Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zmiana nazwiska dwuczłonowego na jednoczłonowe

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 01.11.2014

Pół roku temu wyszłam za mąż, wybrałam nazwisko dwuczłonowe. Obecnie mam jednak z tym sporo problemów, bo moje panieńskie nazwisko ma trudną pisownię i brzmi obco. W połączeniu z nazwiskiem męża daje jednak dość komiczny efekt, o czym wcześniej nie pomyślałam. Czy są to argumenty za zmianą nazwiska na jednoczłonowe (męża)? Bardzo mi na tym zależy.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zmiana nazwiska jest możliwa w drodze postępowania administracyjnego na mocy ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska. Zgodnie z art. 4 ustawy „zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności gdy dotyczą zmiany:

 

  • imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka;
  • na imię lub nazwisko używane;
  • na imię lub nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione;
  • na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada”.

 

Jak podnosi się w literaturze, „istnienie normy prawnej uprawniającej do żądania zmiany imienia lub nazwiska z uwagi na wystąpienie ogólnie wskazanych przez ustawodawcę »szczególnych powodów« jest wystarczającym w tym obszarze, a tym samym przykładowe ich wyliczanie i nazywanie nie tylko prowadzi do rozmaitego typu problemów interpretacyjnych, co jest po prostu zbędne. »Ważny powód« zmiany imienia lub nazwiska powinien być indywidualnie oceniany w każdej jednostkowej sprawie i pożądanym byłoby zrównoważenie pierwiastków subiektywnego i obiektywnego w aspekcie oceny »ważnych powodów« uzasadniających zmianę imienia lub nazwiska. Znaczy to, że wnioskodawca powinien przekonać organ administracyjny, że wskazany subiektywnie przez niego powód zmiany jest na tyle istotny, by władza dokonała tej zmiany, uznając go za obiektywnie istotny” [W. Hrynicki, Ważne powody administracyjnej zmiany imienia lub nazwiska (przyczynek do dyskusji)].

 

Ustawa wymienia jako ważne względy przykładowo sytuacje, gdy osoba (wnioskodawca) nosi nazwisko ośmieszające, nielicujące z godnością człowieka, o brzmieniu niepolskim, posiadające formę imienia. To są jednak tylko przykłady, generalną zasadą jest, iż można zmienić nazwisko z ważnych względów.

 

Jak wynika z powyższego, nie sposób wskazać jednej przesłanki, która skutecznie umożliwi zmianę posiadanego przez Panią nazwiska.

 

W mojej ocenie zasadne jest wskazywanie we wniosku, że Pani nazwisko panieńskie zaczyna Pani ciążyć, bowiem jest obco brzmiące, nie ma polskiego odpowiednika. W mojej ocenie przesłanka w Pani przypadku istnieje. Nikt nie da jednak Pani 100% gwarancji, czy urzędnik, który będzie rozpatrywał Pani wniosek, przychyli się do niego.

 

Zmiana imienia lub nazwiska następuje na pisemny wniosek osoby ubiegającej się o zmianę, zwanej dalej „wnioskodawcą”. Decyzję o wyrażeniu zgody na zmianę imienia lub nazwiska bądź o odmowie wyrażenia zgody na zmianę imienia lub nazwiska wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego wnioskodawcy albo jego zastępca, a w przypadku braku takiego miejsca – kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy ze względu na ostatnie miejsce pobytu stałego wnioskodawcy albo jego zastępca.

 

„Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska zawiera:

 

1) dane osoby, której zmiana dotyczy:

 

  1. imię (imiona), nazwisko oraz nazwisko rodowe,
  2. adres miejsca zameldowania na pobyt stały lub ostatni pobyt stały,
  3. w przypadku braku miejsca zameldowania na pobyt, o którym mowa w lit. b, adres pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące,
  4. numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności, zwany dalej »numerem PESEL«;

 

2) imię i nazwisko, na jakie ma nastąpić zmiana;

3) uzasadnienie.

 

2. Do wniosku o zmianę nazwiska dołącza się:

 

1) odpis zupełny aktu urodzenia;

2) odpis zupełny aktu małżeństwa;

3) odpisy zupełne aktów urodzenia małoletnich dzieci, jeżeli zmiana nazwiska rozciąga się na dzieci;

4) inne dokumenty uzasadniające zmianę nazwiska”.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IX minus osiem =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki