Mamy 11 432 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Uprawnienia do kierowania pojazdami a renta socjalna

Autor: Małgorzata Zegarowicz-Sobuń • Opublikowane: 17.01.2018

Jestem rencistą socjalnym, inwalidą pierwszej grupy niezdolnym do pracy i samodzielnej egzystencji. Chciałbym zarejestrować i ubezpieczyć na siebie skuter kategorii AM. Ewentualnie zdać egzamin na prawo jazdy kategorii A2 (skuter z automatyczną przekładnią CVT) lub B. Jeśli zwrócę się do odpowiedniego dla mojego miejsca zamieszkania Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w celu przeprowadzenia odpowiednich badań lekarskich uprawniających mnie do prowadzenia pojazdów mechanicznych wymienionych kategorii i przejdę je pozytywnie, czy ZUS może pozbawić mnie renty socjalnej?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ustawa o rencie socjalnej z dnia 27 czerwca 2003 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 982 z późn. zm.) rozstrzyga kwestię uprawnień oraz przebieg postępowania w sprawie przyznania renty. I tak, renta socjalna przysługuje osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało:

 

  1. przed ukończeniem 18. roku życia;
  2. w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej – przed ukończeniem 25. roku życia;
  3. w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

 

Ustalenia całkowitej niezdolności do pracy i przewidywanego okresu jej trwania dokonuje lekarz orzecznik ZUS lub komisja lekarska na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1440 z późn. zm), w myśl której za całkowicie niezdolną do pracy uważa się osobę, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy.

 

Renta socjalna nie przysługuje osobie uprawnionej do emerytury, uposażenia w stanie spoczynku, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty inwalidzkiej lub pobierającej świadczenie o charakterze rentowym z instytucji zagranicznych, renty strukturalnej, a także osobie uprawnionej do zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także osobie będącej właścicielem lub posiadaczem (samoistnym lub zależnym) nieruchomości rolnej w rozumieniu Kodeksu cywilnego o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 5 ha przeliczeniowych. Osobie będącej współwłaścicielem nieruchomości rolnej nie przysługuje renta socjalna, jeśli udział tej osoby przekracza 5 ha przeliczeniowych.

 

Mając na uwadze powyższe, katalog wyłączeń nie wspomina nic na temat uprawnień do kierowania pojazdami.

 

Prawo do renty socjalnej ulega zawieszeniu w przypadku osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, tj. z tytułu pracy wykonywanej w ramach stosunku pracy, nakładczej, umowy zlecenia i umowy agencyjnej oraz współpracy przy wykonywaniu jednej z tych umów, wykonywania pracy w ramach umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia oraz współpracy przy wykonywaniu tej umowy, a także wykonywania pracy na podstawie: umowy zlecenia, umowy agencyjnej, innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy o zleceniu, umowy o dzieło, jeżeli umowę taką uprawniony do renty socjalnej zawarł z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy (zawartej z innym podmiotem) wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy, prowadzenia pozarolniczej działalności oraz współpracy przy jej wykonywaniu, wykonywania pracy w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych, odpłatnego świadczenia pracy, na podstawie skierowania do pracy, w czasie kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania (o ile przysługuje renta w wysokości 50% renty socjalnej) oraz pobierania stypendium sportowego.

 

Renta socjalna ulega także zawieszeniu w przypadku osiągania przychodu z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, opodatkowanych na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne; a także w razie osiągania za granicą przychodu z powyżej wymienionych tytułów.

 

Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, iż posiadanie orzeczonego stopnia niepełnosprawności, zaliczenie do grupy inwalidzkiej nie jest przesłanką odmowy przyznania renty socjalnej. Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o uzyskanie prawa jazdy, a prawo o ruchu drogowym zawiera szereg uprawnień dla osób niepełnosprawnych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoba niepełnosprawna pod względem fizycznym może być kierującym, jeżeli w wyniku badania lekarskiego nie stwierdzono przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem. Decyduje o tym lekarz uprawniony do przeprowadzania badań lekarskich kandydatów na kierowców – badań psychologicznych, okulistycznych, laryngologicznych i neurologicznych. Oczywistym jest, że zakres badań zależeć będzie od rodzaju niepełnosprawności. Prawo jazdy również może zawierać przypisane do danej osoby kody ograniczeń w kierowaniu pojazdami.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • III + VIII =

»Podobne materiały

Amputacja kończyny dolnej a uprawnienia chorego

U mojej mamy przeszło miesiąc temu konieczna była amputacja kończyny dolnej. Mama ma 69 lat, mieszka tylko ze swoją córką, a moją siostrą. Do szpitala ma 40 km, a do ośrodka zdrowia – 20 km. Co należy jej się w ramach NFZ? Czy ma prawo do opiekuna lub rehabilitanta? Czy moż

 

Kontynuacja stopnia niepełnosprawności

Tata ubiegał się o kontynuację stopnia niepełnosprawności – umiarkowanego (miał ważną decyzję na lata 2012–2014) i niestety nie dostał przedłużenia, mimo przesłanek zdrowotnych. Otrzymał stopień lekki, a nie umiarkowany. Odwoływaliśmy się do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o nie

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »