Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podwójne obywatelstwo – dwa różne nazwiska

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 12.11.2013

Niedługo nabędę obywatelstwo Włoch. Zgodnie z prawem tego kraju będę musiała wrócić do nazwiska panieńskiego. Oprócz tego pozostanę obywatelką Polski; jak rozumiem, w polskich dokumentach będę jednak cały czas funkcjonować pod dotychczasowym nazwiskiem (po zmarłym mężu). Czy mając podwójne obywatelstwo, mogę nosić dwa różne nazwiska?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W świetle obowiązujących przepisów ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim obywatel polski posiadający równocześnie obywatelstwo innego państwa (podwójne obywatelstwo) ma wobec Rzeczypospolitej Polskiej takie same prawa i obowiązki jak osoba posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie. Obywatel polski nie może wobec władz Rzeczypospolitej Polskiej powoływać się ze skutkiem prawnym na posiadane równocześnie obywatelstwo innego państwa i na wynikające z niego prawa i obowiązki. 

 

Wszelkie zmiany nazwisk dokonane na terenie innego państwa – z wyjątkiem zmiany nazwiska w związku z zawarciem związku małżeńskiego – nie wywołują skutków prawnych w Polsce.

 

W związku z tym należy stwierdzić, że jeżeli osoba, która posiada podwójne obywatelstwo polskie i włoskie, zmieniła nazwisko za granicą w trybie administracyjnym, na terenie Polski nadal będzie funkcjonowała pod nazwiskiem figurującym w polskich aktach stanu cywilnego, mimo że dokonała zmiany nazwiska zgodnie z prawem włoskim. Dokument wystawiony przez władze włoskie nie ma mocy prawnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i na jego podstawie nie może zostać zmienione nazwisko osoby. Zarówno w polskich aktach stanu cywilnego, jak i w dokumentach tożsamości wystawianych na ich podstawie, będzie figurowało nazwisko sprzed zmiany dokonanej poza granicami naszego kraju. Oznacza to, że rzeczywiście będzie Pani nosić jednocześnie dwa różne nazwiska.

 

Analizując opisany stan faktyczny sprawy, należy zaznaczyć, że zasadne byłoby ujednolicenie zapisu danych osobowych zawartych w polskich i zagranicznych dokumentach (tj. dwóch różnych nazwisk). Uprościłoby to weryfikację Pani tożsamości, a w konsekwencji ułatwiłoby kwestie poruszania się pomiędzy krajami. Niniejszej czynności należy dokonać w trybie ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska.

 

Zgodnie z przepisami wyżej wskazanej ustawy zmiana nazwiska może nastąpić na pisemny wniosek, złożony osobiście lub korespondencyjnie z notarialnie poświadczonym podpisem do kierownika urzędu stanu cywilnego właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego. W przypadku jego braku – do kierownika urzędu stanu cywilnego właściwego ze względu na ostatnie miejsce pobytu stałego w Polsce. Natomiast w sytuacji braku dotychczasowego miejsca zamieszkania w Polsce właściwym do zmiany nazwiska będzie kierownik USC miasta stołecznego Warszawy.

 

Ubiegając się o zmianę nazwiska, należy uzasadnić wniosek, wskazując na istotne powody takiej czynności. Wydanie przez kierownika urzędu stanu cywilnego pozytywnej decyzji skutkuje między innymi dokonaniem wzmianek dodatkowych w aktach stanu cywilnego wnioskodawcy oraz powiadomieniem właściwych organów i urzędów, w tym organów ewidencji ludności.

 

Zmiana nazwiska w trybie administracyjnym skutkować będzie również koniecznością wymiany polskich dokumentów, tj. paszportu oraz dowodu osobistego. W celu weryfikacji danych osobowych przez właściwy organ wydający te dokumenty należy przedłożyć odpis aktu stanu cywilnego zawierający stosowną wzmiankę.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • siedem + IV =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki