Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rodzaje czynności przetwarzania danych osobowych na gruncie RODO

Autor: Monika Wycykał • Opublikowane: 18.01.2018

Prawodawca unijny zawarł w art. 4 pkt 2 RODO definicję przetwarzania danych osobowych: „»Przetwarzanie« oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie”.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W tej definicji zostały wyliczone przykładowe czynności, które mogą być podejmowane na potrzeby przetwarzania danych osobowych, przy czym ich odróżnienie w praktyce może przysparzać trudności, dlatego konieczne staje się szersze objaśnienie (na potrzeby opracowania korzystam z RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz, red. E. Bielak-Jomaa, D. Lubasz, WKP 2018, a w szczególności komentarz do art. 4 autorstwa W. Chomiczewskiego, M. Czerniawskiego, P. Drobka, U. Góral, M. Kuby, P. Makowskiego, K. Witkowskiej-Nowakowskiej).

 

Zbieranie danych osobowych – wszelkie działania mające na celu uzyskanie danych osobowych bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą (np. poprzez wypełnienie formularza elektronicznego), lub pośrednio (np. przez zakup bazy danych).

 

Utrwalanie danych osobowych – zapisanie danych osobowych na określonym nośniku, np. w pamięci komputera, na pendrivie, na papierze, na zdjęciu.

 

Organizowanie danych osobowych – wszelkie operacje, które służą usprawnieniu korzystania z uporządkowanych zbiorów danych, np. ułatwienie wyszukiwaniach danych osobowych przez opatrywanie tagami.

 

Porządkowanie danych osobowych – zbudowanie pewnej struktury z zebranych danych osobowych w oparciu o określone kryterium, np. kryterium alfabetyczne, kryterium wieku, kryterium płci etc.

 

Przechowywanie danych osobowych – wszelkie działania, które służą zachowaniu utrwalonych danych osobowych i pozwalają zapoznać się z danymi osobowymi w dowolnym momencie. Dane osobowe mogą być przechowywane na wszelkich dostępnych nośnikach, w tym również w tzw. chmurach.

 

Adaptowanie danych osobowych – dopasowanie treści danych osobowych do zmieniających się okoliczności, np. automatyczna zmiana wieku danej osoby w systemie w związku z upływem czasu.

 

Modyfikowanie danych osobowych – zmiana treści danych osobowych, np. poprzez zmianę adresu, poprawienie błędnego imienia.

 

Pobieranie danych osobowych – wykonanie kopii danych osobowych na jednym nośniku z innego nośnika, za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej. Może to być np. pobranie danych osobowych z serwera na komputer osobisty.

 

Przeglądanie danych osobowych – zapoznawanie się z treścią danych osobowych jednej po drugiej.

 

Wykorzystywanie danych osobowych – użycie danych osobowych do założonego celu.

 

Ujawnianie danych osobowych przez przesłanie – dowolna forma przekazania danych osobowych innej osobie, np. poprzez wysłanie pocztą, kurierem, e-mailem, przez komunikator internetowy.

 

Ujawnianie danych osobowych przez rozpowszechnianie – zamieszczenie danych osobowych w miejscu publicznym, np. na ogólnie dostępnej stronie internetowej, do której ma dostęp nieograniczona liczba użytkowników; na forum internetowym.

 

Ujawnianie danych osobowych przez inne udostępnianie – wszystkie inne czynności niż przesłanie i rozpowszechnianie.

 

Dopasowywanie danych osobowych – czynność polegająca na sprawdzeniu, czy w dwóch różnych zbiorach znajdują się dane osobowe tej samej osoby i czy są one ze sobą spójne.

 

Łączenie danych osobowych – scalanie danych osobowych jednej osoby, które są zamieszczone w różnych zbiorach, np. danych o aktywności w Internecie, jak również scalanie danych osobowych różnych osób pod względem określonego kryterium.

 

Ograniczanie przetwarzania danych osobowych – oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania

 

Usuwanie danych osobowych – usunięcie treści danych z określonego nośnika bez niszczenia nośnika, czyli np. usunięcie adresu e-mail z bazy newslettera, skasowanie nagrania z kamery.

 

Niszczenie danych osobowych – fizyczna destrukcja nośnika, na którym znajdują się dane osobowe, np. poprzez spalenie papieru, zniszczenie płyty CD.


Stan prawny obowiązujący na dzień 18.01.2018


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

 

 

 

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki