Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zmiana kwalifikacji gruntów - od kiedy obowiązuje podwyższony podatek?

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 13.05.2020

Posiadam działkę o pow. 6000 m2. Gmina z tego tytułu wyliczała mi podatki według danych z klasyfikacji gruntów, jakie miała w swoich zasobach. Trzy miesiące temu w gminie ustnie mnie poinformowano, że starostwo zmieniło klasyfikację gruntów na mojej działce. Do tej pory moje grunty był sklasyfikowane w ten sposób: 1000 m2 – działka przydomowa, 3100 m2 – las i 1900 m2 ziemia VI klasy. Klasyfikację zmieniono i według niej jest: 1400 m2 – działka przydomowa i 4600 m2 – las. O zmianie klasyfikacji gruntów starostwo poinformowało tylko gminę, a miało to miejsce 11 miesięcy temu z terminem wprowadzenia jeszcze starszym, bo sprzed 2 i pół roku. Teraz gmina ode mnie żąda, abym zapłacił zwiększone podatki od tej daty (według nowej klasyfikacji gruntów), czyli za 2 lata. Czy to jest zgodne z obowiązującym prawem? Czy w tym wypadku prawo działa wstecz?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zmiana kwalifikacji gruntów - od kiedy obowiązuje podwyższony podatek?

Gleboznawcza klasyfikacja gruntów prowadzona przez starostę

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.; dalej „Prawo geodezyjne i kartograficzne”) – do zadań służby geodezyjnej i kartograficznej należy rejestrowanie stanów faktycznych i prawnych nieruchomości, natomiast do zadań starosty należy w szczególności prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym między innymi gleboznawczej klasyfikacji gruntów (art. 7d ust. 1). Również w art. 22 ust. 1 znajdujemy tego potwierdzenie: „Ewidencję gruntów i budynków oraz gleboznawczą klasyfikację gruntów prowadzą starostowie.”. Natomiast w art. 20 ust. 3 czytamy: „Grunty rolne i leśne obejmuje się gleboznawczą klasyfikacją gruntów, przeprowadzaną w sposób jednolity dla całego kraju, na podstawie urzędowej tabeli klas gruntów.”

 

Zatem wszczęcie i przeprowadzenie postępowania w celu doprowadzenia do zgodności stanu faktycznego na gruncie ze stanem ujawnionym w ewidencji gruntów było obowiązkiem starosty i sprowadzało się do odpowiedniego oznaczenia użytku gruntowego i klasy gleby. Tak więc urząd miał prawo dokonać zmiany klasyfikacji gruntów.

 

Otrzymanie przez starostę nowych danych odnoszących się do gruntów i budynków objętych ewidencją uruchamia – przewidziany w art. 7d pkt 1 i art. 22 ust. 1 Prawa geodezyjnego i kartograficznego – obowiązek starosty wprowadzenia stosownych zmian w prowadzonej przez ten organ ewidencji, a także do zmiany gleboznawczej klasyfikacji gruntów, skoro zaistniały zdarzenia przekształcające charakter tychże gruntów. Aby wypełnić te obowiązki, starosta jest obowiązany wszcząć postępowanie administracyjne (art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego), które w zasadzie powinno prowadzić do merytorycznego załatwienia sprawy poprzez aktualizację danych objętych urzędową ewidencją, mającą decydujące znaczenie dla innych postępowań (art. 21 ust. 1 Prawa geodezyjnego i kartograficznego).

 

Obecna, zmieniona klasyfikacja gruntów może określać tylko stan faktyczny. Jeśli jest on niezgodny ze stanem rzeczywistym lub jeśli naruszono przepisy proceduralne przy postępowaniu zakończonym decyzją – istnieje podstawa do odwołania, czyli wznowienia postępowania.

 

Podatek od nieruchomości ustalany w oparciu o ewidencję gruntów i budynków

Na podstawie art. 21 ust. 1 Prawa geodezyjnego i kartograficznego  – przy ustalaniu wysokości podatku należy przyjąć dane wynikające z ewidencji gruntów i budynków, która jest urzędowym źródłem informacji wykorzystywanych w postępowaniu podatkowym. Dane zawarte w tej ewidencji są wiążące dla organu podatkowego, który nie jest władny do ich kwestionowania czy też korygowania.

 

Organy podatkowe nie są właściwe do kwestionowania i korygowania zapisów w ewidencji gruntów. Nie są również uprawnione do badania, kto zdecydował o zmianie klasyfikacji niektórych gruntów należących do podatnika.

 

Zmiany w ewidencji gruntów i budynków wywołują skutki podatkowe wyłącznie na przyszłość

Dokonanie zmian w ewidencji gruntów i budynków w zakresie dotyczącym zakwalifikowania określonego użytku gruntowego wywołuje skutki podatkowe w podatku od nieruchomości wyłącznie na przyszłość, tj. z upływem miesiąca, w którym dokonana została zmiana zapisów w ewidencji i wobec tego pozostaje ona bez wpływu na istnienie obowiązku podatkowego w okresie poprzedzającym tę zmianę.

 

Dane wymienione w art. 20 ust. 1 Prawa geodezyjnego i kartograficznego determinują wymiar podatków zgodnie z art. 21 ust. 1 tej ustawy, jednakże prawidłowość tego wymiaru następuje wyłącznie w sytuacji, gdy dane te odpowiadają stanowi faktycznemu. Podkreślono, że w toku postępowania podatkowego strona, stosownie do art. 194 § 3 Ordynacji podatkowej, może powołać dowód przeczący poprawności (zgodności ze stanem faktycznym) danych, o których wyżej mowa. Organ podatkowy, zgodnie z art. 180 § 1 tej ustawy, ma obowiązek taki dowód dopuścić.

 

W orzecznictwie sądów administracyjnych dość powszechnie przyjmowany jest pogląd, w świetle którego – stosownie do przywołanej regulacji – organ podatkowy nie może samodzielnie dokonywać klasyfikacji funkcji nieruchomości, lecz powinien odwołać się do odpowiednich zapisów ewidencji gruntów i budynków (por. m.in. uchwała 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 kwietnia 2009 r., sygn. akt II FPS 1/09, dostępna na stronie http://orzeczenia.nsa.gov.pl). Oznacza to, że co do zasady o sposobie kwalifikacji gruntu (budynku) dla celów podatkowych w podatku od nieruchomości decyduje nie tyle sposób rzeczywistego wykorzystania nieruchomości, ile jej funkcje (przeznaczenie) wskazane w ewidencji gruntów i budynków.

 

Odstępstwa od bezwzględnego związania wpisami zawartymi w ewidencji gruntów i budynków mogą mieć miejsce w sytuacji, gdy informacje zawarte w tej ewidencji pozostają w sprzeczności z danymi zamieszczonymi w innych rejestrach publicznych, których pierwszeństwo (przed danymi ewidencyjnymi) wynika z regulujących ich prowadzenie bezwzględnie obowiązujących przepisów, lub też w przypadku, gdy posłużenie się wyłącznie danymi ewidencyjnymi musiałoby się wiązać z pominięciem przepisów zawartych w ustawie podatkowej, mających wpływ na wymiar podatku (możliwe do zastosowania symbole ewidencyjne nie przewidują oznaczenia dla pewnych przedmiotów opodatkowania, wymienionych wprost w ustawie podatkowej).

 

W wyroku z dnia 26 września 2014 r., sygn. akt II FSK 3099/12, Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że uwzględniając kryterium mocy wiążącej ewidencji gruntów i budynków dla wymiaru podatku od nieruchomości, tj. ustalenia elementów przedmiotowych i podmiotowych zobowiązania podatkowego, zawarte w niej informacje można podzielić na dwie kategorie. Pierwszą z nich tworzą dane bezwzględnie wiążące organ podatkowy. Dopóki ewidencja nie zostanie zmieniona w przewidzianym prawem trybie administracyjnym, dane te nie mogą być przez organ w toku postępowania podatkowego samodzielnie korygowane. Drugą kategorię stanowią natomiast informacje o względnej mocy wiążącej, tj. takie, których zgodność z rzeczywistym stanem prawnym lub faktycznym może być przy wymiarze podatku weryfikowana, przy zastosowaniu dopuszczalnych instrumentów procesowych (art. 180 § 1 w zw. z art. 194 § 3 Ordynacji podatkowej).

 

Obowiązek zgłaszania zmian objętych ewidencją gruntów i budynków

Jak już wiemy – na podstawie art. 22 ust. 1 Prawa geodezyjnego i kartograficznego – ewidencję gruntów i budynków oraz gleboznawczą klasyfikację gruntów prowadzą starostowie. Z kolei właściciele i osoby władające obowiązane są zgłaszać właściwemu staroście wszelkie zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków w terminie 30 dni, licząc od dnia powstania tych zmian (art. 22 ust. 2 tej Prawa geodezyjnego i kartograficznego). Zgodnie natomiast z § 49 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454 ze zm.) – o dokonanych zmianach w danych ewidencyjnych starosta zawiadamia organy podatkowe. W przypadku zmian danych mających znaczenie dla wymiaru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego. Zawiadomienie to zawiera w szczególności oznaczenie dokumentu, który stanowił podstawę do zmiany, oraz datę jej wprowadzenia.

 

Data wiążąca dla celów podatkowych po zmianie w ewidencji gruntów

Podzielić zatem należy stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego zaprezentowane w wyroku z dnia 21 grudnia 2012 r., sygn. akt II FSK 986/11 (dostępne na stronie http://orzeczenia.nsa.gov.pl), że z przytoczonej regulacji wynika, iż datą zmiany treści ewidencji jest data określona w skierowanym do organu podatkowego zawiadomieniu starosty. Powinna być ona również odnotowana w dzienniku zmian. Dopiero z tą datą określone grunty zmieniają swój charakter dla celów podatkowych.

 

A zatem proszę odwołać się od decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości. Dodatkowo proszę sprawdzić procedurę zmiany ewidencji katastru. Jeśli został Pan pozbawiony udziału w postępowaniu, decyzję można zaskarżyć, a decyzja ostateczna zapadnie dopiero z chwilą uprawomocnienia się – z datą aktualną.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • pięć - 3 =

»Podobne materiały

Naruszenie etyki lekarskiej

Czy lekarz, który umawia się z pacjentkami, łamie prawo lub narusza etykę lekarską?

 

Przed rozwodem chcemy podzielić wspólny majątek

Jestem w faktycznej separacji z mężem. Chcę przed sprawą rozwodową załatwić sprawy majątkowe. Otóż mieszkanie, w którym mieszkaliśmy, jest wyłączną własnością moich rodziców. Razem z mężem malowaliśmy to mieszkanie i je wyposażyliśmy (meble, sprzęt RTV, urządzenia AGD, komputer itp.). Innego wspólne

 

Zabezpieczenie żony i dzieci przed długami męża

Jestem mężem i ojcem dwójki dzieci. Niestety jestem też hazardzistą i zaciągnąłem kilka kredytów bez wiedzy małżonki. Obecnie jestem na etapie tracenie płynności finansowej. Kredyty, które mamy, to z żoną hipoteczny na mieszkanie, w którym mieszkamy, oraz kredyt konsolidacyjny. Oprócz tego posiadam

 

Testament notarialny a prawo do zachowku

Nasz ojciec zmarł 3 miesiące temu. W testamencie notarialnym zapisał cały majątek na obecną żonę. Czy należy się nam (3 dzieci) zachowek?

 

Desery z dodatkiem alkoholu, czy potrzebne zezwolenie?

Czy bez koncesji, zezwolenia na sprzedaż alkoholu mogę sprzedawać desery lodowe z dodatkiem alkoholu, a dokładniej likierów?

 

Zwolnienie z podatku od środków transportowych

Czy samochód ciężarowy służący do odśnieżania może zostać objęty zwolnieniem z podatku od środków transportowych? Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych (art. 12 ust. 1 pkt 2) zwalnia się z tego podatku „pojazdy specjalne oraz pojazdy używane do celów specjalnych w rozumie

 

Zerowa kwota opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości

Moje pytanie dotyczy naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości. Mianowicie mam mały domek, z którego od czasu do czasu korzystam, przyjeżdżając na weekendy lub na urlop. Do tej pory deklarowałem zerową kwotę opłaty za śmieci i oświadczyłem, że ilość generowanych odpa

 

Śmierć policjanta i prawo do mieszkania służbowego po nim

Dwa lata temu zmarł mój ojciec. Był funkcjonariuszem policji. Kilka lat wcześniej otrzymał mieszkanie służbowe. Po jego śmierci głównym najemcą została matka. Rok temu przeprowadziła się do nowego męża, a w mieszkaniu po ojcu zamieszkała jej kuzynka z rodziną. Ja obecnie pobieram rentę policyjną i n

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »