Mamy 10 803 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kto jest zarządcą nieruchomości w rozumieniu prawa budowlanego?

Autor: Krzysztof Bigoszewski • Opublikowane: 10.07.2014

Województwo – jako właściciel nieruchomości – zawarło umowę dzierżawy. Dzierżawcą jest spółka z o.o. Kto jest zarządcą nieruchomości w rozumieniu Prawa budowlanego?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Po zapoznaniu się z przedstawionym przez Pana stanem faktycznym sprawy oraz treścią przesłanej dokumentacji należy wskazać, iż przedmiotowa kwestia nie była w praktyce jasna, gdyż ustawodawca nie wskazał wyraźnie ani definicji zarządcy w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego, ani też nie odesłał do innych przepisów definicję taką zawierających (jak np. ustawa o gospodarce nieruchomościami).

 

Wobec powyższego Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 3 lutego 2011 r. (II OSK 245/10) stwierdził, że zarządcą w rozumieniu art. 61 Prawa budowlanego jest taki podmiot, któremu przysługują uprawnienia właścicielskie zmierzające do utrzymania nieruchomości we właściwym stanie technicznym. W uzasadnieniu zaś NSA wskazał, że relacja pomiędzy zarządcą a właścicielem nieruchomości opiera się na konstrukcji upoważnienia do działania w cudzej sferze prawnej, przy czym ustanowienie zarządcy upoważnia go do wykonywania uprawnień i obowiązków w zakresie własności i zarazem wyłącza taką kompetencję właściciela. NSA odwołał się również do ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 115, poz. 741 z późn. zm.), gdzie w art. 184 ustawodawca wskazał, że zarządzanie nieruchomościami jest działalnością zawodową wykonywaną przez zarządców nieruchomości na zasadach określonych w niniejszej ustawie (ust. 1), a zarządcą nieruchomości jest osoba fizyczna posiadająca licencję zawodową nadaną w trybie przepisów rozdziału 4 ww. ustawy (ust. 2).

 

Na tej podstawie sąd doszedł do wniosku, że osoba fizyczna, której przysługuje prawo do korzystania z nieruchomości na podstawie umowy dożywocia, nie jest zarządcą w rozumieniu Prawa budowlanego.

 

O ile ww. wyrok nie dotyczył wprost dzierżawcy nieruchomości, skłonić należy się ku stanowisku, że również i dzierżawca, niebędący zarazem zarządcą danej nieruchomości w rozumieniu przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami i nieposiadający kompetencji właścicielskich względem nieruchomości, z samego faktu dzierżawy nie powinien być uważany za zarządcę na gruncie przepisów Prawa budowlanego.

 

Warto w tym miejscu również wskazać, że tak w art. 61, jak i pozostałych przepisach Prawa budowlanego, ustawodawca, odwołując się do praw lub obowiązków właściciela i zarządcy nieruchomości, za każdym razem wpierw wymienia właściciela, a dopiero następnie (po słowie lub) zarządcę.

 

Powyższe ma to znaczenie, iż jak wskazał NSA w wyroku z dnia 5 października 2007 r. (II OSK 1310/06), taka konstrukcja art. 61 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane nie jest przypadkowa. Wymieniając na pierwszym miejscu właściciela, ustawodawca wskazał kolejność adresatów, którzy są obowiązani utrzymać i użytkować obiekt. Przepis ten i kolejność w nim wyrażona ma zastosowanie w przypadku obowiązku wypełnienia nakazu usunięcia niewłaściwego stanu technicznego budynku (art. 66 ust. 1 pkt 1 tej ustawy). Jednocześnie należy zaznaczyć, że w przepisie art. 61 Prawa budowlanego ustawodawca wskazał właściciela lub zarządcę, a więc posłużył się alternatywą, co oznacza, że obowiązki w trybie art. 66 ust. 1 w zw. z art. 61 Prawa budowlanego mogą być nałożone również na oba podmioty łącznie. Niemniej jednak, w sytuacji gdy stan własnościowy był jednoznaczny, adresatem nakazu nałożonego na podstawie powołanych przepisów Prawa budowlanego winien być na pierwszym miejscu właściciel obiektu budowlanego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 9 - sześć =

»Podobne materiały

Zarządzanie nieruchomością

Jaka byłaby najkorzystniejsza forma współpracy przy świadczeniu dodatkowych usług dla pracodawcy (w zakresie zarządzania nieruchomością – posiadam licencję), jeśli do tej pory jestem zatrudniony (pełen etat) na innym stanowisku w tej firmie? Za zarządzanie miałbym być dodatkowo opłacany. &nbs

Odpowiedzialność zarządcy

Posiadamy kamienicę w Polsce, lecz od 12 lat mieszkamy za granicą. Pewni lokatorzy są nam dłużni ponad 10 tys. zł. Według umowy zarządca powinien pilnować, czy lokatorzy płacą za mieszkania, a także ściągać ewentualne zaległości. Zarządca poinformował nas, że pozew o eksmisję musi być

Zarząd nieruchomością wspólną

Mój problem dotyczy doprowadzenia wody i kanalizacji do nieruchomości, na której planuję inwestycję budowlaną. Te sieci znajdują się w drodze wewnętrznej, która ma 198 współwłaścicieli. Wśród nich jestem ja i moja żona. W księdze wieczystej nie ma żadnego zapisu dotyczącego służebności przesyłu

Czy budowa nawierzchni wymaga projektu budowlanego?

Problem dotyczy drogi dojazdowej (ślepej) do posesji, której współwłaścicielami są posiadacze przylegających działek. Czy budowa nawierzchni na niej wymaga projektu budowlanego, pozwolenia i zgody wszystkich właścicieli?

Odpowiedzialność odszkodowawcza jednostki projektowej

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą polegającą na projektowaniu domów jednorodzinnych. Jestem inżynierem budownictwa, ale nie posiadam jeszcze uprawnień budowlanych i moje projekty są dodatkowo zatwierdzane przez architekta i konstruktora z uprawnieniami. Chciałem wykupić sobie OC na firmę

Odrolnienie działki z glebami II klasy

Niedawno kupiłem działkę rolną o powierzchni 0,8 hektara. Gleby zaliczone są do II klasy. Spełniając wiele warunków, postarałem się o zgodę na zabudowę jednorodzinną – gmina wyraziła zgodę, ale poproszono o uzgodnienie tego ze starostwem. W piśmie od starosty jednak odmówiono nam prawa do zabu
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »