.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Kto jest zarządcą nieruchomości w rozumieniu prawa budowlanego?

Województwo – jako właściciel nieruchomości – zawarło umowę dzierżawy. Dzierżawcą jest spółka z o.o. Kto jest zarządcą nieruchomości w rozumieniu Prawa budowlanego?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Kto jest zarządcą nieruchomości w rozumieniu prawa budowlanego?

Zarządca nieruchomości według przepisów Prawa Budowlanego

Po zapoznaniu się z przedstawionym przez Pana stanem faktycznym sprawy oraz treścią przesłanej dokumentacji należy wskazać, iż przedmiotowa kwestia nie była w praktyce jasna, gdyż ustawodawca nie wskazał wyraźnie ani definicji zarządcy w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego, ani też nie odesłał do innych przepisów definicję taką zawierających (jak np. ustawa o gospodarce nieruchomościami).

 

Wobec powyższego Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 3 lutego 2011 r. (II OSK 245/10) stwierdził, że zarządcą w rozumieniu art. 61 Prawa budowlanego jest taki podmiot, któremu przysługują uprawnienia właścicielskie zmierzające do utrzymania nieruchomości we właściwym stanie technicznym. W uzasadnieniu zaś NSA wskazał, że relacja pomiędzy zarządcą a właścicielem nieruchomości opiera się na konstrukcji upoważnienia do działania w cudzej sferze prawnej, przy czym ustanowienie zarządcy upoważnia go do wykonywania uprawnień i obowiązków w zakresie własności i zarazem wyłącza taką kompetencję właściciela. NSA odwołał się również do ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 115, poz. 741 z późn. zm.), gdzie w art. 184 ustawodawca wskazał, że zarządzanie nieruchomościami jest działalnością zawodową wykonywaną przez zarządców nieruchomości na zasadach określonych w niniejszej ustawie (ust. 1), a zarządcą nieruchomości jest osoba fizyczna posiadająca licencję zawodową nadaną w trybie przepisów rozdziału 4 ww. ustawy (ust. 2).

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Czy osoba fizyczna której przysługuje prawo do korzystania z nieruchomości na podstawie umowy dożywocia jest zarządcą w rozumieniu Prawa Budowlanego

Na tej podstawie sąd doszedł do wniosku, że osoba fizyczna, której przysługuje prawo do korzystania z nieruchomości na podstawie umowy dożywocia, nie jest zarządcą w rozumieniu Prawa budowlanego.

 

O ile ww. wyrok nie dotyczył wprost dzierżawcy nieruchomości, skłonić należy się ku stanowisku, że również i dzierżawca, niebędący zarazem zarządcą danej nieruchomości w rozumieniu przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami i nieposiadający kompetencji właścicielskich względem nieruchomości, z samego faktu dzierżawy nie powinien być uważany za zarządcę na gruncie przepisów Prawa budowlanego.

 

Warto w tym miejscu również wskazać, że tak w art. 61, jak i pozostałych przepisach Prawa budowlanego, ustawodawca, odwołując się do praw lub obowiązków właściciela i zarządcy nieruchomości, za każdym razem wpierw wymienia właściciela, a dopiero następnie (po słowie lub) zarządcę.

Powyższe ma to znaczenie, iż jak wskazał NSA w wyroku z dnia 5 października 2007 r. (II OSK 1310/06), taka konstrukcja art. 61 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane nie jest przypadkowa. Wymieniając na pierwszym miejscu właściciela, ustawodawca wskazał kolejność adresatów, którzy są obowiązani utrzymać i użytkować obiekt. Przepis ten i kolejność w nim wyrażona ma zastosowanie w przypadku obowiązku wypełnienia nakazu usunięcia niewłaściwego stanu technicznego budynku (art. 66 ust. 1 pkt 1 tej ustawy). Jednocześnie należy zaznaczyć, że w przepisie art. 61 Prawa budowlanego ustawodawca wskazał właściciela lub zarządcę, a więc posłużył się alternatywą, co oznacza, że obowiązki w trybie art. 66 ust. 1 w zw. z art. 61 Prawa budowlanego mogą być nałożone również na oba podmioty łącznie. Niemniej jednak, w sytuacji gdy stan własnościowy był jednoznaczny, adresatem nakazu nałożonego na podstawie powołanych przepisów Prawa budowlanego winien być na pierwszym miejscu właściciel obiektu budowlanego.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Krzysztof Bigoszewski

Adwokat, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Aplikację adwokacką ukończył przy Pomorskiej Izbie Adwokackiej w Gdańsku. Doświadczenie zdobywał w renomowanych trójmiejskich kancelariach prawniczych oraz udzielając porad prawnych przez internet. Świadczy pomoc prawną z zakresu obrotu gospodarczego, w tym zamówień publicznych i procesu inwestycyjnego, prawa pracy, ubezpieczeń i odszkodowań oraz szeroko rozumianego prawa rzeczowego, rodzinnego, spadkowego i karnego, jak również egzekucji i spraw z zakresu prawa administracyjnego.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu