.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak uzyskać pobyt czasowy w Polsce, prowadząc spółkę z o.o.?

Polska staje się coraz atrakcyjniejszym krajem dla cudzoziemców. Rosnące zarobki, stabilna sytuacja gospodarczo-polityczna, sprzyjający klimat ekonomiczny dla inwestorów oraz wciąż stosunkowo niskie koszty utrzymania (w porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej). Wszystko to sprawia, że nasz kraj – do niedawna odwiedzany głównie w celach turystycznych – nieraz wymieniany jest jako dobre miejsce na osiedlenie się. Dla Białorusinów czy Ukraińców dodatkowym argumentem jest stosunkowo łatwa możliwość przełamania barier językowych. Z kolei Polacy zaczynają doceniać pracowników zarówno ze Wschodu jak i z innych państw, jako rzetelnych i poważnie traktujących swoje obowiązki. Jak uzyskać pobyt czasowy w Polsce, prowadząc spółkę z o.o.?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Założenie spółki z o.o., uzyskanie wizy, karty czasowego lub stałego pobytu w Polsce przez obcokrajowca

Tradycyjna gościnność Polaków w połączeniu z rosnącą otwartością na przybyszy spoza terytorium kraju sprawiają, iż rośnie liczba wniosków zarówno o uzyskanie wiz, jak i o wydanie tak zwanych kart czasowego lub stałego pobytu.

 

Zwykle procedura składa się z następujących kroków:

 

 1. ZAŁOŻENIE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ; najpierw cudzoziemiec zakłada spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Polsce. Nie jest konieczny jego przyjazd do Polski ani posiadanie wizy. Spółkę można założyć przez Internet, także z naszą pomocą;
 2. UZYSKANIE WIZY. Następnie cudzoziemiec – jako wspólnik i członek zarządu spółki – ubiega się o wizę w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Na jej podstawie może już przyjechać do Polski;
 3. UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA POBYT CZASOWY. Jeśli spółka może prowadzić przez dłuższy czas działalność gospodarczą, cudzoziemiec – o ile spełnia wyżej wymienione warunki – może ubiegać się o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy (otrzymuje wówczas tzw. kartę pobytu czasowego), a następnie na pobyt stały (karta stałego pobytu).

 

Cudzoziemcom zainteresowanym założeniem spółki z o.o. online, uzyskaniem wizy jak i karty czasowego lub stałego pobytu oferujemy kompleksową pomoc w załatwianiu wszystkich formalności jak i prowadzenie korespondencji z urzędami.

 

Poniżej omówimy, jak wygląda procedura uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy w Polsce w przypadku założenia przez cudzoziemca spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

Zgodnie z art. 142 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej udziela się cudzoziemcowi, jeżeli celem jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest prowadzenie działalności gospodarczej na podstawie przepisów obowiązujących w tym zakresie na tym terytorium oraz spełnione są wymienione w tym przepisie warunki.

 

Warunki uzyskania pobytu czasowego

PIERWSZA GRUPA WARUNKÓW – cudzoziemiec musi prowadzić działalność w Polsce w jednej z form przewidzianych przez ustawę o swobodzie działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 13 ust. 3 tej ustawy cudzoziemiec niebędący obywatelem Państwa UE lub EOG ma prawo do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej wyłącznie w formie:

 

 1. spółki komandytowej;
 2. spółki komandytowo-akcyjnej;
 3. spółki z o.o.;
 4. spółki akcyjnej;
 5. przystępowania do takich spółek oraz obejmowania bądź nabywania ich udziałów lub akcji.

 

W praktyce zatem cudzoziemiec musi być wspólnikiem, udziałowcem lub akcjonariuszem takiej spółki lub też wykonywać pracę poprzez pełnienie funkcji w zarządzie spółki z o.o. lub akcyjnej, którą utworzył lub której udziały lub akcje objął lub nabył (art. 142 ust. 3).

 

Założenie spółki z o.o., której wspólnikiem jak i członkiem zarządu jest cudzoziemiec, jest obecnie w Polsce bardzo proste i nie wymaga przyjazdu cudzoziemca do Polski. Obecnie nie ma już także wymogu składania przez członków zarządu spółki z o.o. wzorów podpisów.

 

DRUGA GRUPA WARUNKÓW – odnoszące się do cudzoziemca – cudzoziemiec musi posiadać:

 

 1. Ubezpieczenie zdrowotne – przy czym chodzi tutaj albo o publiczne ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych albo o ubezpieczenie prywatne – tj. potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium RP.
 2. Źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczające na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu. Dochód ten może cudzoziemiec uzyskiwać jako np. prezes zarządu spółki. Wysokość miesięcznego dochodu powinna być wyższa niż wysokość dochodu uprawniającego do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w odniesieniu do cudzoziemca oraz każdego członka rodziny pozostającego na jego utrzymaniu i wynosi obecnie 542 zł miesięcznie dla osoby samotnie gospodarującej oraz 456 zł dla osoby w rodzinie. Istotne jest to, iż stabilny i regularny dochód ma wystarczać na pokrycie członków rodziny pozostających na utrzymaniu cudzoziemca, ale w praktyce chodzi o tych członków, którzy będą przebywali z nim na terytorium RP(art. 142 ust. 1 pkt 1 lit. b, ust. 4 i art. 114 ust. 2 ustawy).
 3. Zgodę właściwego organu na zajmowanie określonego stanowiska lub wykonywanie zawodu, gdy obowiązek jej uzyskania wynika z przepisów odrębnych. Dotyczy to w praktyce cudzoziemców wykonujących zawody regulowane. Natomiast pełnienie funkcji prezesa zarządu w polskiej spółce przez cudzoziemca nie wymaga zgody żadnego organu.
 4. Zapewnione na terytorium Polski miejsce zamieszkania. Nie trzeba jednak być właścicielem nieruchomości w Polsce – cudzoziemiec może posiadać ważną umowę najmu. W przypadku gdy cudzoziemiec jest prezesem spółki z o.o. wydaje się, iż nie ma przeszkód, aby mieszkanie było najęte przez spółkę – właśnie dla celów zapewnienia w nim lokum cudzoziemcowi jako pracownikowi spółki (tzw. kwatera pracownicza).

 

TRZECIA GRUPA WARUNKÓW – odnosząc się do spółki, przez którą cudzoziemiec prowadzi działalność gospodarczą (najczęściej spółkę z o.o.) – art. 142 ust. 4. Spółka ta musi spełniać jeden z trzech niżej wymienionych warunków:

 

 1. w roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy osiągnąć musi dochód nie niższy niż 12-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie, w którym podmiot ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w III kwartale roku poprzedzającego złożenie wniosku, ogłaszanego przez Prezesa GUS lub też;
 2. zatrudnia na czas nieokreślony i w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej przez okres 1 roku poprzedzającego złożenie wniosku co najmniej 2 pracowników będących obywatelami polskimi lub cudzoziemcami, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 1-9 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (chodzi np. o osoby posiadające status uchodźcy, posiadające zezwolenie na pobyt stały, zgodę na pobyt tolerowany, obywateli UE).

  Niemniej w praktyce, gdy spółka została założona przez cudzoziemca niedawno, nie można spełnić tych warunków (np. nie minął jeszcze rok podatkowy), dlatego też w takiej sytuacji wystarczy wykazać, że:
   
 3. spółka posiada środki pozwalające na spełnienie w przyszłości warunków wskazanych wyżejlub też prowadzi działania pozwalające na spełnienie w przyszłości tych warunków, w szczególności przyczyniające się do wzrostu inwestycji, transferu technologii, wprowadzania korzystnych innowacji lub tworzenia miejsc pracy. Jeśli np. spółka zostanie wyposażona w odpowiednią ilość środków pieniężnych to wówczas wydaje się, iż warunek ten jest dochowany. W szczególności dokumentem potwierdzającym ten fakt może być np. wyciąg z rachunku bankowego spółki przedstawiający stan tego rachunku.

 

Uwaga: znacznie ułatwiona jest procedura uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy dla obywateli Turcji. Stosownie do art. 142 ust. 5 w postępowaniu w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy obywatelowi Republiki Tureckiej stosuje się przepis art. 41 ust. 1 Protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Turcją (Dz. Urz. WE L 293 z 29.12.1972, str. 4, z późn. zm.).

 

Procedura składania i rozpatrywania wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy

 Wniosek o udzielenie zezwolenia składa się we właściwym wydziale do spraw cudzoziemców urzędu wojewódzkiego województwa, w którym cudzoziemiec ma miejsce zamieszkania. Wnioski przyjmowane są zwykle po wcześniejszym umówieniu się na konkretny dzień i godzinę. Termin można zarezerwować telefonicznie lub pocztą elektroniczna. Wniosek podlega opłacie w kwocie 340 zł, dodatkowo w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku pobiera się 50 zł za wydanie karty czasowego pobytu. Do zapisu potrzebne są następujące dane: imię i nazwisko cudzoziemca, numer dokumentu podróży i data zakończenia legalnego pobytu w Polsce.

 

W przypadku gdy celem pobytu jest wykonywania pracy poprzez pełnienie funkcji w zarządzie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, wówczas cudzoziemiec składa następujące dokumenty:

 

Dotyczące cudzoziemca:

 

 1. 3 egzemplarze wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy;
 2. 4 aktualne kolorowe fotografie, nieuszkodzone, o wymiarach 45 x 35 mm, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mające dobrą ostrość oraz pokazujące wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków. Twarz ma zajmować 70-80% fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. W przypadku cudzoziemca noszącego nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania, może on dołączyć fotografię w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku należy dołączyć oświadczenie cudzoziemca o przynależności do wspólnoty wyznaniowej;
 3. Ważny dokument podróży (2 kserokopie) – zwykle jest to wiza;
 4. Dokumenty potwierdzające posiadanie stabilnego i regularnego źródła dochodu wystarczającego do pokrycia kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na utrzymaniu (np. umowa o pracę, umowa-zlecenie, umowa o dzieło);
 5. Dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego lub pokrycie przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium RP. W praktyce w przypadku gdy cudzoziemiec jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę (np. w spółce z o.o. jako prezes zarządu), jest on także objęty ubezpieczeniem zdrowotnym.
 6. Dokumenty potwierdzające fakt zamieszkiwania w Polsce, np. umowa najmu, potwierdzenie zameldowania, zaświadczenie (rezerwacja) z hotelu;
 7. Czasem wymaga się także rozliczenia podatkowego np. PIT-u składanego do urzędu skarbowego oraz zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach. Jednakże w praktyce gdy cudzoziemiec nie przebywa na stałe w Polsce, to często nie podlega tutaj obowiązkowi podatkowemu, więc dokumenty te są zbędne.
 8. Ankieta dotycząca prowadzonej działalności gospodarczej.

 

Dotyczące spółki:

 

 1. umowa spółki;
 2. wydruk z KRS spółki;
 3. zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach spółki (można je uzyskać z urzędu skarbowego);
 4. bilans spółki wraz z aktualnym rachunkiem zysków i strat;
 5. jedne z trzech niżej wskazanych dokumentów:
  1. dokumenty potwierdzające osiąganie w roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku dochodu nie niższego niż 12-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w trzecim kwartale roku poprzedzającego złożenie wniosku np. zeznanie podatkowe CIT-8 za poprzedni rok wraz z dowodem nadania do urzędu skarbowego, dokumenty księgowe potwierdzające aktualny wynik finansowy spółki; lub
  2. dokumenty potwierdzające zatrudnienie na czas nieokreślony i w pełnym wymiarze czasu pracy najkrócej przez okres roku poprzedzającego złożenie wniosku co najmniej 2 pracowników będących obywatelami polskimi lub cudzoziemcami, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 1-9 ustawy z 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (np. lista płac pracowników spółki wraz z deklaracjami ZUS zbiorczą i imiennymi za ostatni miesiąc, umowa o pracę); lub
  3. dokumenty potwierdzające posiadanie środków pozwalających na spełnienie w przyszłości warunków określonych wyżej lub dokumenty potwierdzające prowadzenie działań pozwalających na spełnienie w przyszłości tych warunków, w szczególności przyczyniających się do wzrostu inwestycji, transferu technologii, prowadzenia korzystnych innowacji lub tworzenia miejsc pracy – np. wyciąg z rachunku bankowego przedstawiający stan środków na rachunku spółki.

Założenie spółki z o.o. w Polsce lub działalności gospodarczej przez obcokrajowca

Jeśli chciałbyś założyć spółkę z o.o. w Polsce, prowadzić tutaj działalność gospodarczą, oraz spełniasz warunki do uzyskania karty czasowego pobytu i chciałbyś go uzyskać, prosimy o KONTAKT. Pomagamy w załatwieniu niezbędnych formalności.

 

How to obtain temporal residence in Poland having LTD company?

 

Poland is becoming an attractive country for foreigner. Rising wages, stable political and economic situation, favorable investing conditions and still relatively low costs of living (in comparison with other EU states). All these factors makes our country – until recently visited rather for tourism – a good place to settle. For Belarusians and Ukrainians an additional argument is lack of language barriers. The Poles are beginning to appreciate employees, both from the East and other countries as reliable and serious about their responsibilities. Traditional Polish hospitality coupled with the increasing openness to newcomers from outside results in growing number of applications to obtain visa as well as temporal or even permanent residence in Poland.

 

Typically, the procedure consists of the following steps:

 

FIRST – establishing the Limited Liability Company in Poland. To found LTD you neither need to come to Poland nor have a visa. The company can be set up via Internet, with our assistance.

SECOND – obtaining a visa. The foreigner – as a partner and member of the board of the newly formed LTD Company may apply for a visa in order to conduct business activity in Poland. On the basis of visa he can arrive to Poland.

THIRD – obtaining a temporal residence permit. If a company can operate business, the foreigner – if he meets statutory conditions – may apply for a temporal residence.

 

For foreigners interested in online LTD Company formation, obtaining visas and temporal residence permit, we offer comprehensive assistance in dealing with all matters as well as correspondence with the authorities.

 

If you are interested in:

 

 • Setting up business in Poland (in particular LTD Company)
 • Operating business activity;
 • Obtaining a visa;
 • Obtaining temporal residence

 

Please contact us under the following address: KONTAKT. We are at your disposal and we will answer all your questions.


Masz podobny problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 1 plus V =

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu