Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kto jest zarządcą nieruchomości w rozumieniu prawa budowlanego?

Autor: Krzysztof Bigoszewski • Opublikowane: 10.07.2014

Województwo – jako właściciel nieruchomości – zawarło umowę dzierżawy. Dzierżawcą jest spółka z o.o. Kto jest zarządcą nieruchomości w rozumieniu Prawa budowlanego?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Po zapoznaniu się z przedstawionym przez Pana stanem faktycznym sprawy oraz treścią przesłanej dokumentacji należy wskazać, iż przedmiotowa kwestia nie była w praktyce jasna, gdyż ustawodawca nie wskazał wyraźnie ani definicji zarządcy w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego, ani też nie odesłał do innych przepisów definicję taką zawierających (jak np. ustawa o gospodarce nieruchomościami).

 

Wobec powyższego Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 3 lutego 2011 r. (II OSK 245/10) stwierdził, że zarządcą w rozumieniu art. 61 Prawa budowlanego jest taki podmiot, któremu przysługują uprawnienia właścicielskie zmierzające do utrzymania nieruchomości we właściwym stanie technicznym. W uzasadnieniu zaś NSA wskazał, że relacja pomiędzy zarządcą a właścicielem nieruchomości opiera się na konstrukcji upoważnienia do działania w cudzej sferze prawnej, przy czym ustanowienie zarządcy upoważnia go do wykonywania uprawnień i obowiązków w zakresie własności i zarazem wyłącza taką kompetencję właściciela. NSA odwołał się również do ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 115, poz. 741 z późn. zm.), gdzie w art. 184 ustawodawca wskazał, że zarządzanie nieruchomościami jest działalnością zawodową wykonywaną przez zarządców nieruchomości na zasadach określonych w niniejszej ustawie (ust. 1), a zarządcą nieruchomości jest osoba fizyczna posiadająca licencję zawodową nadaną w trybie przepisów rozdziału 4 ww. ustawy (ust. 2).

 

Na tej podstawie sąd doszedł do wniosku, że osoba fizyczna, której przysługuje prawo do korzystania z nieruchomości na podstawie umowy dożywocia, nie jest zarządcą w rozumieniu Prawa budowlanego.

 

O ile ww. wyrok nie dotyczył wprost dzierżawcy nieruchomości, skłonić należy się ku stanowisku, że również i dzierżawca, niebędący zarazem zarządcą danej nieruchomości w rozumieniu przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami i nieposiadający kompetencji właścicielskich względem nieruchomości, z samego faktu dzierżawy nie powinien być uważany za zarządcę na gruncie przepisów Prawa budowlanego.

 

Warto w tym miejscu również wskazać, że tak w art. 61, jak i pozostałych przepisach Prawa budowlanego, ustawodawca, odwołując się do praw lub obowiązków właściciela i zarządcy nieruchomości, za każdym razem wpierw wymienia właściciela, a dopiero następnie (po słowie lub) zarządcę.

 

Powyższe ma to znaczenie, iż jak wskazał NSA w wyroku z dnia 5 października 2007 r. (II OSK 1310/06), taka konstrukcja art. 61 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane nie jest przypadkowa. Wymieniając na pierwszym miejscu właściciela, ustawodawca wskazał kolejność adresatów, którzy są obowiązani utrzymać i użytkować obiekt. Przepis ten i kolejność w nim wyrażona ma zastosowanie w przypadku obowiązku wypełnienia nakazu usunięcia niewłaściwego stanu technicznego budynku (art. 66 ust. 1 pkt 1 tej ustawy). Jednocześnie należy zaznaczyć, że w przepisie art. 61 Prawa budowlanego ustawodawca wskazał właściciela lub zarządcę, a więc posłużył się alternatywą, co oznacza, że obowiązki w trybie art. 66 ust. 1 w zw. z art. 61 Prawa budowlanego mogą być nałożone również na oba podmioty łącznie. Niemniej jednak, w sytuacji gdy stan własnościowy był jednoznaczny, adresatem nakazu nałożonego na podstawie powołanych przepisów Prawa budowlanego winien być na pierwszym miejscu właściciel obiektu budowlanego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 plus 4 =

»Podobne materiały

Odpowiedzialność odszkodowawcza jednostki projektowej

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą polegającą na projektowaniu domów jednorodzinnych. Jestem inżynierem budownictwa, ale nie posiadam jeszcze uprawnień budowlanych i moje projekty są dodatkowo zatwierdzane przez architekta i konstruktora z uprawnieniami. Chciałem wykupić sobie OC na firmę

 

Żądanie przez gminę usunięcia krzaków z działki

Kupiłem działkę budowlaną znajdującą się wśród działek zabudowanych domami jednorodzinnymi. Urząd gminy żąda, powołując się na art. 5 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, usunięcia z niej traw, krzaków i drzew samosiejek. Argumentuje, że są one siedliskiem szkodników i gryzoni,

 

Wynajem pokoi jako kwater pracowniczych

Niedawno kupiliśmy z mężem dom jednorodzinny z ośmioma pokojami, chcemy te pokoje wynająć jako kwatery pracownicze. Jakie dokumenty musimy załatwić, żeby móc prowadzić taką działalność?

 

Czy muszę przesunąć ogrodzenie?

Ma się odbyć rozgraniczenie działek pomiędzy moją działką a nowego sąsiada. Niewykluczone, że podmurówka mojego ogrodzenia może miejscami znajdować się na sąsiedniej działce. Moją posesję kupiłem 25 lat temu z tak położonym ogrodzeniem. Chciałbym uniknąć kłopotów związanych z przesuwaniem ogrodzenia

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »