Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zakup mieszkania bez udziału męża

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 04.01.2016

Czy żona może kupić mieszkanie za pieniądze podarowane jej przez syna bez udziału męża? Nie chodzi w tym wypadku o jego zgodę, ale o fakt, że nie będzie mógł uczestniczyć we wszystkich formalnościach związanych z kupnem (np. przy podpisywaniu umowy przedwstępnej z deweloperem). Chciałabym sama to załatwić bez angażowania męża. Jeżeli syn przeleje mi pieniądze na moje konto, czy będę mogła nimi dysponować bez udziału męża?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kwestie przynależności przedmiotów majątkowych (ruchomości, nieruchomości) do majątków osobistych bądź wspólnego małżonków są uregulowane w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczy (K.r.o.).

 

Stosownie do art. 31 § 1 K.r.o. – z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny).

 

Do majątku wspólnego należą w szczególności:

 

 1. pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków,
 2. dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków,
 3. środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków,
 4. kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

 

Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

 

Zgodnie z art. 33 tej ustawy – „do majątku osobistego każdego z małżonków należą:

 

 1. przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej,
 2. przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił,
 3. prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom,
 4. przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków,
 5. prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie,
 6. przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość,
 7. wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków,
 8. przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków,
 9. prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy,
 10. przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

 

Z Pani opisu wynika, iż wspomniane pieniądze wejdą do Pani majątku osobistego z uwagi na to, że otrzyma je Pani w darowiźnie od syna. Dzięki temu pieniądze te będą w 100% Pani i nie wejdą do majątku wspólnego małżeńskiego. Tym samym będzie Pani mogła być samodzielnie stroną umowy kupna, czy też umowy przedwstępnej. Podpis pod umową ani nawet obecność Pani męża nie będzie wówczas wymagana.

 

Jednakże w prawie występuje domniemanie, że przedmiot majątkowy nabyty w trakcie trwania małżeństwa wchodzi do majątku wspólnego małżonków (pod warunkiem że pozostają we wspólności majątkowej). Sama okoliczność, że żona jest jedyną stroną umowy sprzedaży i jedynym właścicielem ujawnionym w księdze wieczystej, nie niweczy jeszcze domniemania, że nieruchomość jest współwłasnością małżonków. Dlatego jeżeli zależy Pani, aby zakupiona nieruchomość weszła tylko do Pani majątku osobistego, to w akcie notarialnym należy dopilnować, żeby notariusz zamieścił wzmiankę, iż pieniądze na zakup nieruchomości pochodziły z Pani majątku osobistego. Dopiero taki zapis spowoduje, że nowo kupione mieszkanie nie wejdzie do majątku wspólnego małżonków. Warto o tym pamiętać, np. w razie rozwodu, bowiem taka nieruchomość nie podlega podziałowi i zostaje przy właścicielu, czyli przy Pani.

 

Co się tyczy samej darowizny. Zgodnie z prawem umowa darowizny powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Gdy umowa darowizny zostaje zawarta bez zachowania tej formy, staje się ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione. Oznacza to, że darowizny pieniężnej można dokonać bez sporządzania aktu notarialnego, o ile pieniądze zostaną Pani faktycznie przekazane przez syna.

 

Darowizna zostaje więc zawarta z chwilą jej wykonania, a więc z chwilą przekazania kwoty pieniężnej. W przypadku członków najbliższej rodziny warto przekazać darowiznę na rachunek bankowy, aby w ten sposób uzyskać zwolnienie od podatku.

 

Zgodnie bowiem z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli spełnią oni następujące warunki:

 

 • przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę 9637 zł;
 • nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych zostanie zgłoszone właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego;
 • otrzymanie darowizny zostanie udokumentowane dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 4 plus dwa =

»Podobne materiały

Procedury likwidacji działalności gospodarczej

Od 2003 r. mąż prowadzi działalność gospodarczą. Jednak przez ostatnie dwa lata zaczął zaniedbywać swoje obowiązki i nadużywać alkoholu. Obawiam się poważnych konsekwencji w razie kontroli urzędu skarbowego. Martwię się także o przyszłość naszych dzieci. Czy likwidacja firmy uchroni nas przed ewentu

 

Dociągnięcie do nieruchomości wody i kanalizacji a współwłasność

Jestem współwłaścicielem nieruchomości – posiadam udział 20/471 części dzałki i 1/9 budynku mieszkalnego (lokal dwuizbowy). Chciałbym doprowadzić z ulicy wodę i kanalizację do budynku, jednak pozostali współwłaściciele nie wyrażają na to zgody. Istniejące przyłącza nie nadają się do włączenia

 

Przystanek autobusu szkolnego w pobliżu domu

Jakiś czas temu przeprowadziłem się na nieduże osiedle. Przy granicy mojej działki, na drodze gminnej, od kilku dni zatrzymuje się autobus szkolny (wcześniej przystanek był zlokalizowany gdzie indziej – wójt przeniósł go bez pytania mnie o opinię). Dzieci, które na niego czekają, bawią się tuż

 

Usprawiedliwienie nieobecności świadka na rozprawie

Jak napisać usprawiedliwienie nieobecności świadka na rozprawie? Przyczyną jest opieka nad dzieckiem.

 

Przywłaszczenie pieniędzy

Pracownik banku popełnił błąd. Na moim koncie miała zostać zaksięgowana kwota 800 euro jako wypłata. Tymczasem zaksięgowano tę kwotę jako wpłatę. Tego samego dnia wybrałem z bankomatu 1600 euro. Dzisiaj dostałem wezwanie na komendę w charakterze świadka w sprawie o przywłaszczeni

 

Prowadzenie pojazdów przed uprawomocnieniem wyroku

Mój mąż został złapany na prowadzeniu ciężarówki po spożyciu alkoholu, miał 0,19 w wydychanym powietrzu. Pracuje jako zawodowy kierowca. Zostały mu zabrane prawo jazdy na wszystkie kategorie na 10 miesięcy i otrzymał grzywnę. Wnieśliśmy sprzeciw od wyroku nakazowego i sąd orzekł zakaz prowadzenia po

 

Literówka w nazwisku rodziców

Moi teściowie mieli różne nazwiska, co wynikało z błędu pisarskiego, literówki (nazwijmy je A i A2). Dwoje ich dzieci nosi nazwisko A, a troje A2. Teściowie zmarli. Mamy do przyjęcia po nich spadek z tytułu mienia zabużańskiego. Czy dzieci różniące się nazwiskami otrzymają majątek? Jeśli nie, jak ro

 

Wysokość świadczenia kompensacyjnego nauczyciela

Jestem nauczycielką z 35-letnim stażem pracy (34 lata w szkolnictwie), mam 56 lat. Zamierzam wystąpić z wnioskiem o uzyskanie świadczenia kompensacyjnego od września b.r. Wiem, że warunkiem jego uzyskania jest wypowiedzenie umowy o pracę. Jednak chciałabym wcześniej mieć pewność, że to świadczenie u

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »