Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy mogę odrzucić kartę powołania do WKU?

Autor: Mateusz Rzeszowski • Opublikowane: 28.10.2017

Jestem pielęgniarką pracującą w szpitalu. Mam kartę mobilizacji, a teraz otrzymałam z WKU kartę powołania. Dodam, że jestem niezamężna i nie mam dzieci. Termin odbywania ćwiczeń wojskowych wyznaczono na cały październik. Chcę się odwoływać od tej karty. Aktualnie złożyłam dokumenty dotyczące kursów dokształcających trwających cały rok, ale zajęcia odbywać się będą weekendowo. Dodam też, że są to kursy płatne i tylko po części dofinansowane z izby pielęgniarskiej. Czy to kwalifikuje mnie do odrzucenia karty powołania?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Tryb powoływania na ćwiczenia wojskowe i zwalniania z tych ćwiczeń, zgodnie z dyspozycją  art. 106 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, określa Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie ćwiczeń wojskowych.

 

W § 6 wskazanego rozporządzenia, wymienia ono przypadki, w których żołnierz rezerwy albo osoba przeniesiona do rezerwy niebędąca żołnierzem rezerwy, której doręczono kartę powołania, mogą nie stawić się do odbycia ćwiczeń wojskowych w terminie określonym w tej karcie, jednocześnie powiadamiając o tym fakcie wojskowego komendanta uzupełnień. Do uzasadnionych powodów przepis ten zalicza obłożną chorobę oraz przyczyny, o których mowa w art. 58 ust. 3 oraz art. 100 ust. 3 i 4 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Zgodnie z art. 58 ust. 3 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej „obowiązkowi służby wojskowej nie podlegają kobiety:

 

1) w ciąży oraz w okresie sześciu miesięcy po odbyciu porodu;

2) sprawujące opiekę nad dziećmi do lat ośmiu;

3) sprawujące opiekę nad:

a) dziećmi od lat ośmiu do szesnastu,

b) osobami obłożnie chorymi,

c) osobami, wobec których orzeczono stałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników,

d) osobami, wobec których orzeczono całkowitą niezdolność do pracy oraz samodzielnej egzystencji na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

e) osobami zaliczonymi do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

jeżeli osoby te wspólnie z nimi zamieszkują i opieki tej nie można powierzyć innym osobom”.

 

Natomiast w myśl art. 100 ust. 3 i 4 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej „na ćwiczenia wojskowe i do okresowej służby wojskowej nie powołuje się żołnierzy rezerwy, którzy:

1) prowadzą własną kampanię wyborczą w przypadku kandydowania do organów, o których mowa w art. 65 ust. 4 – w czasie jej trwania;

2) zostali wybrani na posła, w tym do Parlamentu Europejskiego, albo senatora – w czasie trwania kadencji;

3) zostali przeznaczeni do odbycia służby zastępczej lub odbyli tę służbę;

 

oraz osób niebędących żołnierzami rezerwy, które:

 

1) prowadzą własną kampanię wyborczą w przypadku kandydowania do organów, o których mowa w art. 65 ust. 4 – w czasie jej trwania;

2) zostały wybrane na senatora albo posła, w tym do Parlamentu Europejskiego – w czasie trwania kadencji;

3) zostały przeznaczone do odbycia służby zastępczej lub odbyły tę służbę”.

 

Z przedstawionego przez Panią opisu sytuacji nie wynika, żeby doszło do wypełnienia którejś z przesłanek. Nie oznacza to jednak, iż zwolnienie od ćwiczeń wojskowych nie jest możliwe także w innych sytuacjach. Rozporządzenie poza obligatoryjnymi przesłankami zwolnienia z odbycia ćwiczeń wojskowych, w § 15 ust. 6 przewiduje także przesłanki fakultatywne:

 

„W razie śmierci najbliższego członka rodziny albo obłożnej choroby lub zaistnienia innych szczególnie uzasadnionych okoliczności:

1) dowódca jednostki wojskowej może zwolnić żołnierza z ćwiczeń wojskowych przed ich zakończeniem, jeżeli udzielenie urlopu jest niewystarczające;

2) wojskowy komendant uzupełnień może zwolnić żołnierza rezerwy albo osobę przeniesioną do rezerwy niebędącą żołnierzem rezerwy z ćwiczeń wojskowych przed ich odbyciem”.

 

Cytowany przepis daje zatem wojskowemu komendantowi uzupełnień uprawnienie do zwolnienia z odbycia ćwiczeń wojskowych przed ich odbyciem, a więc w bardzo wielu przypadkach, które ze względu na bardzo szeroki wachlarz możliwych sytuacji, określone zostały zbiorczo jako „ zaistnienie szczególnie uzasadnionych okoliczności”. W związku z tym, iż przepis ten ma charakter fakultatywny, to od uznania wojskowego komendant uzupełnień, opartego na okolicznościach faktycznej danej sprawy zależeć będzie, czy dojdzie do faktycznego zwolnienia z obowiązku odbycia ćwiczeń wojskowych. Powinien on każdorazowo obiektywnie ocenić, czy okoliczności wskazane przez osobę wezwaną do odbycia ćwiczeń wojskowych, mają charakter szczególnie uzasadnionych i tym samym usprawiedliwiają skorzystanie ze zwolnienia.

 

Powinna zatem Pani wskazać w odwołaniu wszystkie okoliczności powołane w Pani wiadomości, tj. te dotyczące pobierania odpłatnej nauki w okresie odbywania się ćwiczeń wojskowych, jak również inne okoliczności które mogą przemawiać za zwolnieniem, np. dotyczące Pani sytuacji osobistej. Przedstawione argumenty powinny odpowiadać Pani faktycznej sytuacji. Istotne jest także, ażeby okoliczności wskazane w treści odwołania miały swoje potwierdzenie w przedstawionych przez Panią dokumentach. Tak jak wskazałem, możliwość zwolnienia z odbywania ćwiczeń wojskowych uzależniona jest każdorazowo od decyzji wojskowego komendanta uzupełnień i konkretnej sytuacji, dlatego też ciężko wskazać w jaki sposób należy opisać Pani sytuację, żeby przedmiotowe zwolnienie uzyskać. Jednakże, poza przytoczonymi okolicznościami sugerowałbym podkreślenie straty finansowej, którą Pani odniesie na skutek nieuczestniczenia w wykupionych kursach.

 

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 10 plus dziesięć =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki