.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Problem z umową na wywóz odpadów przy wynajmie

Posiadam z mężem dom, w którym są 4 mieszkania. 3 z tych mieszkań wynajmujemy lokatorom. Podpisujemy z nimi umowę najmu mieszkania. W umowie tej zawarte jest, iż opłaty za prąd, wodę, gaz i śmieci lokatorowi opłacają sami na podstawie zużycia. Oni także podpisują umowę na dostarczanie tych mediów na siebie. Ostatni nasi lokatorzy z jednego z mieszkań opuścili mieszkanie po kryjomu i cichu, nam wrzucając klucz do skrzynki. Nie znamy ich nowego adresu. Wynajęliśmy lokal nowym lokatorom. Z przepisaniem prądu i gazu na nowych lokatorów nie było problemu. Problem pojawił się w zakładach miejskich przy przepisywaniu umowy na wodę i śmieci. Pani w urzędzie nie chciała przepisać umowy, ponieważ tamci państwo jej nie rozwiązali i są zaległości w opłatach. Argumentowała, że nie może na podstawie umowy najmu przepisać, ponieważ zmieniły się dotychczasowe przepisy i to my jako właściciele musimy sami ich rozliczać i na siebie wziąć umowę. Za zaległości ostatnich lokatorów również my musimy zapłacić, choć przecież umowę mieli nie z nami podpisaną. To, co mówiła, było totalną bzdurą i pierwszy raz z czymś takim się spotkaliśmy. Do tej pory nigdy nie było problemów. Jeszcze we wrześniu tego roku inny lokator przepisywał na siebie śmieci i również nie było problemu aż do dziś. Bardzo proszę o udzielenie mi odpowiedzi, jak wygląda to od strony prawnej i jakie przepisy to regulują. 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Problem z umową na wywóz odpadów przy wynajmie

Władanie nieruchomością

Zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości w gminach jako właściciela nieruchomości – rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

 

Zgodnie natomiast z treścią art. 2 ust 2a powyższej ustawy „jeżeli obowiązki wskazane w ustawie mogą jednocześnie dotyczyć kilku podmiotów spośród wskazanych w ust. 1 pkt 4, obowiązany do ich wykonania jest podmiot lub podmioty faktycznie władające nieruchomością. W takim przypadku podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 4, mogą w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, wskazać podmiot obowiązany do wykonania obowiązków wynikających z ustawy”.

Umowa na wywóz śmieci

Przenosząc to na Pani sprawę, wskazuję, iż jak określił WSA w Poznaniu, w przypadku kiedy nieruchomość nie jest zamieszkiwana przez jej właściciela i od kilku lat jest wynajmowana, „za pozbawione jurydycznych argumentów należy uznać stanowisko SKO, że to wyłącznie właściciel nieruchomości jest zobowiązany do ponoszenia opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi" (sygn. akt I SA/Po 510/18).

 

Z uwagi na powyższe, niezrozumiałe jest dla mnie również wyjaśnienie przedsiębiorcy, bowiem mają Państwo uprawnienie – zgodnie z powyższa ustawą – do wskazania osoby aktualnie władającej nieruchomością – popartej umową najmu – w celu dokonywania rozliczeń opłat. Niniejsze rozważania poparł także WSA w Gorzowie Wlkp., wskazując na brak możliwości rozróżniania najemcy i właściciela, wskazując, iż „niezgodne z ustawą jest jednak użyte w uchwale sformułowanie »właściciele lub najemcy lokali«, które koliduje z definicją »właściciela nieruchomości« zawartą w art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Taki zapis stanowi niedozwoloną modyfikację (zawężenie) definicji ustawowej i z tych względów istotnie narusza prawo” (sygn. akt II SA/Go 254/20 – wyrok WSA Gorzów Wielkopolski z dnia 26.08.2020).

 

Niniejsze stanowisko potwierdził także WSA w Szczecinie, wskazując, iż użyte w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach określenie „właściciel” na gruncie wskazanej ustawy ma znacznie szersze znaczenie, niż wynikałoby to z prawa cywilnego. Art. 2 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy stanowi, że przez właścicieli nieruchomości należy rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. Z kolei pod pojęciem władania nieruchomością rozumie się umocowaną w prawie możliwość korzystania z nieruchomości. W myśl art. 336 Kodeksu cywilnego posiadaczem rzeczy jest zarówno ten, kto nią faktycznie włada jako właściciel (posiadacz samoistny), jak i ten, kto nią faktycznie włada jak użytkownik, zastawnik, najemca, dzierżawca lub mający inne prawo, z którym łączy się określone władztwo nad cudzą rzeczą (posiadacz zależny).

 

Pod pojęciem właściciela będzie się zatem mieścił również posiadacz zależny. Oznacza to, że w odniesieniu do pojedynczej nieruchomości osób spełniających kryterium ustawowe uznania za właściciela może być kilka. Ustawa tymczasem nie rozstrzyga, która z nich będzie zobowiązana do uiszczenia opłaty (sygn. akt I SA/Sz 35/20 – wyrok WSA Szczecin z dnia 12.08.2020).

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Umowa najmu i zmiana umowy na wywóz śmieci

Z uwagi na powyższe w mojej ocenie, w myśl powyższych przepisów, a w szczególności art. 2 ust. 2a powyższej ustawy, mogą Państwo wskazać najemców jako obowiązanych do ponoszenia obecnych opłat – przedkładając przy tym umowę najmu, bowiem właścicielami nieruchomościami są także najemcy – jak wskazuje ustawa.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Adwokat Katarzyna Bereda

Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – pracę magisterską napisała z prawa pracy. Podczas studiów odbyła liczne praktyki, zarówno w sądach, jak i w kancelariach adwokackich. Aplikację adwokacką rozpoczęła w 2015 roku. W marcu 2018 roku przystąpiła do egzaminu zawodowego, uzyskując jeden z najlepszych wyników w izbie zielonogórskiej i w konsekwencji kończąc aplikację adwokacką z wyróżnieniem. Specjalizuje się w prawie rodzinnym, cywilnym, zobowiązaniach, prawie spadkowym, prawie gospodarczym i spółkach prawa handlowego.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • zero - siedem =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu