.
Mamy 11 988 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Opłata skarbowa za pozwolenie na budowę silosów zbożowych

Autor: Kinga Karaś • Opublikowane: 27.11.2020

Ile powinna wynosić opłata skarbowa za wydanie pozwolenia na budowę pod nazwą „zespół silosów zbożowych”? Chodzi o postawienie w zabudowie szeregowej 6 silosów zbożowych i 2 paszowych. Czy powinna być to jedna opłata w wysokości 112 zł, czy trzeba ją naliczać od każdego silosu, czyli 8 x 112,00 zł = 896,00 zł? Inwestor jest rolnikiem gospodarującym na ok. 100 ha gruntów rolnych. Chodzi o budowę typowych, powszechnie stosowanych zbiorników, które stawia się według dokumentacji technicznej producenta. Do wniosku uiszczono opłatę za wydanie pozwolenia na budowę w wysokości 112 zł, ale starostwo ją zanegowało. Czy słusznie? 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Opłata skarbowa za pozwolenie na budowę silosów zbożowych

Opłata skarbowa za pozwolenie budowlane

Podstawa prawna: ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

 

Kwestię opłaty skarbowej od pozwolenia na budowę reguluje ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Załącznik do tej ustawy zawiera wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawek oraz zwolnień. W części III pn. „Wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji)” w pkt 9 czytamy:

 

„9. Pozwolenie wydawane na podstawie przepisów prawa budowlanego:

1) na budowę obiektu budowlanego oraz urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym: (…)

e) budowli związanych z produkcją rolną – 112 zł

(…).

W przypadku wydawania pozwolenia na budowę obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany wymieniony w niniejszym ustępie, opłatę skarbową pobiera się od każdego obiektu odrębnie.”

 

Silosy jako budowle związane z produkcją rolną

Zgodnie z przyjętą w orzecznictwie kwalifikacją silosy zbożowe są kwalifikowane jako budowle związane z produkcją rolną.

 

„Nie ma zatem wątpliwości, że przedmiotowe obiekty nie są zgodne z m.p.z.p. Sporne silosy, jako obiekty służące do produkcji rolnej, nie mieszczą się w katalogu dopuszczalnego przeznaczenia terenu” (por. wyrok WSA w Gliwicach z dnia 16 grudnia 2016 r. o sygn. akt II SA/Gl 999/15).

 

Tak więc o kwalifikacji określonych obiektów jako budowli, oprócz definicji sformułowanej w art. 3 pkt 3 u.p.b., mogą decydować również inne przepisy tej ustawy, w tym art. 29 ust. 1 i 2, oraz załącznik do ustawy określający kategorie obiektów budowlanych (tak np. wyroki NSA z 13 kwietnia 2011r., sygn. akt II FSK 144/10 czy sygn. akt II FSK 1310/10). Treść tych przepisów i załącznika do ustawy na różne sposoby doprecyzowuje rozpatrywaną definicję i bynajmniej nie ma znaczenia, że wzmiankowany załącznik odwołuje się do kategorii ogólnej obiektu budowlanego, a nie wprost do budynku czy budowli. W przypadku spornych silosów zarówno konstrukcja, kształt, sposób użytkowania jednoznacznie wskazują, że są one rodzajem zamkniętego zbiornika, a urządzenia stanowiące element konstrukcji umożliwiają przechowywanie w odpowiednich warunkach, co przemawia za kwalifikacją tych obiektów budowlanych do budowli (por. wyrok WSA w Bydgoszczy, z dnia 24 października 2017 r. o sygn. akt I SA/Bd 816/17).

 

Budynek, budowla, obiekt małej architektury

Art. 3 pkt 1 Prawa budowlanego określa obiekt budowlany jako: budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych.

 

Ustawa definiuje pojęcie obiektu budowlanego przez definicję zakresową pełną, wskazując, że są nimi budynki wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowle stanowiące całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami oraz obiekty małej architektury. Jednocześnie w definicji budowli ustawodawca wyraźnie wskazuje na to, że wymienione przez niego w katalogu rodzaje obiektów budowlanych stanowią grupy rozłączne, każdy obiekt budowlany może być zaliczony tylko do jednej z kategorii – budynków, budowli lub obiektów małej architektury. Budowlą jest bowiem tylko taki obiekt, który nie jest budynkiem lub obiektem małej architektury (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 lutego 2019 r. II FSK 763/17).

 

W przypadku powiązania części budowlanych z urządzeniami technicznymi dla oceny, czy jest to budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z urządzeniami i instalacjami, czy też budowla i odrębne od niej urządzenia techniczne, należy zbadać, czy tworzą one całość wyłącznie użytkową, ale są odrębne pod względem technicznym, czy też tworzą całość techniczno-użytkową, bo stanowią całość także pod względem technicznym. Ustawodawca wymaga bowiem nie tylko istnienia związku użytkowego, ale również technicznego. Warunek ten dotyczy tak budowli, jak i urządzeń i instalacji, które stanowią jeden obiekt budowlany jako budowla (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 maja 2018 r. II FSK 1529/16).

 

Przykładowy zbiór obiektów budowlanych kwalifikowanych jako budowle

Stosownie do definicji legalnej budowli unormowanej w art. pkt 3 ustawy przez budowlę – należy rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni jądrowych, elektrowni wiatrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.

 

Podsumowując nasze rozważania w kontekście przedstawionej sprawy, należy stwierdzić, że właściwą opłatą od pozwolenia na budowę 8 silosów zbożowych, które mają tworzyć zespół, jest 8 x 112 zł = 896 zł. Mamy do czynienia bowiem z 8 osobnymi obiektami budowlanymi objętymi jednym pozwoleniem na budowę.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • I plus VIII =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe spadek.info

porady budowlane prawo-budowlane.info

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton