Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Data wydania orzeczenia o niepełnosprawności

Autor: Katarzyna Nosal • Opublikowane: 02.11.2014

Jako rodzina zastępcza opiekujemy się 9-letnim dzieckiem. Otrzymało ono orzeczenie o niepełnosprawności w zeszłym tygodniu, ale wniosek złożony był 4 miesiące wcześniej. Podjęto decyzję o wypłacie świadczeń od dnia posiedzenia, na którym wydano orzeczenie. Czy tą datą nie powinien być jednak dzień złożenia wniosku?

Katarzyna Nosal

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Po dokonaniu analizy przepisów dotyczących orzekania o niepełnosprawności muszę stwierdzić, że data złożenia wniosku istotnie byłaby tu właściwsza. Muszę jednak przyznać, że mogłam niedokładnie zrozumieć Pana pytanie, stąd proszę o kontakt, jeśli z udzielonych informacji będzie wynikało, że odpowiedź dotyczy nieco odmiennej sytuacji niż Pańska.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) „orzeczenie ustalające stopień niepełnosprawności stanowi także podstawę do przyznania ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów”. Ustawa ta zawiera szereg przepisów dotyczących samego ustalenia niepełnosprawności, działania komisji orzekających oraz ulg i uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym. Zgodnie z art. 4a ust. 1 ustawy „osoby, które nie ukończyły 16 roku życia zaliczane są do osób niepełnosprawnych, jeżeli mają naruszoną sprawność fizyczną lub psychiczną o przewidywanym okresie trwania powyżej 12 miesięcy, z powodu wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu, powodującą konieczność zapewnienia im całkowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych w sposób przewyższający wsparcie potrzebne osobie w danym wieku”. Warunki, kryteria oceny zaliczania takich osób do osób niepełnosprawnych określone są w odrębnym rozporządzeniu, które jednak w kwestii Pana interesującej nie jest dla nas istotne.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

O niepełnosprawności i jej stopniu orzekają w I instancji powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności. Powiatowe zespoły orzekają na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego albo, za ich zgodą, na wniosek ośrodka pomocy społecznej. W orzeczeniu powiatowego zespołu, poza ustaleniem niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, powinny być zawarte wskazania dotyczące w szczególności:

 

  1. odpowiedniego zatrudnienia uwzględniającego psychofizyczne możliwości danej osoby; 
  2. szkolenia, w tym specjalistycznego; 
  3. zatrudnienia w zakładzie aktywności zawodowej; 
  4. uczestnictwa w terapii zajęciowej; 
  5. konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz pomoce techniczne, ułatwiające funkcjonowanie danej osoby; 
  6. korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji, przez co rozumie się korzystanie z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych świadczonych przez sieć instytucji pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz inne placówki; 
  7. konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji; 
  8. konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji; 
  9. spełniania przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.), przy czym w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności spełnienie tych przesłanek może zostać stwierdzone jedynie w przypadku ustalenia przyczyny niepełnosprawności oznaczonej symbolem 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna). 

 

Zgodnie z art. 6c ustawy szczegółowe warunki orzekania o stopniu niepełnosprawności określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2003 r. Nr 139, poz. 1328 z późn. zm.).

 

Jeśli przyjrzeć się przepisom zawartym w tym akcie prawnym, to można dojść do wniosku, że orzeczenie komisji nie może zawierać daty innej niż złożenie wniosku, wydanie orzeczenia oraz daty, z jaką dana osoba stała się niepełnosprawna.

 

Powiatowe zespoły i wojewódzkie zespoły wydają odpowiednio orzeczenia o:  

niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 roku życia;  
stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 rok życia;  
wskazaniach do ulg i uprawnień osób posiadających orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy.

 

Zgodnie z § 13 rozporządzenia „orzeczenie o niepełnosprawności zawiera:  

1) oznaczenie zespołu, który wydał orzeczenie;  
2) datę wydania orzeczenia;  
3) datę złożenia wniosku;  
4) podstawę prawną wydania orzeczenia;  
5) imię i nazwisko dziecka, datę urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu oraz numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL); 
6) numer dokumentu potwierdzającego tożsamość dziecka;  
7) ustalenie lub odmowę ustalenia niepełnosprawności;  
8) symbol przyczyny niepełnosprawności;  
9) datę lub okres powstania niepełnosprawności;  
10) okres, na jaki orzeczono niepełnosprawność;  
11) wskazania, o których mowa w art. 6b ust. 3 ustawy, określone przez skład orzekający;  
12) uzasadnienie;  
13) pouczenie o przysługującym odwołaniu;  
14) podpis z podaniem imienia i nazwiska przewodniczącego składu orzekającego oraz pozostałych członków tego składu.  
2. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zawiera:  
1) oznaczenie zespołu, który wydał orzeczenie;  
2) datę wydania orzeczenia;  
3) datę złożenia wniosku;  
4) podstawę prawną wydania orzeczenia;  
5) imię i nazwisko osoby zainteresowanej oraz numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL); 
6) datę i miejsce urodzenia osoby zainteresowanej oraz adres zamieszkania lub pobytu;  
7) numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;  
8) ustalenie lub odmowę ustalenia stopnia niepełnosprawności;  
9) symbol przyczyny niepełnosprawności;  
10) okres, na jaki orzeczono stopień niepełnosprawności;  
11) datę lub okres powstania niepełnosprawności;  
12) datę lub okres powstania ustalonego stopnia niepełnosprawności;  
13) wskazania, o których mowa w art. 6b ust. 3 ustawy, określone przez skład orzekający;  
14) uzasadnienie;  
15) pouczenie o przysługującym odwołaniu;  
16) podpis z podaniem imienia i nazwiska przewodniczącego składu orzekającego oraz pozostałych członków tego składu.  
3. Orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień zawiera:  
1) oznaczenie zespołu, który wydał orzeczenie;  
2) datę wydania orzeczenia;  
3) datę złożenia wniosku;  
4) podstawę prawną wydania orzeczenia;  
5) imię i nazwisko osoby zainteresowanej oraz numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL); 
6) datę i miejsce urodzenia osoby zainteresowanej oraz adres zamieszkania lub pobytu;  
7) numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;  
8) stopień niepełnosprawności;  
9) symbol przyczyny niepełnosprawności;  
10) datę lub okres powstania niepełnosprawności;  
11) okres, na jaki wydano orzeczenie;  
12) wskazania, o których mowa w art. 6b ust. 3 ustawy, określone przez lekarza - członka powiatowego zespołu;  
13) uzasadnienie;  
14) pouczenie o nieprzysługującym odwołaniu;  
15) podpis z podaniem imienia i nazwiska lekarza – członka zespołu orzekającego”.  

 

Jak Pan widzi, w żadnym z orzeczeń nie ma informacji o dacie, od której świadczenia się należą. Jest jedynie data powstania niepełnosprawności. W przypadku dzieci, które nie ukończyły 16. roku życia, zgodnie z § 14 rozporządzenia datę lub okres powstania niepełnosprawności dziecka ustala się na podstawie przebiegu schorzenia, dokumentacji medycznej oraz zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka wydanego na podstawie odrębnych przepisów.  Jeżeli z przedłożonej dokumentacji oraz przebiegu schorzenia nie da się ustalić okresu lub daty powstania niepełnosprawności dziecka, za datę tę należy przyjąć datę złożenia wniosku do powiatowego zespołu.  

 

W tym sensie zgadzam się z Panem, że to ta data decyduje o nabyciu prawa do ulg i świadczeń.

 

Konkretne jednak świadczenia przyznawane są na podstawie odrębnych przepisów. Mowa tu oczywiście o ustawie o świadczeniach rodzinnych, gdzie uregulowano zasiłki i świadczenia rodzinne. W przypadku ubiegania się o te świadczenia datą, od której należy je wypłacać, jest ewidentnie data złożenia wniosku. Potwierdziły to wielokrotnie sądy administracyjne. W wyroku z dnia 4 sierpnia 2008 roku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi (sygn. akt II SA/Łd 441/2008) czytamy: „W postępowaniu o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego obowiązuje zasada wnioskowości, wyrażona w art. 23 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych. Początkowy termin przyznawania świadczenia, wiązać należy zatem z momentem podjęcia przez uprawniony podmiot inicjatywy zmierzającej do uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności, o którym mowa w art. 23 ust. 4 pkt 4 lit. b ustawy o świadczeniach rodzinnych”.

 

Jeśli byłaby możliwość zeskanowania dokumentu, o którym pisał Pan w swoim pytaniu, proszę o jego podesłanie. Będę mogła wówczas odnieść się do konkretnej sytuacji.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziewięć + 1 =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Przerwa w orzeczeniu o niepełnosprawności a zasiłek pielęgnacyjny

Otrzymuję zasiłek pielęgnacyjny, ponieważ mam orzeczoną niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym, która powstała przed 21 rokiem życia. Orzeczenia były zawsze wystawiane okresowo. Mam obecnie 26 lat. Orzeczenie zostało przyznane do końca września 2013 r. Co się stanie, jeśli o

Uprawnienia osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności

Zostałem zakwalifikowany do znacznego stopnia niepełnosprawności, mieszkam w Szczytnie. 1) Czy mogę korzystać z pomocy finansowej przy zakupie okularów i aparatu słuchowego? 2) Jaka pomoc mi przysługuje przy korzystaniu z turnusów rehabilitacyjnych i uzdrowiskowych? 3) Czy mogę korzystać

Kontynuacja stopnia niepełnosprawności

Tata ubiegał się o kontynuację stopnia niepełnosprawności – umiarkowanego (miał ważną decyzję na lata 2012–2014) i niestety nie dostał przedłużenia, mimo przesłanek zdrowotnych. Otrzymał stopień lekki, a nie umiarkowany. Odwoływaliśmy się do wojewódzkiego zespołu do s

Prawo do udziału w terapii zajęciowej

Mam niepełnosprawną córkę, która uczęszczała na warsztaty terapii zajęciowej. Pół roku temu skończyło się jej orzeczenie. Złożyłam nowy wniosek i córka otrzymała orzeczenie o niepełnosprawności, lecz bez możliwości uczestniczenia w warsztatach. Odwołałam się od tej decyzji.

Komu przysługuje świadczenie pielęgnacyjne?

Mieszkam z mężem i jego bratem, brat ma orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym i wymaga całodobowej opieki. Dwanaście lat temu, gdy zmarli rodzice męża, zrezygnowałam z pracy, by opiekować się bratem męża. Dwa lata wystąpiliśmy do sądu o ubezwłasnowolnienie brata z powod
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »