstawą prawną byłby w tym przypadku art. 11 ust. 2 rozporządzenia nr 883, na którego mocy „osoba wykonująca w Państwie Członkowskim pracę najemną lub pracę na własny rachunek podlega ustawodawstwu tego Państwa Członkowskiego. W przypadku osoby wykonującej działalność jako pracownik najemny w państwie członkowskim w imieniu pracodawcy, który normalnie prowadzi tam swą działalność, a która jest delegowana przez tego pracodawcę do innego państwa członkowskiego do wykonywania pracy w imieniu tego pracodawcy, nadal podlega ustawodawstwu pierwszego państwa członkowskiego, pod warunkiem że przewidywany czas takiej pracy nie przekracza 24 miesięcy i że osoba ta nie jest wysłana, by zastąpić inną delegowaną osobę”.

 

Jeżeli okres „oddelegowania” byłby dłuższy niż 24 miesiące (jest tu pewna niezgodność pomiędzy Pana opisem sytuacji oraz wypowiedzią pracodawcy) – wchodziłby w grę zapis art. 13 rozporządzenia, zgodnie z którym „osoba, która normalnie wykonuje pracę najemną w dwóch lub więcej państwach członkowskich, podlega ustawodawstwu państwa członkowskiego, w którym ma miejsce zamieszkania, jeżeli wykonuje znaczną część pracy w tym państwie członkowskim”. W mojej ocenie w tym przypadku warunek ten byłby spełniony (aczkolwiek jest to oczywiście sprawa uznaniowa), a zatem podlegałby Pan ustawodawstwu polskiemu.

 

W zakresie podatku dochodowego podstawową kwestią jest ustalenie, w którym kraju obejmowałby Pana tzw. ograniczony obowiązek podatkowy (wyłącznie od dochodów uzyskanych na jego terytorium), w którym natomiast nieograniczony obowiązek podatkowy (od całości dochodów). Zastosowanie w tym przypadku ma stosowna umowa międzynarodowa – wydaje się jednak, że w przedstawionej przez Pana sytuacji nie byłoby raczej wątpliwości co do tego, że nieograniczonym obowiązkiem podatkowym od dnia przeprowadzki podlegałby Pan w Polsce (zakładam przy tym, że to w Polsce mieści się Pana „ośrodek interesów życiowych” – miejsce zamieszkania, rodzina etc.).

 

Konsekwencją objęcia w Polsce nieograniczonym obowiązkiem podatkowym jest – tak jak wspomniano również w dołączone przez Pana opinii – konieczność wykazania w Polsce całości dochodów, w Wielkiej Brytanii natomiast wyłącznie dochodów z uzyskanych ze źródła położonego na jej terytorium.

 

Zgodnie z artykułem 14 Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych, podpisanej w Londynie dnia 20 lipca 2006 r. „dochody, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie otrzymuje za pracę najemną, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że praca wykonywana jest w drugim Umawiającym się Państwie. Jeżeli praca jest tam wykonywana, to otrzymywane za nią wynagrodzenie może być opodatkowane w tym drugim Państwie”. Nadmieniam, że od cytowanej reguły istnieją pewne wyjątki, nie mają one jednak zastosowania w Pana przypadku.

 

Analiza regulacji prowadzi zatem do konkluzji, że – tak jak wskazano w opinii strony angielskiej – wynagrodzenie Pana podlegałoby opodatkowaniu w Polsce, w Anglii mogłoby być opodatkowane wyłącznie w zakresie, w jakim praca jest tam wykonywana.

 

W Polsce wykazać należy całość dochodów – dochody podlegające opodatkowaniu w Wielkiej Brytanii będą wyłączone z opodatkowania (tzw. metoda wyłączenia z progresją).

 

Proszę przy tym zwrócić uwagę, że od uzyskanych dochodów winny być odprowadzane w Polsce zaliczki na podatek dochodowy – bądź to przez płatnika, bądź to przez samego podatnika. Jeżeli pracodawca nie będzie w Polsce płatnikiem podatku (najbardziej prawdopodobna wersja), wtedy na mocy art. 44. ust. 1a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych to podatnik osiągający dochody bez pośrednictwa płatnika między innymi ze stosunku pracy z zagranicy byłby obowiązany (bez wezwania urzędu) wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy.

 

Oznacza to, że w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód był uzyskany, a za grudzień – w terminie złożenia zeznania podatkowego, należałoby wpłacać zaliczki miesięczne, stosując do uzyskanego dochodu najniższą stawkę podatkową określoną w skali obowiązującej na dany rok. Za dochód uważa się przy tym uzyskane w ciągu miesiąca przychody po odliczeniu miesięcznych kosztów uzyskania w wysokości określonej w art. 22 ust. 2 lub 9 (zryczałtowane koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy) oraz zapłaconych w danym miesiącu składek na ubezpieczenia społeczne podlegających odliczeniu. Przy obliczaniu zaliczki podatnik może stosować wyższą stawkę podatkową (może to być korzystne w przypadku stosunkowo wysokich dochodów).

 

Podobne zasady dotyczą składek na ubezpieczenia społeczne (jeżeli byłyby należne w Polsce); wtedy co do zasady składki rozlicza i odprowadza pracodawca, możliwe jest jednak umowne przejęcie jego obowiązków przez pracownika.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 - 6 =

»Podobne materiały

Praca wspólnika spółki jawnej w Niemczech, opodatkowanie zysków

W spółce jawnej jest dwóch wspólników, podział zysków w proporcji 50-50. Spółka podpisała kontrakt z niemiecką firmą w zakresie świadczenia usług programistycznych na miejscu u klienta. Ja świadczę usługi w siedzibie klienta, natomiast mój wspólnik przebywa w Polsce. Mój pobyt w Niemczech będzie dłu

 

Usługi elektroniczne na rzecz osób fizycznych spoza Unii Europejskiej

Chcę świadczyć usługi elektroniczne na rzecz osób fizycznych spoza Unii Europejskiej nieprowadzących działalności gospodarczej. Czy świadcząc tego typu usługi, muszę się rejestrować w każdym kraju poza terytorium Unii Europejskiej?

 

Praca w Hongkongu a podatki w Polsce

Od przyszłego miesiąca zaczynam pracę w Chinach, będę zatrudniony w Hongkongu. Do Polski będę przyjeżdżał tylko na dwutygodniowy urlop, więc będę poza krajem zdecydowanie więcej niż 180 dni w roku. Czy będę musiał płacić w Polsce jakieś podatki?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »