.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Tablica rejestracyjna za przednią szybą - braku możliwości montażu z przodu samochodu

Autor: Filip Syrkiewicz • Opublikowane: 04.02.2021 • Zaktualizowane: 04.02.2021

Mam kilka pytań dotyczących dopuszczenia pojazdów do ruchu drogowego. Od 3 miesięcy jestem posiadaczem auta sprowadzonego z USA (w 2018 r.), który jest trochę nietypowy. Samochód nie posiada z przodu typowego miejsca na tablicę rejestracyjną. Obecnie mam ją włożoną za przednią szybę – jest to tablica skrócona (mała). Chciałbym wiedzieć, czy mogę ją wozić za przednią szybą, skoro auto nie posiada przedniego zderzaka przystosowanego do zamontowania rejestracji. Jeżeli z tyłu „długa” rejestracja się mieści, czy mimo to mogę mieć te małe tablice, czy będę musiał je wymienić? Miałem tego samego dnia dwie kontrole drogowe i funkcjonariusze mieli odmienny pogląd na taki stan rzeczy. Pierwszy patrol zagroził, że jeśli nie będę miał tablicy z przodu, tylko rejestracja będzie za szybą to nie mam prawa poruszać się tym samochodem. Drugi patrol przyznał mi połowicznie rację: faktycznie nie jest jasne, jak tablica z przodu ma być zamontowana, w odróżnieniu od jednoznacznych przepisów co do umiejscowienia tablicy z tyłu pojazdu. Proszę o rozstrzygnięcie tego zagadnienia! Nie chciałbym zostać pozbawiony możliwości poruszania się tym autem. Czy rzeczywiście może mi zostać odebrany dowód rejestracyjny? Mam świadomość, że gdybym dokupił odpowiednie zaczepy, dałoby się tę tablicę zamontować z przodu, ale to zwyczajnie szpeciłoby samochód, czy zatem mógłbym tablicę wozić za przednią szybą obok naklejki rejestracyjnej?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Tablica rejestracyjna za przednią szybą - braku możliwości montażu z przodu samochodu

Nowy wariant tablic rejestracyjnych

Nowy wariant tablic rejestracyjnych dedykowanych dla pojazdów posiadających zmniejszone wymiary miejsca konstrukcyjnie przeznaczonego do umieszczenia tablicy rejestracyjnej wprowadzono w § 27 ust. 1 pkt. 1 lit. b rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. poz. 2355 z późn. zm.). Brzmienie tego przepisu nie pozostawia wątpliwości, że wyłącznym zastosowaniem tablicy rejestracyjnej o zmniejszonym rozmiarze jest oznakowanie pojazdu, którego cechy konstrukcyjne uniemożliwiają lub utrudniają umieszczenie jednorzędowej tablicy zwykłej. W tej hipotezie mieszczą się w szczególności samochody, które posiadają zmniejszoną przestrzeń do mocowania tablicy, wymuszającą wymianę elementów konstrukcyjnych (zderzaka, klapy bagażnika itp.) lub odkształcenie nośnika.

 

Mając na uwadze kategoryczny charakter omawianej normy, w trybie art. 50 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) organy mogą odbierać od wnioskodawców oświadczenia o spełnianiu przez pojazd kryteriów określonych w art. 27 ust. 1 pkt. 1 lit. b rozporządzenia pod rygorem odpowiedzialności za składanie nieprawdziwych wyjaśnień.

 

Małe tablice rejestracyjne – o skróconym rozmiarze

Z wyjątkiem rejestracji pojazdów podlegających oznakowaniu tylko z jednej strony, organ wydaje dwie tablice rejestracyjne tego samego rodzaju. Z tych względów w przypadku, gdy cechy konstrukcyjne pojazdu uniemożliwiają umieszczenie tablicy wyłącznie z jednej strony, wydaje się zasadnym wnioskowanie o wydanie tablic o skróconym rozmiarze. Wymaga przy tym podkreślenia, że zasady tworzenia numerów rejestracyjnych są odmienne dla tablic zwyczajnych i tablic skróconych. Nie jest zatem możliwe jednoczesne umieszczenie w pojeździe obu tych rodzajów oznakowania, które ze swej istoty korzystają z dwóch zróżnicowanych systemów numeracji. Jeżeli zatem choćby jeden z elementów konstrukcyjnych pojazdu uniemożliwia umieszczenie tablic zwyczajnych, wydanie oznakowania w wariancie skróconym uzasadnione będzie dla całego pojazdu.

 

Należy przy tym zauważyć, że ewentualna ocena zasadności wydania tego rodzaju tablic, o ile spełniają one warunki techniczne wynikające z rozporządzenia oraz przepisów odrębnych, nie będzie należała do Policji, lecz do organu właściwego w sprawach rejestracji pojazdów.

 

Tablica rejestracyjna za przednią szybą – czy to zgodne z przepisami?

Odnosząc się do kwestii dopuszczalności umieszczenia tablicy rejestracyjnej za przednią szybą pojazdu, konieczne jest odwołanie się zarówno do treści norm regulujących zasady identyfikacji pojazdów, jak i przepisów odrębnych.

 

Zasady znakowania pojazdów określa szczegółowo § 35 ust. 1 rozporządzenia w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych, zgodnie z którym właściciel umieszcza tablicę na pojeździe, z przodu i z tyłu, w miejscach konstrukcyjnie do tego przeznaczonych. Brzmienie tego przepisu wskazuje na trzy podstawowe przesłanki, jakie powinna spełniać lokalizacja tablicy rejestracyjnej. Po pierwsze, z wyjątkiem przypadków określonych w dalszej części przepisu, tablice powinny zostać umieszczone w przedniej i tylnej części pojazdu. Po drugie, użycie w rozporządzeniu zwrotu „na pojeździe” oznacza obowiązek jej umieszczenia na jednej z jego płaszczyzn zewnętrznych. Wreszcie, tablica powinna znaleźć się w miejscu konstrukcyjnie do tego przeznaczonym. Miejsce takie należy rozumieć jako element pojazdu, który fabrycznie przystosowany został do montażu tablicy rejestracyjnej np. w postaci wklęsłej powierzchni w obrębie zderzaka lub pokrywy bagażnika. Przesłanki zawarte w § 35 ust. 1 ww. rozporządzenia mają charakter kumulatywny, tj. powinny zostać spełnione łącznie.

 

W przedstawionym przez Pana przypadku umieszczenie tablicy rejestracyjnej za szybą pojazdu nie będzie spełniać kryterium oznakowania „na pojeździe” oraz „w miejscu konstrukcyjnie do tego przeznaczonym”. Nie można bowiem tracić z pola widzenia, iż przestrzeń podszybia nie jest miejscem fabrycznie przystosowanym do umieszczania tablicy rejestracyjnej.

 

Umieszczenie tablicy za szybą pojazdu może być również potencjalnie kwalifikowane jako zasłanianie lub zakrywanie tablicy w sposób utrudniający jej widoczność, co stanowi wykroczenie stypizowane w art. 60 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1990 z późn. zm.). Wymaga zauważenia, że na ograniczenie widoczności oznakowania może wówczas wpływać odbijanie od płaszczyzny szyby promieni słonecznych, jak również znacznie obniżona przezierność w przypadku stosowania powłok przeciwsłonecznych. Na ograniczenie widoczności wpływać będą także inne formy znakowania pojazdu (np. winiety, nalepki homologacyjne itp.).

 

Zatrzymanie dowodu rejestracyjnego z powodu nieprawidłowego umieszczona na pojeździe tablicy rejestracyjnej

Odnosząc się w dalszej kolejności do kwestii dopuszczalności zatrzymania dowodu rejestracyjnego w przypadku stwierdzenia, że tablica rejestracyjna nie została prawidłowo umieszczona na pojeździe, należy zauważyć, że katalog przypadków, w których Policja lub Straż Graniczna będzie uprawniona do dokonania takiej czynności, ma charakter zamknięty i wyznacza go art. 132 ust. 1 ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Zgodnie z tym przepisem, funkcjonariusz zobligowany będzie do zatrzymania dowodu rejestracyjnego w razie:

 

  • stwierdzenia lub uzasadnionego przypuszczenia, że pojazd zagraża bezpieczeństwu, porządkowi ruchu lub narusza wymagania ochrony środowiska,
  • stwierdzenia, że pojazd nie posiada aktualnego badania technicznego,
  • stwierdzenia, że badanie wykonane zostało przez osobę nieupoważnioną,
  • stwierdzenia, że dane w dowodzie rejestracyjnym nie są zgodne ze stanem faktycznym.

 

W omawianym przypadku trzy ostatnie przesłanki nie będą znajdować zastosowania i nie zasługują na gruntowne wyjaśnienie. Na gruncie badanego stanu faktycznego zasadne jest również przyjęcie hipotezy, że pojazd nie zagraża bezpieczeństwu, jak również spełnia wymogi dotyczące ochrony środowiska. Z tych względów wymaga zatem zbadania, czy nieprawidłowy montaż tablicy rejestracyjnej mieści się w kryterium naruszenia porządku ruchu. Zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych przez naruszenie porządku ruchu należy rozumieć w szczególności wyposażenie pojazdu w elementy nieodpowiadające wymaganiom określonym w przepisach szczególnych (tak m.in. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z dnia 9 marca 2015 r. – sygn. akt III SA/Kr 1669/14). Z punktu widzenia obowiązujących przepisów w zakresie znakowania pojazdów umieszczenie tablicy na podszybiu może zatem wyczerpywać znamiona naruszenia porządku ruchu w rozumieniu art. 132 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

 

Prawidłowe oznakowanie pojazdu – podsumowanie

W przedstawionym przez Pana stanie faktycznym zasadne będzie wydanie przez organ skróconych tablic rejestracyjnych lub w przypadku gdy zostały już wydane – oznakowanie przy ich pomocy pojazdu, w którym choćby jeden z elementów konstrukcyjnych uniemożliwia użycie tablic w standardowym rozmiarze. Tablice powinny być umieszczone na pojeździe, czyli na jednej z jego zewnętrznych powierzchni w miejscu konstrukcyjnie do tego przystosowanym. Tego kryterium nie będzie spełniało ustawienie tablicy na podszybiu.

 

W przypadku wątpliwości interpretacyjnych właściwym do wydania opinii dotyczącej stosowania przepisów rozporządzenia w sprawie znakowania pojazdów jest Ministerstwo Infrastruktury.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 - IX =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl